Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W SŁUPSKU
ul. Słoneczna 16e 76-200 Słupsk
tel.059/ 842-07-30, NIP 839-25-73-515
fax.059/ 842-02-84 REGON 770983124 _______________________________________________________________________________ Słupsk, dnia 12.01.2011 r
ZDP.I.343- (4-1) / 2011 r

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku informuje, iż postępowanie
prowadzone z trybie przetargu nieograniczonego pn:
„ Kompleksowe Ubezpieczenie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku â€?
przeprowadzone w dniu 11-01-2011 r zgodnie z art. 40. 1 ustawy 2004 r
(Dz.U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 ze zm.) Prawo zamówień publicznych,

z o s t a ł o u n i e w a ż n i o n e

Uzasadnienie:
Faktyczne :
Do dnia 11-01-2011 r, do godziny 11.00 wpłynęła 1 (jedna ) oferta.
Wartość oferty przekracza środki finansowe jakie Zamawiający przeznaczył na realizacje przedmiotu zamówienia . Zamawiający nie uzyskał zwiększenia środków budżetowych na przedmiotowe zadanie .
Prawne:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 2004 r
( Dz. U z 2010 r , Nr 113, poz. 759 ze zmianami), który brzmi : „cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający unieważnia postępowanie.


Słupsk, dnia 12-01-2011r.