Zarząd Dróg Powiatowych w SłupskuOgłoszenie nr 603814-N-2019 z dnia 2019-09-30 r.

Zarząd Dróg Powiatowych: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda- etap II”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny 77098312400000, ul. ul. Słoneczna  , 76-200  Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 059 8420730, 0598420269, e-mail mozarek@zdp.slupsk.pl, faks 598420284.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.zdp.slupsk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.zdp.slupsk.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.zdp.slupsk.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda- etap II”
Numer referencyjny: ZDP-GIZ.2611.16.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda etap II Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi powiatowej nr 1112G (Ustka ul. Grunwaldzka – Wytowno – Objazda – Gąbino) na łącznej długości 4,7km z podziałem na dwa zadania: zadanie nr 1 obejmujące odcinek od końca m. Wytowno do końca m. Machowinko, tj. od km 8+325 do km 10+785 na długości 2,46km, zadanie nr 2 obejmujące odcinek od końca m. Machowinko do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1117G w m. Objazda, tj. od km 10+785 do km 13+025 na długości 2,24km. Zakres robót zadania nr 1 obejmuje wykonanie: 1. Poszerzenia jezdni do szerokości do 6,0m zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – załącznik nr 14: - kruszywo łamane 0/31,5 20cm, - kruszywo związane cementem klasy C 1,5/2,0 gr. 15cm 2. Nawierzchni asfaltowej: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR 3-6 5cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego KR 3-6 7cm, - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR 3-6 śr. 3cm, 3. Chodników z kostki betonowej w obramowaniu z obrzeża betonowego 8x30cm na podsypce cementowo – piaskowej z oporem i krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem o konstrukcji : - kostka brukowa betonowa 6cm, - podsypka cementowo – piaskowa 5cm, - kruszywo łamane 0/31,5 8cm, - warstwa odcinająca z pospółki 10cm. 4. Ustawienia opornika betonowego 12x25cm na ławie betonowej z oporem. 5. Zjazdów na posesje z kostki betonowej w obramowaniu z krawężnika betonowego 15x22cm na ławie betonowej o konstrukcji: - kostka brukowa betonowa 8cm, - podsypka cementowo – piaskowa 3cm, - kruszywo łamane 0/31,5 20cm, - kruszywo związane cementem klasy C 1,5/2,0 gr. 15cm 6. Zjazdów o nawierzchni bitumicznej o konstrukcji: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR 3-6 5cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego KR 3-6 7cm, - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR 3-6 śr. 3cm, - kruszywo łamane 0/31,5 20cm, - kruszywo związane cementem klasy C 1,5/2,0 gr. 15cm 7. Karczowania pni wraz z ich utylizacją, 8. Profilowania i odmulenia rowów przydrożnych, 9. Miejscowego frezowania nawierzchni na średniej grubości 6cm, 10. Poboczy o szer. 1,0m z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 10cm, 11. Przepustów pod zjazdami z rur HDPE, 12. Oznakowania poziomego i pionowego, w tym wykonania znaków aktywnych o zmiennej treści, 13. Wysp dzielących z odgięciem toru jazdy na wlotach do miejscowości o nawierzchni z kostki kamiennej 18/20 w obramowaniu z krawężnika kamiennego 15x25cm na ławie betonowej, 14. Kanalizacji deszczowej składającej się z elementów: - kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 400, 300mm, 250mm i 200mm, - studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy1200mm, separatory, - studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem, - wpusty uliczne krawężnikowe W ramach zadania Wykonawca robót zobowiązany będzie do prowadzenia robót w taki sposób aby utrzymać przejezdność odcinka drogi nr 1112G przewidzianego do przebudowy przez cały okres realizacji prac. Dopuszczalne będzie wyłączenie dla ruchu samochodowego odcinków drogi nr 1112G w przypadku gdy przyjęta technologia wykonywania robót bitumicznych obejmować będzie wykonywanie robót całą szerokością jezdni bez złącza w osi jezdni. W takim przypadku Wykonawca wyznaczy objazd odcinków wyłączonych z ruchu. Po stronie Wykonawcy będzie również bieżące uzupełnianie ubytków w jezdni bitumicznej odcinka drogi nr 1112G przekazanego pod inwestycję dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Zamawiający informuje, że wprowadził listę załączników do SIWZ w postaci dokumentacji technicznej projektu przebudowy drogi nr 1112G, załączniki od nr 13 do nr 15 należy traktować jako materiał informacyjny. Do wyceny robót należy przyjąć pozycje i konstrukcje wskazane w przedmiarze robót. Termin wykonania robót związanych z wykonaniem części robót ziemnych i części robót kanalizacji deszczowej: 15.12.2019 r. Termin wykonania robót związanych z wykonaniem warstw bitumicznych: 01.09.2020 r. Termin wykonania pozostałego asortymentu robót: 30.09.2020 r. Zakres robót zadania nr 2 obejmuje wykonanie: 1. Poszerzenia jezdni do szerokości do 6,0m zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – załącznik nr 14: - kruszywo łamane 0/31,5 20cm, - kruszywo związane cementem o Rm= 1,5MPa gr. 15cm 2. Nawierzchni asfaltowej: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR 3-6 5cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego KR 3-6 7cm, - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR 3-6 śr. 3cm, 3. Chodników z kostki betonowej w obramowaniu z obrzeża betonowego 8x30cm na podsypce cementowo – piaskowej z oporem i krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem o konstrukcji : - kostka brukowa betonowa 6cm, - podsypka cementowo – piaskowa 5cm, - kruszywo łamane 0/31,5 8cm, - warstwa odcinająca z pospółki 10cm. 4. Ustawienia opornika betonowego 12x25cm na ławie betonowej z oporem. 5. Zatok autobusowych w obramowaniu z krawężników betonowych 15x30cm i krawężników betonowych 15x22cm na ławie betonowej z oporem o konstrukcji : - kostka brukowa betonowa 8cm, - podsypka cementowo – piaskowa 3cm, - podbudowa z betonu cementowego C20/25 24cm, - kruszywo związane cementem klasy C 1,5/2,0 30cm 6. Zjazdów o nawierzchni bitumicznej o konstrukcji: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR 3-6 5cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego KR 3-6 7cm, - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR 3-6 śr. 3cm, - kruszywo łamane 0/31,5 20cm, - kruszywo związane cementem klasy C 1,5/2,0 gr. 15cm 7. Karczowania pni wraz z ich utylizacją, 8. Profilowania i odmulenia rowów przydrożnych, 9. Miejscowego frezowania nawierzchni na średniej grubości 6cm, 10. Poboczy o szer. 1,0m z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 10cm, 11. Przepustów pod zjazdami z rur HDPE, 12. Oznakowania poziomego i pionowego, 13. Kanalizacji deszczowej składającej się z elementów: - kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 300mm, - studnie chłonne z kręgów betonowych o średnicy1200mm, - studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem, - wpusty uliczne krawężnikowe W ramach zadania Wykonawca robót zobowiązany będzie do prowadzenia robót w taki sposób aby utrzymać przejezdność odcinka drogi nr 1112G przewidzianego do przebudowy przez cały okres realizacji prac. Dopuszczalne będzie wyłączenie dla ruchu samochodowego odcinków drogi nr 1112G w przypadku gdy przyjęta technologia wykonywania robót bitumicznych obejmować będzie wykonywanie robót całą szerokością jezdni bez złącza w osi jezdni. W takim przypadku Wykonawca wyznaczy objazd odcinków wyłączonych z ruchu. Po stronie Wykonawcy będzie również bieżące uzupełnianie ubytków w jezdni bitumicznej odcinka drogi nr 1112G przekazanego pod inwestycję dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Zamawiający informuje, że wprowadził listę załączników do SIWZ w postaci dokumentacji technicznej projektu przebudowy drogi nr 1112G, załączniki od nr 13 do nr 15 należy traktować jako materiał informacyjny. Do wyceny robót należy przyjąć pozycje i konstrukcje wskazane w przedmiarze robót. Termin wykonania robót związanych z wykonaniem części robót ziemnych i części robót kanalizacji deszczowej: 15.12.2019 r. Termin wykonania robót związanych z wykonaniem warstw bitumicznych: 01.09.2020 r. Termin wykonania pozostałego asortymentu robót: 30.09.2020 r. Do wyceny robót należy przyjąć pozycje i konstrukcje wskazane w przedmiarach robót dla poszczególnych zadań nr 1, nr 2.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233220-7II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-30

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2019-12-15

     

