Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Informacja o sposobie zatrudniania pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku.


Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U.

z 2018 r. poz. 1260) zatrudnianie pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku odbywa się przez nabór, zgodnie z zasadami określonymi wymienioną ustawą.

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 ww. ustawy nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny. Każdorazowo, gdy powstanie wolne stanowisko urzędnicze, Zarząd Dróg Powiatowychw Słupsku zamieści na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.zdp.slupsk.pl) ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, określając nazwę stanowiska urzędniczego, wymagania, zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku, wymagane dokumenty oraz termin i miejsce ich składania. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Minimalne wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. Nr 936) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.