Zarząd Dróg Powiatowych w SłupskuOgłoszenie nr 552029-N-2020 z dnia 2020-06-18 r.

Zarząd Dróg Powiatowych: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny 77098312400000, ul. ul. Słoneczna  , 76-200  Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 059 8420730, 0598420269, e-mail mozarek@zdp.slupsk.pl, faks 598420284.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.zdp.slupsk.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://bip.zdp.slupsk.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://bip.zdp.slupsk.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6”
Numer referencyjny: ZDP-GIZ.2611.10.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby przeprowadzenia inwestycji przebudów dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP w Słupsku. Zamówienie realizowane będzie z podziałem na zadania: 1. Zadanie nr 1: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Mrówczyno-Damnica”. 2. Zadanie nr 2: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica-Główczyce”. 3. Zadanie nr 3: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1142G na odcinku Bobrowniki-Grapice”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Mrówczyno-Damnica. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1135G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1130G w m. Mrówczyno do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1139G m. Damnica, tj. od km 9+250 do km 12+550, na długości 3,30 km, leżącej na terenie Powiatu Słupskiego (Gmina Damnica). Klasa techniczna drogi L. Lokalizację odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania projektowego przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym. Z uwagi na to, że odcinek drogi nr 1135G przewidziany do zakresu projektowego obejmuje skrzyżowanie z projektowaną drogą ekspresową S6 należy opracować rozwiązanie projektowe w dwóch wariantach: 1. Z dowiązaniem projektowanego układu drogowego do projektowanego węzła drogi S6 w m. Budy. 2. Z rozwiązaniem projektowym uwzględniającym przebieg drogi 1135G w istniejącym układzie bez uwzględnienia dowiązania do drogi S6. I) Dokumentacja obejmować będzie zaprojektowanie wykonania następujących elementów: 1. Poszerzenie jezdni do 6,0m. 2. Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie nośności do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze: • warstwą ścieralną z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wiążącą z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego KR3-6 • podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi, • wzmocnieniem podłoża gruntowego do nośności G1, • konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną opornikami betonowymi. 3. Pobocza o szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa łamanego. 4. Oczyszczenie i ukształtowanie rowów przydrożnych. 5. Na obszarach zabudowanych chodniki jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe (na obszarach zabudowanych powierzchniowe lub poprzez kanalizację deszczową). 7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku możliwości terenowych miejsca zatrzymywania autobusów oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów dla pasażerów. 8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. 9. Na obszarach zabudowanych przebudowa oświetlenia drogowego w miarę potrzeb zarządcy drogi oraz Gmin. 10. Przy obiektach użyteczności publicznej w obrębie chodników należy zaprojektować urządzenia poprawiające bezpieczeństwo użytkowników (bariery, poręcze). 11. Przewidzieć należy rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego: • wyspy spowalniające ruch na wlotach do miejscowości z odgięciem toru jazdy dla pojazdów wjeżdżających do miejscowości, • przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w postaci znaków aktywnych o zmiennej tresći. 12. Należy przewidzieć miejsca postojowe w okolicach obiektów użyteczności publicznej, 13. Należy dokonać oceny stanu technicznego istniejących obiektów inżynieryjnych (mosty, przepusty pod koroną drogi) i zaprojektować rozwiązanie dostosowujące ich nośność do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze. Dla obiektów mostowych Zamawiający przewiduje konieczność przedstawienia dwóch koncepcji wersji rozwiązań technicznych przebudowy obiektów. Na podstawie ich analizy techniczno-ekonomicznej wskaże rozwiązanie do dalszego opracowania projektowego. 14. Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome. 15. Ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,0m. 16. Opracować audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. II) Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń, wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z zewnątrz, a następnie służyć do jej realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej lub decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie elementów dokumentacji do wykonania: • Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany- projekt zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową i niezbędnym i uzgodnieniami- ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy - projekt zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową- ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia drogowego oraz usunięcia ewentualnej kolizji istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego - ilość egzemplarzy 4 • Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt docelowej organizacji ruchu - ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – odwodnienie- ilość egzemplarzy 4 (dla każdego etapu) • Przedmiar robót – branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Kosztorys inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2 Wymaga się sporządzenia kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów wszystkich branż. • Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Dokumentacja geotechniczna-ilość egzemplarzy 2 Opracowanie badań geotechnicznych ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 839), obejmujących ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych”. • Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – 4 egzemplarze • Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa Powiatowego w Słupsku • Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej (m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych jeżeli będą wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.) • Uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę zgłoszenie robót lub decyzji ZRID. • W razie konieczności w ramach procedury ZRID przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej prawem w ilości 20 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania dokumentacji projektowej Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i rozliczy się z Wykonawcą za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do rozliczenia podaną w formularzu ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki. Dokumentacja projektowa opracowana z podziałem na części umożliwiające realizację zadania z etapowaniem. Podział na części w ilości do trzech etapów, ze wskazaniem podziału przez Zamawiającego. Poszczególne części dokumentacji tworzące poszczególne etapy zawierać mają wszystkie elementy dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej jedno spotkanie ze społecznością – mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu zamówienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego. Termin i miejsce przedmiotowego spotkania będzie ustalane z Zamawiającym. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne - wykonanie w terminie do dn. 15.09.2020 r. Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartośći oferty. 2. Dokumentacja geotechniczna – wykonanie w terminie do dn. 15.10.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z wymaganymi załącznikami – wykonanie w terminie do 30.11.2020 r. 4. Matryce, pozwolenia - decyzje, specyfikacje, uzgodnienia – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 5. Projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 6. Przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej prawem w ilości 20 szt.=kpl – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. Wartość przygotowania powyższych projektów podziału działek nie może być mniejsza niż 15% wartości oferty. 7. Pozwolenia na budowę (zgłoszenie robót lub decyzja ZRID) - wykonanie w terminie do dn.. 15.12.2020 r. Wartość uzyskania tych dokumentów nie może być mniejsza niż 20% wartości oferty. Uwaga: W przypadku wystąpienia opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania dokumentów stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica-Główczyce. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 213 m. Główczyce do wiaduktu kolejowego w m. Damnica, tj. od km 0+000 do km 15+900, na długości 15,90km, leżącej na terenie Powiatu Słupskiego (Gmina Damnica i Gmina Główczyce). Klasa techniczna drogi Z. Lokalizację odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania projektowego przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym. Z uwagi na to, że odcinek drogi nr 1139G przewidziany do zakresu projektowego obejmuje skrzyżowanie z projektowaną drogą ekspresową S6 należy opracować rozwiązanie projektowe w dwóch wariantach: 1. Z dowiązaniem projektowanego układu drogowego do projektowanego węzła drogi S6 w m. Damno i Bobrowniki. 2. Z rozwiązaniem projektowym uwzględniającym przebieg drogi 1139G w istniejącym układzie bez uwzględnienia dowiązania do drogi S6. I) Dokumentacja obejmować będzie zaprojektowanie wykonania następujących elementów: 1. Poszerzenie jezdni do 6,0m. 2. Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie nośności do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze: • warstwą ścieralną z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wiążącą z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego KR3-6 • podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi, • wzmocnieniem podłoża gruntowego do nośności G1, • konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną opornikami betonowymi. 3. Pobocza o szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa łamanego. 4. Oczyszczenie i ukształtowanie rowów przydrożnych. 5. Na obszarach zabudowanych chodniki jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe (na obszarach zabudowanych powierzchniowe lub poprzez kanalizację deszczową). 7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku możliwości terenowych miejsca zatrzymywania autobusów oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów dla pasażerów. 8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. 9. Na obszarach zabudowanych przebudowa oświetlenia drogowego w miarę potrzeb zarządcy drogi oraz Gmin. 10. Przy obiektach użyteczności publicznej w obrębie chodników należy zaprojektować urządzenia poprawiające bezpieczeństwo użytkowników (bariery, poręcze). 11. Przewidzieć należy rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego: • wyspy spowalniające ruch na wlotach do miejscowości z odgięciem toru jazdy dla pojazdów wjeżdżających do miejscowości, • przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w postaci znaków aktywnych o zmiennej tresći. 12. Należy przewidzieć miejsca postojowe w okolicach obiektów użyteczności publicznej, 13. Należy dokonać oceny stanu technicznego istniejących obiektów inżynieryjnych (mosty, przepusty pod koroną drogi) i zaprojektować rozwiązanie dostosowujące ich nośność do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze. Dla obiektów mostowych Zamawiający przewiduje konieczność przedstawienia dwóch koncepcji wersji rozwiązań technicznych przebudowy obiektów. Na podstawie ich analizy techniczno-ekonomicznej wskaże rozwiązanie do dalszego opracowania projektowego. 14. Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome. 15. Ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,0m na odcinku Damnica-Bobrowniki. 