Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, zwany dalej ZDP, został powołany z dniem 1 stycznia 1999 r uchwałą Nr III/17/98 r Rady Powiatu Słupskiego

z dnia 29 grudnia 1998 r w sprawie powołania Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku i działa w szczególności na podstawie poniższych przepisów:

1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (tj DzU z 2013, poz 595)

2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (DzU z 2009 r, Nr 157, poz 1240 ze zmianami)

3. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (DzU z 2013 r poz 260)

4. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym (DzU, z 2012 r poz 1137 ze zmianami)

5. Ustawu z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2013 r, poz 267)

 

Działalność gospodarcza dla realizacji zadań, określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych ( DzU z 2013 r, poz 260) i statucie, może być prowadzona przez ZDP w formach określonych w ustawie z dnia  27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz U z 2009 r, poz 1240, ze zmianami).

 

Siedzibą ZDP jest miasto Słupsk.

 

Zakres działania ZDP obejmuje obszar administracyjny powiatu słupskiego.

 

Zarząd Dróg Powiatowych jest jednostką budżetową i powiatową jednostką organizacyjną, przy pomocy której Zarząd Powiatu Słupskiego wykonuje obowiązki zarządcy dróg i kieruje ruchem na drogach powiatowych.