2020-09-01

     

2020-09-30


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną dla zadania nr 1 : minimum 3.000.000,00 PLN dla zadania nr 2: minimum 2.100.000,00 PLN
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zdolności technicznej lub zawodowej. Określenie warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: dla zadania nr 1: a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji dróg (ulic) publicznych odpowiadające przedmiotowi zamówienia, każda o nawierzchni bitumicznej, każda o wartości brutto nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł, lub jedna dot. roboty budowlanej polegająca na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji dróg (ulic) publicznych o nawierzchni bitumicznej, odpowiadająca przedmiotowi zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł. Na potwierdzenie tego Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. b) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego minimum jedną osobę na stanowisko Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia (o specjalności drogowej). Osoba ta musi posiadać doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami przy realizacji min. 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji dróg (ulic) publicznych odpowiadające przedmiotowi zamówienia. Określenie warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować osobą zdolną do wykonania zamówienia, uprawnioną do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży drogowej bez ograniczeń, która będzie pełnić obowiązki kierownika budowy. Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U, z 2016 poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016.65). Wykonawcy z innych Państw członkowskich winni zapewnić przy realizacji zamówienia udział osób, posiadających kwalifikacje do pełnienia wyżej wymienionych samodzielnych funkcji w budownictwie , zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Ponadto Wykonawca skieruje do realizacji w/w zamówienia publicznego w charakterze Kierowników Robót branżowych: Minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane w branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa). Osoba ta musi posiadać doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami przy realizacji min. 1 zadania polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie kanalizacji deszczowej przy budowie, przebudowie lub remoncie drogi. Osoba ta powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie. Określenie warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować osobą zdolną do wykonania zamówienia, uprawnioną do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży kanalizacyjnej bez ograniczeń. Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U, z 2016r. poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016.65). Wykonawcy z innych Państw członkowskich winni zapewnić przy realizacji zamówienia udział osób, posiadających kwalifikacje do pełnienia wyżej wymienionych samodzielnych funkcji w budownictwie , zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. dla zadania nr 2: a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji dróg (ulic) publicznych odpowiadające przedmiotowi zamówienia, każda o nawierzchni bitumicznej, każda o wartości brutto nie mniejszej niż 1.400.000,00 zł, lub jedna dot. roboty budowlanej polegająca na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji dróg (ulic) publicznych o nawierzchni bitumicznej, odpowiadająca przedmiotowi zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż 2.800.000,00 zł. Na potwierdzenie tego Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. b) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego minimum jedną osobę na stanowisko Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia (o specjalności drogowej). Osoba ta musi posiadać doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami przy realizacji min. 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji dróg (ulic) publicznych odpowiadające przedmiotowi zamówienia. Określenie warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować osobą zdolną do wykonania zamówienia, uprawnioną do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży drogowej bez ograniczeń, która będzie pełnić obowiązki kierownika budowy. Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U, z 2016 poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016.65). Wykonawcy z innych Państw członkowskich winni zapewnić przy realizacji zamówienia udział osób, posiadających kwalifikacje do pełnienia wyżej wymienionych samodzielnych funkcji w budownictwie , zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Ponadto Wykonawca skieruje do realizacji w/w zamówienia publicznego w charakterze Kierowników Robót branżowych: Minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane w branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa). Osoba ta musi posiadać doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami przy realizacji min. 1 zadania polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie kanalizacji deszczowej przy budowie, przebudowie lub remoncie drogi. Osoba ta powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie. Określenie warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować osobą zdolną do wykonania zamówienia, uprawnioną do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży kanalizacyjnej bez ograniczeń. Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U, z 2016r. poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016.65). Wykonawcy z innych Państw członkowskich winni zapewnić przy realizacji zamówienia udział osób, posiadających kwalifikacje do pełnienia wyżej wymienionych samodzielnych funkcji w budownictwie , zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie – nie krótszym niż 5 dni – aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 PZP wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie – nie krótszym niż 5 dni – aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: Dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej: Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną dla zadania nr 1 : minimum 3.000.000,00 PLN dla zadania nr 2: minimum 2.100.000,00 PLN Np. opłacona polisa z terminem ważności na okres realizacji zamówienia na w/w kwotę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na w/w kwotę. Dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji dróg (ulic) publicznych odpowiadające przedmiotowi zamówienia, każda o nawierzchni bitumicznej, każda o wartości brutto nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł, lub jedna dot. roboty budowlanej polegająca na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji dróg (ulic) publicznych o nawierzchni bitumicznej, odpowiadająca przedmiotowi zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł. wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. dla zadania nr 2: a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji dróg (ulic) publicznych odpowiadające przedmiotowi zamówienia, każda o nawierzchni bitumicznej, każda o wartości brutto nie mniejszej niż 1.400.000,00 zł, lub jedna dot. roboty budowlanej polegająca na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji dróg (ulic) publicznych o nawierzchni bitumicznej, odpowiadająca przedmiotowi zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż 2.800.000,00 zł. wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. wykaz osób dla zadania nr 1 i 2 skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, tj. 1 osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Budowy, 1 osobę do pełnienia funkcji Kierownika Robót w branży sanitarnej, posiadających uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia (specjalność drogowa, kanalizacyjna), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ Oświadczenie, że osoba (y), która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 8 dla zadania nr 1 i 2 do niniejszej SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do oferty- załącznik nr 1, Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. – wzór oświadczeń stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wraz z ofertą należy także załączyć załącznik nr 12 - oświadczenia woli wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13, 14 RODO. Kosztorys ofertowy – załącznik nr 11 wraz z załączonym kosztorysem szczegółowym opracowanym przez Wykonawcę; Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika ze złożonych dokumentów, do oferty dołączyć należy stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę (y) udzielającą (-e) pełnomocnictwa; Pełnomocnictwo ustanawiającego Pełnomocnika - gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego - w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np. podpisanie oferty, potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składanie oświadczeń woli i wiedzy itp.; Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów; W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, zaś w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wadium w wysokości: dla zadania nr 1: 80.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy PLN). dla zadania nr 2: 55.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy PLN). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku BGŻ BNP PARIBAS Oddział w Słupsku 05 1600 1462 1877 9152 8000 0003 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2014r., poz. 1804 oraz z 2015r. Poz. 978 i 1240). Wadium wniesione w formie pieniądza powinno być oznaczone w następujący sposób „Wadium ZDP-GIZ.2611.16.2019” Kopię dowodu wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zaleca się dołączyć do oferty, z wyszczególnieniem na które zadanie nr …. ; czy zadanie nr 1 czy zadanie nr 2. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Jako termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego. Wykonawca, którego oferta, nie będzie zabezpieczona formą wadium wskazaną w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, zostanie przez Zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres rękojmi

