Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. SŁONECZNA 16 e 76-200 SŁUPSK
ZDP.I.110- 13 /2010
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Główny Inżynier
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku
Nabór dotyczy zatrudnienia w wymiarze 1 etatu, na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony jest poprzedzona umową na czas określony do 6 miesięcy
Wymagania niezbędne:
a/ wykształcenie: wyższe o specjalność budowa dróg i mostów
b/ staż pracy: min. 2 lata udokumentowanego stażu pracy w wykonawstwie drogowym
c/ biegła obsługa komputera w szczególności program RODOS, AutoCad
d/ preferowana odbyta praktyka lub staż w jednostce samorządu terytorialnego
e/ znajomość przedmiarowania i kosztorysowania robót drogowych oraz odbiorów i rozliczeń robót
f/ kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania podstawowe
a/ Decyzja o uzyskaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,
b/ znajomość Ustawy Prawo zamówień Publicznych po nowelizacji , Ustawy o drogach publicznych , Ustawy Prawa Budowlanego
c/ umiejętność pracy w zespole i organizowania własnej pracy
d/ zaangażowanie , kreatywność
e/ prawo jazdy
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a/ przygotowanie projektów planów modernizacji i budowy dróg i obiektów mostowych
b/ udział w pracach komisji przetargowej na roboty drogowe i roboty mostowe,
c/ sprawowanie nadzoru nad sprawami związanymi z utrzymaniem dróg i obiektów mostowych
d/ współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego
Wymagane dokumenty:
a/ oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie
b/ życiorys ( CV)
c/dokument potwierdzający wykształcenie ( dyplom )
d/ kserokopia decyzji uzyskanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi
e/ kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
f/ kserokopie świadectw pracy
g/ oświadczenie kandydata o niekaralności .
Termin podjęcia pracy po zakończeniu procedury nabory .
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres: Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Słoneczna 16 e , 76-200 Słupsk lub dostarczyć do sekretariatu Zarządu w zamkniętej kopercie z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko < Główny inżynier> terminie do 26 maja 2010 r /nie mniej niż 14 dni kalendarzowych od dnia opublikowania w BIP/. Aplikacje, które wpłyną do ZDP po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane ( dla nadanych poczta decyduje data stempla pocztowego). Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP /www.zdp.slupsk.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Słonecznej 16 e.
Do składanych dokumentów prosimy dołączyć klauzulę: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. nr 101, poz.926 z późn.zm) z własnoręcznym podpisem

Słupsk dnia 12/05/2010
mgr inż. Mariusz Ożarek

Liczba odsłon:1269
Treść wprowadził(a): Nikodem Tomasz, 2010-05-12 13:05:38
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00