Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

 

Informacja o wynikach naboru
Specjalista

........................................

nazwa stanowiska pracyInformujemy, że w wyniku procedury nabory na w/w stanowisko pracy został wybrany Pan Jędrek Sitnik zamieszkały w SłupskuUzasadnienie dokonanego wybory:


Pan Jędrek Sitnik spełnił wymagania kwalifikacyjne potrzebne w naszym zakładzie i zawarte w ogłoszeniu naboru. Posiada udokumentowany staż pracy w drogownictwie .

Kandydat nie legitymuje się stażem pracy w administracji samorządowej i odbędzie służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem końcowym.

04/02/2009

/ data i podpis Przewodniczącego Komisji/

 

 


SPROSTOWANIE

dotyczy ogłoszenia naboru na stanowisko

w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów


Ulega zmianie zapis :

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres: Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Słoneczna 16 e , 76-200 Słupsk lub dostarczyć do sekretariatu Zarządu w zamkniętej kopercie z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko <.Specjalista w SUDiM > w ZDP terminie do 22 stycznia 2009 r /nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP/.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP /www.zdp.slupsk.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Słonecznej 16 e.

Do składanych dokumentów prosimy dołączyć klauzulę: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. nr 101, poz.926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 o pracownikach samorządowych( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm) .

Zapis otrzymuje brzmienie:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres: Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Słoneczna 16 e , 76-200 Słupsk lub dostarczyć do sekretariatu Zarządu w zamkniętej kopercie z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko <.Specjalista w SUDiM > w ZDP terminie do 22 stycznia 2009 r /decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu/.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP /www.zdp.slupsk.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Słonecznej 16 e.

Do składanych dokumentów prosimy dołączyć klauzulę: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. nr 101, poz.926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 o pracownikach samorządowych( Dz.U.z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ) .


Słupsk dnia 09.01.2009r


............................................

/podpis Dyrektora/

 

 

 

 

 

 

 

 


opr. Emilia Jóźwiak

 

 

 

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

UL. SŁONECZNA 16 e

76-200 SŁUPSK

ZDP.I.110-23/2008

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

SPECJALISTA

w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów

/ nazwa stanowiska pracy/

 1. Wymagania kwalifikacyjne

a/ wykształcenie: min. średnie drogowe lub wyższe specjalność: drogi, ulice, lotniska

b/ staż pracy min. 2 lata w drogownictwie w tym 6 m-cy w wykonawstwie

c/ umiejętność pracy w zespole

 1. Wymagania dodatkowe

a/ znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej

b/ znajomość Ustawy o drogach publicznych,

c/ znajomość Ustawy o zamówieniach publicznych

d/ prawo jazdy

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a/ współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego

b/ prowadzenie spraw związanych z inwestycjami

c/ udział w pracach komisji przetargowej na roboty drogowe i roboty mostowe,

d/ bieżące utrzymanie dróg powiatowych,

 1. Wymagane dokumenty:

a/ kwestionariusz osobowy

b/ życiorys ( CV)

c/dokument potwierdzający wykształcenie ( dyplom ) lub zaświadczenie z uczelni

d/ kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

e/ kserokopie świadectw pracy

f/ oświadczenie kandydata o niekaralności .

 1. Termin podjęcia pracy po zakończeniu procedury nabory .

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres: Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Słoneczna 16 e , 76-200 Słupsk lub dostarczyć do sekretariatu Zarządu w zamkniętej kopercie z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko <.Specjalista w SUDiM > w ZDP terminie do 22 stycznia 2009 r /nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP/.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP /www.zdp.slupsk.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Słonecznej 16 e.

Do składanych dokumentów prosimy dołączyć klauzulę: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. nr 101, poz.926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 o pracownikach samorządowych( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm) .


Słupsk dnia 30.12.2008 /Pieczęć o treści:

Dyrektor

mgr inż. Mariusz Ożarek/ podpis nieczytelny

/ podpis Dyrektora/

 

 

 

Informacja o wynikach naboru

 

KSIĘGOWA - KASJER

........................................

nazwa stanowiska pracyInformujemy, że w wyniku zakończenia procedury nabory na w/w stanowisko pracy została wybrana Pani Elżbieta Fronc zamieszkała w SłupskuUzasadnienie dokonanego wybory:


Pani Elżbieta Fronc spełniła wymagania kwalifikacyjne potrzebne w naszym zakładzie i zawarte w ogłoszeniu naboru. Posiada udokumentowany min. 6 miesięczny staż pracy w jednostkach administracji samorządowej na podobnym stanowisku. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna zadecydowała o dokonanym wyborze.


26.05.2008

/ data i podpis Przewodniczącego Komisji/

L i s t a k a n d y d a t ó w

spełniających wymagania formalne
Księgowa- Kasjer

........................................

nazwa stanowiska pracyInformujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.lp

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Elżbieta Fronc

Słupsk

234


21.05.2008

.....................................................

/ data i podpis Przewodniczącego Komisji/


 

 

ZDP.I.110-17/2008

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

UL. SŁONECZNA 16 e

76-200 SŁUPSK

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Księgowa - kasjer

/ nazwa stanowiska pracy/


 1. Wymagania kwalifikacyjne

a/ wymagany 6 miesięczny staż pracy w jednostkach administracji

samorządowej na tym samym lub podobnym stanowisku objętym naborem

b/ wykształcenie wyższe magisterskie , kierunek ekonomiczny o specjalności

rachunkowość i finanse

 1. Wymagania dodatkowe

  a/ obsługa programu finansowego “FK”( Finansowo Księgowy)

  b/ wiedza i umiejętność w prowadzeniu kasy

  c/ ogólna wiedza o finansach publicznych i rachunkowości

 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  a/ księgowanie dochodów i wydatków w programie FK

  b/ prowadzenie magazynów

  c/ prowadzenie kasy

  d/ sprawozdawczość finansowa

 3. Wymagane dokumenty:

  a/ kwestionariusz osobowy

  b/ życiorys ( CV)

  c/ list motywacyjny

  d/dokument potwierdzający wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)

  e/ kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

  f/ kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy w administracji samorządowej,

  g/ oświadczenie kandydata o niekaralności .

 4. Termin podjęcia pracy po zakończeniu procedury naboru

   

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres: Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Słoneczna 16 e , 76-200 Słupsk lub dostarczyć do sekretariatu Zarządu w zamkniętej kopercie z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko Księgowa - Kasjer w terminie do dnia 20 maja 2008 / nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP/.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP /www.zdp.slupsk.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Słonecznej 16 e.

Do składanych dokumentów prosimy dołączyć klauzulę: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. nr 101, poz.926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 o pracownikach samorządowych( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm) .


Liczba odsłon:6076
Treść wprowadził(a): Kwidzińska Kamila, 2009-02-05 12:34:19
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2009-01-12 10:13:07