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy Załączniku nr 9 do SIWZ w następujących przypadkach: zmiany przepisów prawnych, w tym zmiany stawki od podatku od towarów i usług mającej zastosowanie do przedmiotu umowy, wydania decyzji, postanowień lub innych aktów organów administracji publicznej bądź instytucji kontrolujących działania Zamawiającego mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, o ile okoliczności powodują konieczność zmiany wysokości, wartości lub sposobu spełnienia świadczeń stron, termin zakończenia przedmiotu umowy może ulec zmianie wyłącznie z przyczyn niezawinionych i niezależnych od Wykonawcy takich jak: występują warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót - silne opady deszczu lub śniegu a także utrzymująca się temperatura poniżej 5°C udokumentowana pomiarami wykonanymi na budowie i potwierdzonymi wpisem do dziennika budowy przez Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru, zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę wraz z potwierdzeniem zasadności przez Inspektora Nadzoru, nastąpiła konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych, które wstrzymują możliwość robót budowlanych, stwierdzono obecność niewybuchów, które stwarzają niebezpieczeństwo dla życia, wstrzymano roboty za względu na roszczenia osób trzecich do własności gruntu lub innych nieruchomości, nastąpiło wstrzymanie prac przez pracowników organów państwowych zgodnie z obowiązującym prawem. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może zgodzić się na przedłużenie terminu wykonania zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: konieczności wykonania badań archeologicznych szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, które nie były możliwe do przewidzenia, działania siły wyższej mającej wpływ na termin wykonania zamówienia, (np. działanie sił przyrody – huragan, powódź, pożar; stan wojenny, stan wyjątkowy itp.) termin realizacji może ulec zmianie w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do właściwego wykonania przedmiotu umowy, a których nie można było przewidzieć w terminie jej zawarcia (data zawarcia umowy). Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji: osoba posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia w zakresie: 1) branży drogowej na stanowisku kierownika budowy 2) branży sanitarnej na stanowisku kierownika budowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany inspektora nadzoru. sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowania zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzeniu czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, Inne przesłanki do wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy: W przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych lub zamiennych, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej. Zmiany dotyczące sposobu wykonania robót budowlanych, technologii wykonania robót lub rozwiązań technicznych i materiałowych nie przewidzianych w umowie – w przypadku, w którym służyć to będzie podniesienie standardu przedmiotu zamówienia lub zmiany te będą korzystne dla Zmawiającego i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający może dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia ze względu na ograniczenie wykonania zakresu robót w ramach inwestycji zgodnie z zapisem umownym w par. 1 ust. 7. W żadnym wypadku postanowień klauzuli pkt 20.6. nie należy interpretować jako udzielenie dowolnej ze stron roszczenia do żądania zmiany umowy, a jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Zgodnie z art.144 Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jednakże zamawiający na wypadek powstałych w/w okoliczności związanych z możliwością konieczności wykonania robót nieprzewidzianych lub zamiennych, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej po przeanalizowaniu możliwości finansowych dopuści i rozliczy zgodnie z art.144 ust.1 pkt 6) wykonanie przedmiotowych robót niezbędnych, których łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na roboty budowlane. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony. Strony nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się ze zobowiązań umownych spowodowanych przypadkami „siły wyższej”. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie wydarzenia, których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy spowodowane wyjątkowymi okolicznościami, takimi jak: pożar, powódź, trzęsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze mające charakter siły wyższej. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do bezzwłocznego poinformowania na piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, strona zainteresowana traci prawo do powoływania się na siłę wyższą. Po zakończeniu trwania siły wyższej, druga strona powinna być o tym natychmiast poinformowana.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-17, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda- etap II” - zadanie nr 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda etap II Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi powiatowej nr 1112G (Ustka ul. Grunwaldzka – Wytowno – Objazda – Gąbino) na łącznej długości 4,7km z podziałem na dwa zadania: zadanie nr 1 obejmujące odcinek od końca m. Wytowno do końca m. Machowinko, tj. od km 8+325 do km 10+785 na długości 2,46km, Zakres robót zadania nr 1 obejmuje wykonanie: 1. Poszerzenia jezdni do szerokości do 6,0m zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – załącznik nr 14: - kruszywo łamane 0/31,5 20cm, - kruszywo związane cementem klasy C 1,5/2,0 gr. 15cm 2. Nawierzchni asfaltowej: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR 3-6 5cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego KR 3-6 7cm, - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR 3-6 śr. 3cm, 3. Chodników z kostki betonowej w obramowaniu z obrzeża betonowego 8x30cm na podsypce cementowo – piaskowej z oporem i krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem o konstrukcji : - kostka brukowa betonowa 6cm, - podsypka cementowo – piaskowa 5cm, - kruszywo łamane 0/31,5 8cm, - warstwa odcinająca z pospółki 10cm. 4. Ustawienia opornika betonowego 12x25cm na ławie betonowej z oporem. 5. Zjazdów na posesje z kostki betonowej w obramowaniu z krawężnika betonowego 15x22cm na ławie betonowej o konstrukcji: - kostka brukowa betonowa 8cm, - podsypka cementowo – piaskowa 3cm, - kruszywo łamane 0/31,5 20cm, - kruszywo związane cementem klasy C 1,5/2,0 gr. 15cm 6. Zjazdów o nawierzchni bitumicznej o konstrukcji: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR 3-6 5cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego KR 3-6 7cm, - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR 3-6 śr. 3cm, - kruszywo łamane 0/31,5 20cm, - kruszywo związane cementem klasy C 1,5/2,0 gr. 15cm 7. Karczowania pni wraz z ich utylizacją, 8. Profilowania i odmulenia rowów przydrożnych, 9. Miejscowego frezowania nawierzchni na średniej grubości 6cm, 10. Poboczy o szer. 1,0m z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 10cm, 11. Przepustów pod zjazdami z rur HDPE, 12. Oznakowania poziomego i pionowego, w tym wykonania znaków aktywnych o zmiennej treści, 13. Wysp dzielących z odgięciem toru jazdy na wlotach do miejscowości o nawierzchni z kostki kamiennej 18/20 w obramowaniu z krawężnika kamiennego 15x25cm na ławie betonowej, 14. Kanalizacji deszczowej składającej się z elementów: - kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 400, 300mm, 250mm i 200mm, - studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy1200mm, separatory, - studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem, - wpusty uliczne krawężnikowe W ramach zadania Wykonawca robót zobowiązany będzie do prowadzenia robót w taki sposób aby utrzymać przejezdność odcinka drogi nr 1112G przewidzianego do przebudowy przez cały okres realizacji prac. Dopuszczalne będzie wyłączenie dla ruchu samochodowego odcinków drogi nr 1112G w przypadku gdy przyjęta technologia wykonywania robót bitumicznych obejmować będzie wykonywanie robót całą szerokością jezdni bez złącza w osi jezdni. W takim przypadku Wykonawca wyznaczy objazd odcinków wyłączonych z ruchu. Po stronie Wykonawcy będzie również bieżące uzupełnianie ubytków w jezdni bitumicznej odcinka drogi nr 1112G przekazanego pod inwestycję dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Zamawiający informuje, że wprowadził listę załączników do SIWZ w postaci dokumentacji technicznej projektu przebudowy drogi nr 1112G, załączniki od nr 13 do nr 15 należy traktować jako materiał informacyjny. Do wyceny robót należy przyjąć pozycje i konstrukcje wskazane w przedmiarze robót. Termin wykonania robót związanych z wykonaniem części robót ziemnych i części robót kanalizacji deszczowej: 15.12.2019 r. Termin wykonania robót związanych z wykonaniem warstw bitumicznych: 01.09.2020 r. Termin wykonania pozostałego asortymentu robót: 30.09.2020 r. Do wyceny robót należy przyjąć pozycje i konstrukcje wskazane w przedmiarach robót dla poszczególnych zadań nr 1, nr 2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres rękojmi