16. Opracować audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. II) Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń, wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z zewnątrz, a następnie służyć do jej realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej lub decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie elementów dokumentacji do wykonania: • Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany- projekt zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową i niezbędnym i uzgodnieniami- ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy - projekt zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową- ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia drogowego oraz usunięcia ewentualnej kolizji istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego - ilość egzemplarzy 4 • Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt docelowej organizacji ruchu - ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – odwodnienie- ilość egzemplarzy 4 (dla każdego etapu) • Przedmiar robót – branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Kosztorys inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2 Wymaga się sporządzenia kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów wszystkich branż. • Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Dokumentacja geotechniczna-ilość egzemplarzy 2 Opracowanie badań geotechnicznych ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 839), obejmujących ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych”. • Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – 4 egzemplarze • Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa Powiatowego w Słupsku • Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej (m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych jeżeli będą wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.) • Uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę zgłoszenie robót lub decyzji ZRID. • W razie konieczności w ramach procedury ZRID przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej prawem w ilości 70 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania dokumentacji projektowej Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i rozliczy się z Wykonawcą za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do rozliczenia podaną w formularzu ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki. Dokumentacja projektowa opracowana z podziałem na części umożliwiające realizację zadania z etapowaniem. Podział na części w ilości do trzech etapów, ze wskazaniem podziału przez Zamawiającego. Poszczególne części dokumentacji tworzące poszczególne etapy zawierać mają wszystkie elementy dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej dwa spotkania ze społecznością – mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu zamówienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego. Termin i miejsce przedmiotowych spotkań będzie ustalane z Zamawiającym. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne – wykonanie w terminie do dn. 15.09.2020 r. Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartośći oferty. 2. Dokumentacja geotechniczna – wykonanie w terminie do dn. 15.10.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z wymaganymi załącznikami – wykonanie w terminie do 30.11.2020 r. 4. Matryce, pozwolenia - decyzje, specyfikacje, uzgodnienia – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 5. Projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 6. Przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej prawem w ilości 70 szt.=kpl – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. Wartość przygotowania powyższych projektów podziału działek nie może być mniejsza niż 15% wartości oferty. 7. Pozwolenia na budowę (zgłoszenie robót lub decyzja ZRID) - wykonanie w terminie do dn.. 15.12.2020 r. Wartość uzyskania tych dokumentów nie może być mniejsza niż 20% wartości oferty. Uwaga: W przypadku wystąpienia opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania dokumentów stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1142G na odcinku Bobrowniki-Grapice Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1142G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1140G w m. Bobrowniki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1179G, tj. od km 0+000 do km 8+500, na długości 8,50km, leżącej na terenie Powiatu Słupskiego (Gminy Damnica i Potęgowo). Klasa techniczna drogi L. Lokalizację odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania projektowego przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym. Z uwagi na to, że odcinek drogi nr 1142G przewidziany do zakresu projektowego obejmuje skrzyżowanie z projektowaną drogą ekspresową S6 należy opracować rozwiązanie projektowe w dwóch wariantach: 1. Z dowiązaniem projektowanego układu drogowego do projektowanego węzła drogi S6 w m. Bobrowniki. 2. Z rozwiązaniem projektowym uwzględniającym przebieg drogi 1142G w istniejącym układzie bez uwzględnienia dowiązania do drogi S6. I) Dokumentacja obejmować będzie zaprojektowanie wykonania następujących elementów: 1. Poszerzenie jezdni do 6,0m. 2. Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie nośności do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze: • warstwą ścieralną z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wiążącą z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego KR3-6 • podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi, • wzmocnieniem podłoża gruntowego do nośności G1, • konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną opornikami betonowymi. 3. Pobocza o szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa łamanego. 4. Oczyszczenie i ukształtowanie rowów przydrożnych. 5. Na obszarach zabudowanych chodniki jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe (na obszarach zabudowanych powierzchniowe lub poprzez kanalizację deszczową). 7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku możliwości terenowych miejsca zatrzymywania autobusów oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów dla pasażerów. 8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. 9. Na obszarach zabudowanych przebudowa oświetlenia drogowego w miarę potrzeb zarządcy drogi oraz Gmin. 10. Przy obiektach użyteczności publicznej w obrębie chodników należy zaprojektować urządzenia poprawiające bezpieczeństwo użytkowników (bariery, poręcze). 11. Przewidzieć należy rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego: • wyspy spowalniające ruch na wlotach do miejscowości z odgięciem toru jazdy dla pojazdów wjeżdżających do miejscowości, • przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w postaci znaków aktywnych o zmiennej tresći. 12. Należy przewidzieć miejsca postojowe w okolicach obiektów użyteczności publicznej, 13. Należy dokonać oceny stanu technicznego istniejących obiektów inżynieryjnych (przepusty pod koroną drogi) i zaprojektować rozwiązanie dostosowujące ich nośność do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze. 14. Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome. 15. Opracować audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. II) Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń, wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z zewnątrz, a następnie służyć do jej realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej lub decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie elementów dokumentacji do wykonania: • Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany- projekt zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową i niezbędnym i uzgodnieniami- ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy - projekt zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową- ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia drogowego oraz usunięcia ewentualnej kolizji istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego - ilość egzemplarzy 4 • Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt docelowej organizacji ruchu - ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – odwodnienie- ilość egzemplarzy 4 (dla każdego etapu) • Przedmiar robót – branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Kosztorys inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2 Wymaga się sporządzenia kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów wszystkich branż. • Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Dokumentacja geotechniczna-ilość egzemplarzy 2 Opracowanie badań geotechnicznych ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 839), obejmujących ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych”. • Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – 4 egzemplarze • Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa Powiatowego w Słupsku • Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej (m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych jeżeli będą wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.) • Uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę zgłoszenie robót lub decyzji ZRID. • W razie konieczności w ramach procedury ZRID przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej prawem w ilości 40 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania dokumentacji projektowej Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i rozliczy się z Wykonawcą za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do rozliczenia podaną w formularzu ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki. Dokumentacja projektowa opracowana z podziałem na części umożliwiające realizację zadania z etapowaniem. Podział na części w ilości do trzech etapów, ze wskazaniem podziału przez Zamawiającego. Poszczególne części dokumentacji tworzące poszczególne etapy zawierać mają wszystkie elementy dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej dwa spotkania ze społecznością – mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu zamówienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego. Termin i miejsce przedmiotowych spotkań będzie ustalane z Zamawiającym. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne – wykonanie w terminie do dn. 15.09.2020 r. Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartośći oferty. 2. Dokumentacja geotechniczna – wykonanie w terminie do dn. 15.10.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z wymaganymi załącznikami – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 4. Matryce, pozwolenia - decyzje, specyfikacje, uzgodnienia – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 5. Projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 6. Przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej prawem w ilości 40 szt.=kpl – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. Wartość przygotowania powyższych projektów podziału działek nie może być mniejsza niż 15% wartości oferty. 7. Pozwolenia na budowę (zgłoszenie robót lub decyzja ZRID) – wykonanie w terminie do dn. 15.12.2020 r. Wartość uzyskania tych dokumentów nie może być mniejsza niż 20% wartości oferty. Uwaga: W przypadku wystąpienia opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania dokumentów stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania. Opracowaną dokumentację projektową wraz z oświadczeniem o jej kompletności Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej (pliki w formacie pdf., doc i dwg.) z wykazem opracowań tworzących zbiór dokumentacji. Pozostałe informacje niezbędne do wykonania zamówienia. 1) Dane do opracowania dokumentacji projektowej, badania, pomiary, uzgodnienia oraz materiały niezbędne do sporządzenia dokumentacji Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt. 2) Zamawiający ma prawo wglądu w materiały dotyczące opracowania oraz ma prawo wnoszenia uwag do proponowanych rozwiązań na każdym etapie realizacji umowy. Uwagi, uzupełnienia, korekty lub wyjaśnienia dotyczące dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia zgłoszone przez Zamawiającego, Wykonawca wykona nieodpłatnie w ramach zawartej umowy o zamówienie publiczne. 3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych wykonania i Odbioru Robót Budowlanych określił właściwości urządzeń i materiałów z uwzględnieniem art. 29 ust. 2 i 3 oraz zgodnie z art. 30 ust. 1 – 5 ustawy Pzp. 4) Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 5) Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 6) Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy. 7) Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na przedmiot niniejszego zamówienia na okres 36 miesięcy 8)Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji kosztorysów przez okres 3 lat od daty odbioru dokumentacji technicznej, które należy wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia (do 2 razy w ciągu danego roku), w formie papierowej i elektronicznej (pliki w formacie pdf., doc i dwg.) z wykazem opracowań tworzących zbiór dokumentacji, w terminie określonym przez Zamawiającego. 9) W przypadku wezwania przez organ wydający decyzje, uzgodnienia bądź opinie do uzyskania lub uzupełnienia dokumentów stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy je we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

