Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

ZARZĄD  DRÓG   POWIATOWYCH  

ul.   SŁONECZNA  16 e         

76-200   SŁUPSK

 

ZDP.GKK.110.02/2012

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Referent  

w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku

 

  1. 1. Wymagania niezbędne :

           a/ wykształcenie: wyższe  o specjalność ochrona środowiska  przyrodniczego,

           b/ staż pracy: min. 1 lata udokumentowanego stażu pracy w  jednostce samorządowej,

           c/ biegła obsługa komputera ,

           d/ preferowana odbyta praktyka lub staż w jednostce samorządu terytorialnego 

           e/ doświadczenie w procedurach związanych z usuwaniem drzew i krzewów,

           f/ kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

             ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

  1. 2. Wymagania  podstawowe :

a/ znajomość Ustawy o drogach publicznych ,

b/ znajomość Ustawy  o ochronie przyrody ,

c/  umiejętność pracy w zespole i organizowania własnej pracy

d/ zaangażowanie , kreatywność

e/  prawo jazdy 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

a/ przygotowywanie dokumentacji  związanych z wycinką drzew przydrożnych 

b/ prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska.

c/ prowadzenie spraw ze szkodami powstałymi  na drogach ,

d/ prowadzenie spraw związanych z geodezją,

e/ udział w akcji „zima”, okresowy pomiar ruchu, sprawozdawczość,

f/  współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego

4. Wymagane dokumenty:

a/ oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie

b/ życiorys  ( CV)

c/dokument potwierdzający wykształcenie ( dyplom ) 

d/ kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

e/ kserokopie świadectw pracy 

f/ zapytanie  o niekaralności  z krajowego rejestru  karnego .

5. Termin podjęcia pracy po zakończeniu procedury naboru .

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres: Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Słoneczna 16 e , 76-200  Słupsk lub dostarczyć do sekretariatu Zarządu w zamkniętej kopercie z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko < Referent>   terminie do  23 listopada 2012 r   /nie mniej niż 14 dni kalendarzowych od dnia opublikowania w BIP/. Aplikacje, które wpłyną do ZDP po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane ( dla nadanych poczta decyduje data stempla pocztowego). Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP /www.zdp.slupsk.pl/  oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Słonecznej 16 e.

 Do składanych dokumentów prosimy dołączyć klauzulę: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. nr 101, poz.926 z późn.zm) z własnoręcznym podpisem

Dyrektor

Słupsk dnia 08/11/2012

 

mgr inż. Mariusz Ożarek

Liczba odsłon:1083
Treść wprowadził(a): Nikodem Tomasz, 2012-11-09 09:37:21
Treść wytworzył(a): Katarzyna Chojnacka, 2012-11-09 08:50:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2012-11-09 09:35:54