Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Słupsk, dn. 25.10.2010r.
ZDP III 343-18-3/2010


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku powiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, a jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych na usługi pn.:

“Usługi transportowe dla potrzeb ZDP Słupskâ€?

przeprowadzonego w dniu 20.10.2010r. w trybie art. 40 ust. 1 ustawy Pzp, po sprawdzeniu została zaakceptowana oferta (oferta nr 1)
ZADANIE 1
„LEMARâ€? Leszek Bigus
77 – 132 Niezabyszewo 73c

za cenę brutto: 82.228,00 zł.
słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia osiem 00/100 złotych brutto.

Uzasadnienie: Do dnia 20.10.2010r. do godz. 9:00 na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta.
Oferta firmy (oferta nr 1) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100, w kryterium oceny ofert (cena – 100%).
ZADANIE 2
„LEMARâ€? Leszek Bigus
77 – 132 Niezabyszewo 73c

za cenę brutto: 22.631,00 zł.
słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści jeden 00/100 złotych brutto.

Uzasadnienie: Do dnia 20.10.2010r. do godz. 9:00 na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta.
Oferta firmy (oferta nr 1) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100, w kryterium oceny ofert (cena – 100%).

Jednocześnie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku przypomina Wykonawcy o zobowiązaniu podpisania umowy po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty.


ZAŁĄCZNIKI:
1. ZDP III 343-18-3/2010