II.5) Główny kod CPV: 71322000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71320000-7

71354000-4II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-15

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2020-09-15

     

2020-10-15

     

2020-11-30

     

2020-12-15


II.9) Informacje dodatkowe: Uwaga: W przypadku wystąpienia opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania dokumentów stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania. zadanie nr 1: Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne - wykonanie w terminie do dn. 15.09.2020 r. Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartośći oferty. 2. Dokumentacja geotechniczna – wykonanie w terminie do dn. 15.10.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z wymaganymi załącznikami – wykonanie w terminie do 30.11.2020 r. 4. Matryce, pozwolenia - decyzje, specyfikacje, uzgodnienia – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 5. Projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 6. Przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej prawem w ilości 20 szt.=kpl – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. Wartość przygotowania powyższych projektów podziału działek nie może być mniejsza niż 15% wartości oferty. 7. Pozwolenia na budowę (zgłoszenie robót lub decyzja ZRID) - wykonanie w terminie do dn.15.12.2020 r. Wartość uzyskania tych dokumentów nie może być mniejsza niż 20% wartości oferty. zadanie nr 2: Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne – wykonanie w terminie do dn. 15.09.2020 r. Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartośći oferty. 2. Dokumentacja geotechniczna – wykonanie w terminie do dn. 15.10.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z wymaganymi załącznikami – wykonanie w terminie do 30.11.2020 r. 4. Matryce, pozwolenia - decyzje, specyfikacje, uzgodnienia – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 5. Projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 6. Przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej prawem w ilości 70 szt.=kpl – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. Wartość przygotowania powyższych projektów podziału działek nie może być mniejsza niż 15% wartości oferty. 7. Pozwolenia na budowę (zgłoszenie robót lub decyzja ZRID) - wykonanie w terminie do dn. 15.12.2020 r. Wartość uzyskania tych dokumentów nie może być mniejsza niż 20% wartości oferty. zadanie nr 3: Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne – wykonanie w terminie do dn. 15.09.2020 r. Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartośći oferty. 2. Dokumentacja geotechniczna – wykonanie w terminie do dn. 15.10.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z wymaganymi załącznikami – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 4. Matryce, pozwolenia - decyzje, specyfikacje, uzgodnienia – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 5. Projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 6. Przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej prawem w ilości 40 szt.=kpl – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. Wartość przygotowania powyższych projektów podziału działek nie może być mniejsza niż 15% wartości oferty. 7. Pozwolenia na budowę (zgłoszenie robót lub decyzja ZRID) – wykonanie w terminie do dn. 15.12.2020 r. Wartość uzyskania tych dokumentów nie może być mniejsza niż 20% wartości oferty.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełnienie warunku (dla zadania 1, 2, 3) Zamawiający uzna udokumentowanie dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie i uprawnienia, odpowiednie do zakresu wykonywanych przez nie czynności, co najmniej: a) co najmniej 1 osobę pełniącą funkcję projektanta branży drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), legitymującą się co najmniej 3-letnim (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w załączniku nr 1 – formularzu oferty) doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania, b) co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję projektanta branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), legitymującą się co najmniej 3-letnim (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w załączniku nr 1 – formularzu oferty) doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania, c) co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję projektanta branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), legitymującą się co najmniej 3-letnim (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w załączniku nr 1 – formularzu oferty) doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania; Wykonawcy z innych Państw członkowskich winni zapewnić przy realizacji zamówienia udział osób, posiadających kwalifikacje do pełnienia wyżej wymienionych samodzielnych funkcji w budownictwie, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie – nie krótszym niż 5 dni – aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 PZP wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie – nie krótszym niż 5 dni – aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: wykazu osób, wskazanych w pkt. 9.2.C. SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ dla zadania nr 1, 2, 3. Oświadczenia (wg Załącznika nr 7 do SIWZ dla zadania nr 1, 2, 3), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, określone w rozdziale 9 pkt 9.2. litera C.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do oferty- załącznik nr 1 (wraz z wypełnioną częścią dot. kosztorysu ofertowego załącznik nr 1A / 1B / 1C), Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. – wzór oświadczeń stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wraz z ofertą należy także załączyć załącznik nr 10 - oświadczenia woli wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13, 14 RODO. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w pkt 10.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się na zasoby tych podmiotów, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w pkt 10.2 Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów–pisemnego zobowiązania tych podmiotów (Załącznik Nr 4 do SIWZ)- wówczas należy załączyć go do Formularza oferty. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postepowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy, przewiduje możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika ze złożonych dokumentów, do oferty dołączyć należy stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę (y) udzielającą (-e) pełnomocnictwa; Pełnomocnictwo ustanawiającego Pełnomocnika - gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego - w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np. podpisanie oferty, potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składanie oświadczeń woli i wiedzy itp.; W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, zaś w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wadium w wysokości: zadanie nr 1: 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc PLN), zadanie nr 2: 4.770,00 PLN (słownie: cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt PLN), zadanie nr 3: 2.550,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt PLN). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego w Bank BGŻ BNP PARIBAS Oddział w Słupsku 05 1600 1462 1877 9152 8000 0003. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2014r., poz. 1804 oraz z 2015r. Poz. 978 i 1240). Wadium wniesione w formie pieniądza powinno być oznaczone w następujący sposób „Wadium ZDP-GIZ.2611.10.2020” Kopię dowodu wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zaleca się dołączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Jako termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego. Wykonawca, którego oferta, nie będzie zabezpieczona formą wadium wskazaną w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, zostanie przez Zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie projektanta branży drogowej

