Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 

Przedmiotem działania Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku jest prowadzenie ogółu spraw związanych z planowaniem, budową, przebudową, remontem, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych oraz zarządzaniem ruchem na tych drogach.

 

Główne zadania Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

 

1. Pełnienie funkcji zarządcy dróg powiatowych.

2. Obsługa inwestorska zadań realizowanych na drogach powiatowych.

3. Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych.

4. Realizacja budżetu powiatu słupskiego w zakresie drog powiatowych.

 

Szczegółowe zadania Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

 

1. Opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej.

2. Opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych.

3. Pełnienie funkcji inwestora.

4. Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierii drogowej, urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń w pasie drogowym.

5. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.

6. Koordynacja robót w pasie drogowym.

7. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach powiatowych oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych.

8. Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych.

9. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego dróg i obiektów mostowych z uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.

10. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.

11. Wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających.

12. Sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym, poza terenem zabudowanym.

13. Nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg powiatowych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości.

14. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.

15. Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i mostów dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.

16. Zimowe utrzymanie dróg.

17. Przygotowanie warunków zamówień publicznych, procedur przetargowych oraz realizacja przetargów.

18. Dokonywanie ocen stanu bezpieczeństwa na drogach.

19. Podejmowanie działań i czynności w zakresie lokalizacji znaków drogowych i innych urządzeń , stanowiących o zwiększeniu bezpieczeństwa na drogach .

20. Zatwierdzanie i opiniowanie czasowych i stałych projektów organizacji ruchu drogowego.

21. Opiniowanie zezwoleń na imprezy powodujące utrudnienia w ruchu lub wymagające korzystania z drogi w sposób szczególny.

22. Współpraca z innymi zarządami drog, policją i zarządem kolei w zakresie bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami powiatowymi.

23. Ewidencja i gospodarowanie środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych.

 

Zatwierdził do publikacji : Mariusz Ożarek