Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

                                                                                                                Słupsk,   dnia  18.01.2010  r
ZDP I 343- (1-1)/2010  r

W Y J A Ś N I E N I A      S I W Z
     Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem Wykonawcy, dotyczące postępowania w trybie  przetargu nieograniczonego  na  dostawę  pn.
                           „Dostawa dwóch fabrycznie nowych ciągników rolniczych”
udziela wyjaśnień i odpowiedzi  dotyczących złożonych  zapytań do SIWZ :
Pytanie 1    
Czy  Zamawiający dopuszcza inny kolor niż pomarańczowy lub czerwony w zamawianych traktorach ?
Pytanie 2
W SIWZ w poz  dotyczącej wymogów technicznych ciągników udźwig przedniego TUZ w osi końcówek wynosi min. 3000Kg – taki sam jest udźwig tylnego TUZ ; ma to związek z nośnością przedniego mostu ciągnika oraz przednich kół, prosimy o potwierdzenie wymogów technicznych dot. tego aspektu
Pytanie 3
Czy dopuszczalna jest moc według homologacji 84,9 KM?
Pytanie 4    
Czy  dopuszczalny jest ciągnik z elektropneumatycznym układem uruchamiania blokady mechanizmu różnicowego osi tylnej ?
Pytanie 5    
Czy  dopuszczalny jest ciągnik o udźwigu przedniego TUZ = 2300 kg w osi końcówek ? Z jaką maszyną i o jakiej masie własnej będzie współpracował ciągnik ?


Odpowiedź Zamawiającego :    

Ad.1 Zamawiający  nie dopuszcza  innego koloru  niż pomarańczowy lub czerwony,   
         kabiny w  zamawianych ciągnikach rolniczych.
Ad.2 Zamawiający dopuszcza aby  udźwig przedniego TUZ w osi końcówek wynosił  min 2000 kg
Ad.3 Zamawiający dopuszcza moc silnika według homologacji 84,9 KM;
Ad.4 Zamawiający dopuszcza  ciągnik z elektropneumatycznym układem uruchamiania blokady
         mechanizmu różnicowego osi tylnej.
Ad.5 Zamawiający dopuszcza ciągnik o udźwigu przedniego TUZ = 2300 kg w osi końcówek
        -  zgodnie z odpowiedzią zawarta  w   ad 2.
        Ciągnik będzie współpracował z pługiem odśnieżnym.

                                                                                                       Dyrektor ZDP Słupsk
                                                                                                          Mariusz OŻAREK

 

ZDP.I.343 – 1/2010 r
Słupsk, dnia 08.01.2010 r.

Zamawiający:
Zarząd Dróg Powiatowych ul. Słoneczna 16e
76-200 Słupsk
NIP: 839-25-73-515
Tel. ( 0 –59 ) 8420 730, fax: ( 0 – 59 ) 8420 284
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO
a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych
na dostawę pn:
„Dostawa dwóch fabrycznie nowych ciągników rolniczych”

Wspólny Słownik Zamówień CPV 29370000-3 ciągniki


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się do odbioru w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e, w pokoju nr 10 oraz na stronie: http://bip.zdp.slupsk.pl
Zakres oraz szczegółowe warunki wykonania określono w SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności;
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia wg art. 24 w/w
Ustawy oraz spełniają warunki zawarte w SIWZ.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami jest:
– Elżbieta Markowska tel. 059/ 8 420-730, w godzinach od 8:00 do . 14:00
e-mail: emarkowska@zdp.slupsk.pl. lub zdp@zdp.slupsk.pl
Kryterium oceny ofert:i ich znaczenie:
przy wyborze najkorzystniejszej oferty kryterium jest tylko CENA 100%.
Oferta może maksymalnie otrzymać 100 punktów
Sposób obliczania punktacji:
Pc= Cn : Cb x 100 pkt
gdzie: Pc – to liczba punktów za cenę podaną w ofercie
Cn - to cena najniższa
Cb – to cena badana.

Kryteriami którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
Cena ofertowa ( brutto ) –100 %

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PRZETARGU ZAPRASZAMY WYKONAWCÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA

Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Słoneczna 16 e,
76-200Słupsk - sekretariat, pokój nr 15,

Termin upływa dnia 21 stycznia 2010 r o godzinie 9:00.

Otwarcie w siedzibie Zamawiającego, dnia 21 stycznia 2010 r
o godzinie 9:15. pokój nr 17, I piętro,

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 22 kwietnia 2010 r
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej,
Zamawiający nie zamierza: ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie stosuje aukcji elektronicznej

ZAŁĄCZNIKI:

1. ZDP I 343–1/2010 - Ogłoszenie
2. ZDP I 343–1/2010 - SIWZ