Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Załącznik   nr  5
   
Informacja o wynikach naboru Starszy  Specjalista
........................................
nazwa stanowiska pracy


Informujemy, że w wyniku  procedury nabory na  w/w stanowisko pracy została wybrana  Pani  Katarzyna  Chojnacka   zamieszkała  w Słupsku


Uzasadnienie dokonanego wybory:

Pani Katarzyna Chojnacka  spełniła  wymagania kwalifikacyjne  potrzebne w naszym zakładzie i zawarte w ogłoszeniu naboru. Posiada udokumentowany  staż pracy. W rozmowie kwalifikacyjnej wykazała się dużą wiedzą niezbędna w prowadzeniu zagadnień z zamówień publicznych
Kandydat nie legitymuje się stażem pracy w administracji samorządowej i odbędzie służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem końcowym.
                  25/03/2010        /podpis nieczytelny/       
                / data i podpis Przewodniczącego Komisji/

 

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. SŁONECZNA 16 e 76-200 SŁUPSK
ZDP.I.110-01/2010
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
STARSZY SPECJALISTA
w Sekcji Inwestycji i Zamówień Publicznych
/ nazwa stanowiska pracy/
1.Wymagania kwalifikacyjne
a/ wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub wyższe techniczne o specjalność drogowej
b/ staż pracy: min. 5 lata udokumentowanego stażu pracy
c/ umiejętność pracy w zespole
2.Wymagania dodatkowe
a/ znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
b/ znajomość Ustawy Prawo zamówień Publicznych po nowelizacji potwierdzona ukończonymi kursami.
c/ znajomość Ustawy o drogach publicznych
d/ znajomość Ustawy Prawa Budowlanego potwierdzona ukończonymi kursami,
d/ prawo jazdy, biegła obsługa komputera.
3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a/ prowadzenie pełnej dokumentacji dot: inwestycji finansowanych z funduszy Unii Europejskiej
b/ prowadzenie zagadnień zamówień publicznych
c/ współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego
d/ udział w pracach komisji przetargowej na roboty drogowe i roboty mostowe,
4.Wymagane dokumenty:
a/ oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie
b/ życiorys ( CV)
c/dokument potwierdzający wykształcenie ( dyplom ) lub zaświadczenie z uczelni
d/ kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
e/ kserokopie świadectw pracy
f/ oświadczenie kandydata o niekaralności .
5.Termin podjęcia pracy po zakończeniu procedury nabory .
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres: Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Słoneczna 16 e , 76-200 Słupsk lub dostarczyć do sekretariatu Zarządu w zamkniętej kopercie z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko < Starszy Specjalista w SI i ZP> w ZDP terminie do 23 marca 2010 r /nie mniej niż 14 dni kalendarzowych od dnia opublikowania w BIP/.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP /www.zdp.slupsk.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Słonecznej 16 e.
Do składanych dokumentów prosimy dołączyć klauzulę: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. nr 101, poz.926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 o pracownikach samorządowych( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm) .

Słupsk dnia 09/03/2010 Dyrektor
mgr inż. Mariusz Ożarek .........................................
/ podpis nieczytelny/

Liczba odsłon:2207
Treść wprowadził(a): Trojakowska Sylwia, 2010-03-29 08:37:38
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2010-03-09 13:43:33