Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.zdp.slupsk.pl


 

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 30.12.2004 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.05.2020 r.


 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest zgodna / częściowo zgodna / niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Informacje na temat zgodnośći strony internetowej bip zostaną uzupełnione po zakończeniu trwającego audytu dostępności cyfrowej


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 12.06.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie ………………………………………………………………….


Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Maciej Kobusiński

Adres poczty elektronicznej: zdp@zdp.slupsk.pl

Kontaktować się można również pod numerem telefonu: (0-59) 846-89-24


  

Informacje na temat procedury:

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/


 

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Zarządu Dróg Powiatowych ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk, spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dn 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  • jedno miejsce parkingowe przed budynkiem oznaczone kopertą i oznakowane na niebiesko

  • zapewnienie komunikacji z urzędem osoby ze szcególnymi potrzebami – pracownik schodzi do klienta pozawiadomieniu/zgłoszeniu prośby pomocy poprzez komunikację przy użyciu wideodomofonu zlokalizowanego przed wejściem do budynku, obsługa klenta z niepełnosprawnością ruchową następuje w pomieszceniu zlokalizowanym po prawej stronie po wjeściu do budynku na parterze / poriernia.

  • likwidacja barier architektonicznych poprzez podjazd/rampa do bezpośredniego dotarcia do wejścia budynku

  • umożliwienie dostępu do pomieszczeń urzędu dla osób z niepełnosprawnością, obsługa interesantów na parterze budynku w pomieszceniu portierni zamontowana szuflada w oknie podawczym ułatwiająca podawanie dokumentów i obługę

  • komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie

  • komunikacja pionowa – schody z oznaczaeniem wszytkich biegów schodowych

  • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszceń w budynku w formie wizualnej na tablicy informacyjnej

  • oznaczenie dróg ewakuacyjnych