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

2

Nazwa:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda- etap II” - zadanie nr 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda etap II Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi powiatowej nr 1112G (Ustka ul. Grunwaldzka – Wytowno – Objazda – Gąbino) na łącznej długości 4,7km z podziałem na dwa zadania: zadanie nr 2 obejmujące odcinek od końca m. Machowinko do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1117G w m. Objazda, tj. od km 10+785 do km 13+025 na długości 2,24km. Zakres robót zadania nr 2 obejmuje wykonanie: 1. Poszerzenia jezdni do szerokości do 6,0m zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – załącznik nr 14: - kruszywo łamane 0/31,5 20cm, - kruszywo związane cementem o Rm= 1,5MPa gr. 15cm 2. Nawierzchni asfaltowej: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR 3-6 5cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego KR 3-6 7cm, - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR 3-6 śr. 3cm, 3. Chodników z kostki betonowej w obramowaniu z obrzeża betonowego 8x30cm na podsypce cementowo – piaskowej z oporem i krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem o konstrukcji : - kostka brukowa betonowa 6cm, - podsypka cementowo – piaskowa 5cm, - kruszywo łamane 0/31,5 8cm, - warstwa odcinająca z pospółki 10cm. 4. Ustawienia opornika betonowego 12x25cm na ławie betonowej z oporem. 5. Zatok autobusowych w obramowaniu z krawężników betonowych 15x30cm i krawężników betonowych 15x22cm na ławie betonowej z oporem o konstrukcji : - kostka brukowa betonowa 8cm, - podsypka cementowo – piaskowa 3cm, - podbudowa z betonu cementowego C20/25 24cm, - kruszywo związane cementem klasy C 1,5/2,0 30cm 6. Zjazdów o nawierzchni bitumicznej o konstrukcji: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR 3-6 5cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego KR 3-6 7cm, - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR 3-6 śr. 3cm, - kruszywo łamane 0/31,5 20cm, - kruszywo związane cementem klasy C 1,5/2,0 gr. 15cm 7. Karczowania pni wraz z ich utylizacją, 8. Profilowania i odmulenia rowów przydrożnych, 9. Miejscowego frezowania nawierzchni na średniej grubości 6cm, 10. Poboczy o szer. 1,0m z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 10cm, 11. Przepustów pod zjazdami z rur HDPE, 12. Oznakowania poziomego i pionowego, 13. Kanalizacji deszczowej składającej się z elementów: - kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 300mm, - studnie chłonne z kręgów betonowych o średnicy1200mm, - studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem, - wpusty uliczne krawężnikowe W ramach zadania Wykonawca robót zobowiązany będzie do prowadzenia robót w taki sposób aby utrzymać przejezdność odcinka drogi nr 1112G przewidzianego do przebudowy przez cały okres realizacji prac. Dopuszczalne będzie wyłączenie dla ruchu samochodowego odcinków drogi nr 1112G w przypadku gdy przyjęta technologia wykonywania robót bitumicznych obejmować będzie wykonywanie robót całą szerokością jezdni bez złącza w osi jezdni. W takim przypadku Wykonawca wyznaczy objazd odcinków wyłączonych z ruchu. Po stronie Wykonawcy będzie również bieżące uzupełnianie ubytków w jezdni bitumicznej odcinka drogi nr 1112G przekazanego pod inwestycję dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Zamawiający informuje, że wprowadził listę załączników do SIWZ w postaci dokumentacji technicznej projektu przebudowy drogi nr 1112G, załączniki od nr 13 do nr 15 należy traktować jako materiał informacyjny. Do wyceny robót należy przyjąć pozycje i konstrukcje wskazane w przedmiarze robót. Termin wykonania robót związanych z wykonaniem części robót ziemnych i części robót kanalizacji deszczowej: 15.12.2019 r. Termin wykonania robót związanych z wykonaniem warstw bitumicznych: 01.09.2020 r. Termin wykonania pozostałego asortymentu robót: 30.09.2020 r. Do wyceny robót należy przyjąć pozycje i konstrukcje wskazane w przedmiarach robót dla poszczególnych zadań nr 1, nr 2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres rękojmi