20,00

Doświadczenia projektanta branży sanitarnej

15,00

Doświadczenie projektanta branży elektrycznej

5,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Zamawiającego. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Pzp w SIWZ została przewidziana możliwość dokonania zmiany umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy (zał. nr 8 do SIWZ). W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Zamawiającego. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie: zmiany przepisów prawnych, w tym zmiany stawki od podatku od towarów i usług mającej zastosowanie do przedmiotu umowy, wydania decyzji, postanowień lub innych aktów organów administracji publicznej bądź instytucji kontrolujących działania Zamawiającego mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, o ile okoliczności powodują konieczność zmiany wysokości, wartości lub sposobu spełnienia świadczeń stron, Zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji: 1) osoba pełniąca funkcję projektanta branży drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej o doświadczeniu zawodowym nie niższym, niż pierwotnie wskazane w ofercie podlegające punktacji wg kryteriów oceny ofert 2) osoba pełniąca funkcję projektanta branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych o doświadczeniu zawodowym nie niższym, niż pierwotnie wskazane w ofercie podlegające punktacji wg kryteriów oceny ofert 3) osoba pełniącą funkcję projektanta branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych o doświadczeniu zawodowym nie niższym, niż pierwotnie wskazane w ofercie podlegające punktacji wg kryteriów oceny ofert Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób koordynujących sprawy związane z realizacją umowy. Termin zakończenia przedmiotu umowy może ulec zmianie wyłącznie z przyczyn niezawinionych i niezależnych od Wykonawcy takich jak: a) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa krajowego, co wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania opracowania do tych zmian, b) wystąpienia opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania dokumentów stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że wystąpiło opóźnienie, jeżeli Wykonawca otrzyma ww. dokumenty po upływie 14 dni od terminów wskazanych przepisami prawa, zgodnie z którymi organy upoważnione są do wydania uzgodnień, opinii lub decyzji; Na wniosek Wykonawcy zawierający dowody pisemne, Zamawiający może zgodzić się na przedłużenie terminu wykonania zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a)działania siły wyższej mającej wpływ na termin wykonania zamówienia, (np. działanie sił przyrody – huragan, powódź, pożar; stan wojenny, stan wyjątkowy, stan epidemiologiczny, stan klęski żywiołowej itp.) b) konieczności wykonania badań archeologicznych, Zmiany wynagrodzenia w przypadku ograniczenia zakresu prac przez Zamawiającego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace/opracowania ujęte i wycenione w formularzach ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ); Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany w umowie, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Vvz W żadnym wypadku postanowień klauzuli pkt 20.6. nie należy interpretować jako udzielenie dowolnej ze stron roszczenia do żądania zmiany umowy, a jedynie jako możliwość dokona nią zmiany umowy. Zgod Zgodnie z art.144 Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jednakże zamawiający na wypadek powstałych w/w okoliczności związanych z możliwością konieczności wykonania robót nieprzewidzianych lub zamiennych, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej po przeanalizowaniu możliwości finansowych dopuści i rozliczy zgodnie z art.144 ust.1 pkt 6) wykonanie przedmiotowych robót niezbędnych, których łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony. Strony nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się ze zobowiązań umownych spowodowanych przypadkami „siły wyższej”. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie wydarzenia, których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy spowodowane wyjątkowymi okolicznościami, takimi jak: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, stan epidemiologiczny, stan klęski żywiołowej i inne kataklizmy przyrodnicze mające charakter siły wyższej. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do bezzwłocznego poinformowania na piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, strona zainteresowana traci prawo do powoływania się na siłę wyższą. Po zakończeniu trwania siły wyższej, druga strona powinna być o tym natychmiast poinformowana.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-29, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Po zgłoszeniu przez domofon chęci złożenia oferty przez kuriera, listonosza, bądź osobiście, będzie ona odebrana przez osobę z sekretariatu w portierni na parterze siedziby Zamawiającego, Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e, jednakże w wyznaczonym terminie złożenia oferty, nie później niż do dnia 29.06.2020 r. do godziny 11.00. Zamawiający otworzy oferty poprzez ogólnodostępną transmisję online, pod adresem internetowym: https://streamlabs.com/zdpslupsk1 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.06.2020 r. o godz. 11.15 w pokoju nr 17 Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e (sala konferencyjna). Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Zadanie nr 1: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Mrówczyno-Damnica”.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Mrówczyno-Damnica. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1135G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1130G w m. Mrówczyno do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1139G m. Damnica, tj. od km 9+250 do km 12+550, na długości 3,30 km, leżącej na terenie Powiatu Słupskiego (Gmina Damnica). Klasa techniczna drogi L. Lokalizację odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania projektowego przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym. Z uwagi na to, że odcinek drogi nr 1135G przewidziany do zakresu projektowego obejmuje skrzyżowanie z projektowaną drogą ekspresową S6 należy opracować rozwiązanie projektowe w dwóch wariantach: 1. Z dowiązaniem projektowanego układu drogowego do projektowanego węzła drogi S6 w m. Budy. 2. Z rozwiązaniem projektowym uwzględniającym przebieg drogi 1135G w istniejącym układzie bez uwzględnienia dowiązania do drogi S6. I) Dokumentacja obejmować będzie zaprojektowanie wykonania następujących elementów: 1. Poszerzenie jezdni do 6,0m. 2. Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie nośności do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze: • warstwą ścieralną z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wiążącą z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego KR3-6 • podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi, • wzmocnieniem podłoża gruntowego do nośności G1, • konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną opornikami betonowymi. 3. Pobocza o szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa łamanego. 4. Oczyszczenie i ukształtowanie rowów przydrożnych. 5. Na obszarach zabudowanych chodniki jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe (na obszarach zabudowanych powierzchniowe lub poprzez kanalizację deszczową). 7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku możliwości terenowych miejsca zatrzymywania autobusów oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów dla pasażerów. 8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. 9. Na obszarach zabudowanych przebudowa oświetlenia drogowego w miarę potrzeb zarządcy drogi oraz Gmin. 10. Przy obiektach użyteczności publicznej w obrębie chodników należy zaprojektować urządzenia poprawiające bezpieczeństwo użytkowników (bariery, poręcze). 11. Przewidzieć należy rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego: • wyspy spowalniające ruch na wlotach do miejscowości z odgięciem toru jazdy dla pojazdów wjeżdżających do miejscowości, • przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w postaci znaków aktywnych o zmiennej tresći. 12. Należy przewidzieć miejsca postojowe w okolicach obiektów użyteczności publicznej, 13. Należy dokonać oceny stanu technicznego istniejących obiektów inżynieryjnych (mosty, przepusty pod koroną drogi) i zaprojektować rozwiązanie dostosowujące ich nośność do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze. Dla obiektów mostowych Zamawiający przewiduje konieczność przedstawienia dwóch koncepcji wersji rozwiązań technicznych przebudowy obiektów. Na podstawie ich analizy techniczno-ekonomicznej wskaże rozwiązanie do dalszego opracowania projektowego. 14. Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome. 15. Ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,0m. 16. Opracować audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. II) Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń, wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z zewnątrz, a następnie służyć do jej realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej lub decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie elementów dokumentacji do wykonania: • Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany- projekt zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową i niezbędnym i uzgodnieniami- ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy - projekt zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową- ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia drogowego oraz usunięcia ewentualnej kolizji istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego - ilość egzemplarzy 4 • Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt docelowej organizacji ruchu - ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – odwodnienie- ilość egzemplarzy 4 (dla każdego etapu) • Przedmiar robót – branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Kosztorys inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2 Wymaga się sporządzenia kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów wszystkich branż. • Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Dokumentacja geotechniczna-ilość egzemplarzy 2 Opracowanie badań geotechnicznych ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 839), obejmujących ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych”. • Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – 4 egzemplarze • Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa Powiatowego w Słupsku • Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej (m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych jeżeli będą wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.) • Uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę zgłoszenie robót lub decyzji ZRID. • W razie konieczności w ramach procedury ZRID przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej prawem w ilości 20 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania dokumentacji projektowej Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i rozliczy się z Wykonawcą za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do rozliczenia podaną w formularzu ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki. Dokumentacja projektowa opracowana z podziałem na części umożliwiające realizację zadania z etapowaniem. Podział na części w ilości do trzech etapów, ze wskazaniem podziału przez Zamawiającego. Poszczególne części dokumentacji tworzące poszczególne etapy zawierać mają wszystkie elementy dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej jedno spotkanie ze społecznością – mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu zamówienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego. Termin i miejsce przedmiotowego spotkania będzie ustalane z Zamawiającym. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne - wykonanie w terminie do dn. 15.09.2020 r. Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartośći oferty. 2. Dokumentacja geotechniczna – wykonanie w terminie do dn. 15.10.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z wymaganymi załącznikami – wykonanie w terminie do 30.11.2020 r. 4. Matryce, pozwolenia - decyzje, specyfikacje, uzgodnienia – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 5. Projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 6. Przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej prawem w ilości 20 szt.=kpl – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. Wartość przygotowania powyższych projektów podziału działek nie może być mniejsza niż 15% wartości oferty. 7. Pozwolenia na budowę (zgłoszenie robót lub decyzja ZRID) - wykonanie w terminie do dn.. 15.12.2020 r. Wartość uzyskania tych dokumentów nie może być mniejsza niż 20% wartości oferty. Uwaga: W przypadku wystąpienia opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania dokumentów stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71322000-1, 71320000-7, 71354000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie projektanta branży drogowej

