Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.
PODSTAWY PRAWNE:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481),
Uchwała Nr XVII/105/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalania wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.)

ZEZWOLENIA, W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ WYDAWANEJ NA WNIOSEK ZAINTERESOWANEGO, WYMAGA:

1)uzgodnienie lokalizacji umieszczenia urządzenia obcego w pasie drogowym,
2)prowadzenia w pasie drogowym robót i umieszczania w nim urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami powiatowymi,
3)lokalizacja zjazdu z drogi powiatowej,
4)budowa lub przebudowa zjazdu z drogi powiatowej,
5)umieszczenie reklamy w pasie drogi powiatowej,
6)lokalizowanie w pasie drogi powiatowej tzw. "ogródków konsumpcyjnych" lub innych stoisk handlowych.