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

ZAŁĄCZNIKI:

I. Ogłoszenie

II. SIWZ

1. zał. nr 1 Formularz oferty

2. zał. nr 2 Oświadcz. dot. speł.war.udz.w post. - dot. zadania nr 1

3. zał. nr 2 Oświadcz. dot. speł.war.udz.w post. - dot. zadania nr 2

4. zał. nr 3 Oświadcz. dot. przesłan.wyklucz. - dot. zadania nr 1

5. zał. nr 3 Oświadcz. dot. przesłan.wyklucz. - dot. zadania nr 2

6. zał. nr 4 Zobowiązanie innego podmiotu na podstawie art. 22a ustawy Prawo Zamówień Publicznych - dot. zadania nr 1

7. zał. nr 4 Zobowiązanie innego podmiotu na podstawie art. 22a ustawy Prawo Zamówień Publicznych - dot. zadania nr 2

8. zał. nr 5 Oświadcz. dot. przynależn.do gr.kapitał. - dot. zadania nr 1

9. zał. nr 5 Oświadcz. dot. przynależn.do gr.kapitał. - dot. zadania nr 2

10. zał. nr 6 Wykaz robót- dot. zadania nr 1

11. zał. nr 6 Wykaz robót- dot. zadania nr 2

12. zał. nr 7 Wykaz osób - dot. zadania nr 1

13. zał. nr 7 Wykaz osób - dot. zadania nr 2

14. zał. nr 8 Oświadcz. o posiad. uprawn. - dot. zadania nr 1

15. zał. nr 8 Oświadcz. o posiad. uprawn. - dot. zadania nr 2

16. zał. nr 9 Wzór umowy - zad. nr 1

17. zał. nr 9 Wzór umowy - zad. nr 2

18. Zał. nr 10 - formularz przedmiaru robót dot. 1112G- dot. zadania nr 1

19. Zał. nr 10 - formularz przedmiaru robót dot. 1112G- dot. zadania nr 2

20. Zał. nr 11 - formularz kosztorysu ofertowego dot. 1112G- dot. zadania nr 1

21. Zał. nr 11 - formularz kosztorysu ofertowego dot. 1112G- dot. zadania nr 2

22. zał. nr 12 Oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13, 14 RODO - dot. zadania nr 1

23. zał. nr 12 Oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13, 14 RODO - dot. zadania nr 2

24.zał. nr 13 STWiOR

25. zał. nr 14 Projekt branży drogowej

26. zał. nr 15 Projekt kanalizacji deszczowej