Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Deklaracja dostępności


Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.zdp.slupsk.pl.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2004-12-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-25.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1.Treści opublikowane, udostępnione pliki w biuletynie zostaną zmodyfikowane w celu dostosowania do wymogów prawnych.
2. Przeprowadzony audyt dostępności cyfrowej serwisu wykazała nieprawidłowości:
1) określenie celu linków,
2) dopracowanie wielu sposobów na zlokalizowanie strony (mapa strony),
3) dopracowanie metryk w serwisie,
4) uzupełnienie opisów dla stron i plików,
5) poprawienie nazw stron w serwisie,
6) poprawienie pustych stron w serwisie.
3. Serwis zawiera starsze dokumenty PDF, które powstały na podstawie nieprawidłowo przygotowanych dokumentów w edytorze tekstów (brak dobrze zaznaczonej, logicznej struktury) lub są skanami dokumentów.
4. Nieczytelne przez czytniki ekrany dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR; przykładowa darmowa usługa online OCR https://www.onlineocr.net/pl/


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-22.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Bursztynowicz, adres poczty elektronicznej m.bursztynowicz@zdp.slupsk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (59) 84 68 926 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


Siedziba Zarządu Dróg Powiatowych ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk, spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dn. 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

- jedno miejsce parkingowe przed budynkiem oznaczone kopertą i oznakowane na niebiesko

- zapewnienie komunikacji z urzędem osoby ze szczególnymi potrzebami – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu/zgłoszeniu prośby pomocy poprzez komunikację przy użyciu wideodomofonu zlokalizowanego przed wejściem do budynku, obsługa klienta z niepełnosprawnością ruchową następuje w pomieszczeniu zlokalizowanym po prawej stronie korytarzyka, po wejściu do budynku na parterze / portiernia.

- likwidacja barier architektonicznych poprzez podjazd/rampa do bezpośredniego dotarcia do wejścia budynku

- umożliwienie dostępu do pomieszczeń urzędu dla osób z niepełnosprawnością, obsługa interesantów na parterze budynku w pomieszczeniu portierni zamontowana szuflada w oknie podawczym ułatwiająca podawanie dokumentów i obsługę

- komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie

- komunikacja pionowa – schody z oznaczeniem wszystkich biegów schodowych

- zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w formie wizualnej na tablicy informacyjnej

- oznaczenie dróg ewakuacyjnych


Dostępność do tłumacza języka migowego


Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą, wysyłając wiadomość na adres e-mail: sekretariat@zdp.slupsk.pl lub telefonicznie +48 59 84-20-730. Osobą koordynującą jest Monika Lesiak, adres poczty elektronicznej sekretaiat@zdp.slupski.pl.