20,00

Doświadczenia projektanta branży sanitarnej

15,00

Doświadczenie projektanta branży elektrycznej

5,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

2

Nazwa:

Zadanie nr 2: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica-Główczyce”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica-Główczyce. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 213 m. Główczyce do wiaduktu kolejowego w m. Damnica, tj. od km 0+000 do km 15+900, na długości 15,90km, leżącej na terenie Powiatu Słupskiego (Gmina Damnica i Gmina Główczyce). Klasa techniczna drogi Z. Lokalizację odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania projektowego przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym. Z uwagi na to, że odcinek drogi nr 1139G przewidziany do zakresu projektowego obejmuje skrzyżowanie z projektowaną drogą ekspresową S6 należy opracować rozwiązanie projektowe w dwóch wariantach: 1. Z dowiązaniem projektowanego układu drogowego do projektowanego węzła drogi S6 w m. Damno i Bobrowniki. 2. Z rozwiązaniem projektowym uwzględniającym przebieg drogi 1139G w istniejącym układzie bez uwzględnienia dowiązania do drogi S6. I) Dokumentacja obejmować będzie zaprojektowanie wykonania następujących elementów: 1. Poszerzenie jezdni do 6,0m. 2. Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie nośności do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze: • warstwą ścieralną z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wiążącą z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego KR3-6 • podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi, • wzmocnieniem podłoża gruntowego do nośności G1, • konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną opornikami betonowymi. 3. Pobocza o szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa łamanego. 4. Oczyszczenie i ukształtowanie rowów przydrożnych. 5. Na obszarach zabudowanych chodniki jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe (na obszarach zabudowanych powierzchniowe lub poprzez kanalizację deszczową). 7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku możliwości terenowych miejsca zatrzymywania autobusów oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów dla pasażerów. 8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. 9. Na obszarach zabudowanych przebudowa oświetlenia drogowego w miarę potrzeb zarządcy drogi oraz Gmin. 10. Przy obiektach użyteczności publicznej w obrębie chodników należy zaprojektować urządzenia poprawiające bezpieczeństwo użytkowników (bariery, poręcze). 11. Przewidzieć należy rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego: • wyspy spowalniające ruch na wlotach do miejscowości z odgięciem toru jazdy dla pojazdów wjeżdżających do miejscowości, • przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w postaci znaków aktywnych o zmiennej tresći. 12. Należy przewidzieć miejsca postojowe w okolicach obiektów użyteczności publicznej, 13. Należy dokonać oceny stanu technicznego istniejących obiektów inżynieryjnych (mosty, przepusty pod koroną drogi) i zaprojektować rozwiązanie dostosowujące ich nośność do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze. Dla obiektów mostowych Zamawiający przewiduje konieczność przedstawienia dwóch koncepcji wersji rozwiązań technicznych przebudowy obiektów. Na podstawie ich analizy techniczno-ekonomicznej wskaże rozwiązanie do dalszego opracowania projektowego. 14. Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome. 15. Ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,0m na odcinku Damnica-Bobrowniki. 16. Opracować audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. II) Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń, wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z zewnątrz, a następnie służyć do jej realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej lub decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie elementów dokumentacji do wykonania: • Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany- projekt zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową i niezbędnym i uzgodnieniami- ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy - projekt zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową- ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia drogowego oraz usunięcia ewentualnej kolizji istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego - ilość egzemplarzy 4 • Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt docelowej organizacji ruchu - ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – odwodnienie- ilość egzemplarzy 4 (dla każdego etapu) • Przedmiar robót – branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Kosztorys inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2 Wymaga się sporządzenia kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów wszystkich branż. • Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Dokumentacja geotechniczna-ilość egzemplarzy 2 Opracowanie badań geotechnicznych ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 839), obejmujących ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych”. • Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – 4 egzemplarze • Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa Powiatowego w Słupsku • Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej (m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych jeżeli będą wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.) • Uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę zgłoszenie robót lub decyzji ZRID. • W razie konieczności w ramach procedury ZRID przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej prawem w ilości 70 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania dokumentacji projektowej Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i rozliczy się z Wykonawcą za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do rozliczenia podaną w formularzu ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki. Dokumentacja projektowa opracowana z podziałem na części umożliwiające realizację zadania z etapowaniem. Podział na części w ilości do trzech etapów, ze wskazaniem podziału przez Zamawiającego. Poszczególne części dokumentacji tworzące poszczególne etapy zawierać mają wszystkie elementy dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej dwa spotkania ze społecznością – mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu zamówienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego. Termin i miejsce przedmiotowych spotkań będzie ustalane z Zamawiającym. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne – wykonanie w terminie do dn. 15.09.2020 r. Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartośći oferty. 2. Dokumentacja geotechniczna – wykonanie w terminie do dn. 15.10.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z wymaganymi załącznikami – wykonanie w terminie do 30.11.2020 r. 4. Matryce, pozwolenia - decyzje, specyfikacje, uzgodnienia – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 5. Projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 6. Przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej prawem w ilości 70 szt.=kpl – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. Wartość przygotowania powyższych projektów podziału działek nie może być mniejsza niż 15% wartości oferty. 7. Pozwolenia na budowę (zgłoszenie robót lub decyzja ZRID) - wykonanie w terminie do dn.. 15.12.2020 r. Wartość uzyskania tych dokumentów nie może być mniejsza niż 20% wartości oferty. Uwaga: W przypadku wystąpienia opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania dokumentów stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71322000-1, 71320000-7, 71354000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie projektanta branży drogowej

20,00

Doświadczenia projektanta branży sanitarnej

15,00

Doświadczenie projektanta branży elektrycznej

5,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

3

Nazwa:

Zadanie nr 3: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1142G na odcinku Bobrowniki-Grapice”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1142G na odcinku Bobrowniki-Grapice Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1142G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1140G w m. Bobrowniki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1179G, tj. od km 0+000 do km 8+500, na długości 8,50km, leżącej na terenie Powiatu Słupskiego (Gminy Damnica i Potęgowo). Klasa techniczna drogi L. Lokalizację odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania projektowego przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym. Z uwagi na to, że odcinek drogi nr 1142G przewidziany do zakresu projektowego obejmuje skrzyżowanie z projektowaną drogą ekspresową S6 należy opracować rozwiązanie projektowe w dwóch wariantach: 1. Z dowiązaniem projektowanego układu drogowego do projektowanego węzła drogi S6 w m. Bobrowniki. 2. Z rozwiązaniem projektowym uwzględniającym przebieg drogi 1142G w istniejącym układzie bez uwzględnienia dowiązania do drogi S6. I) Dokumentacja obejmować będzie zaprojektowanie wykonania następujących elementów: 1. Poszerzenie jezdni do 6,0m. 2. Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie nośności do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze: • warstwą ścieralną z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wiążącą z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego KR3-6 • podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi, • wzmocnieniem podłoża gruntowego do nośności G1, • konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną opornikami betonowymi. 3. Pobocza o szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa łamanego. 4. Oczyszczenie i ukształtowanie rowów przydrożnych. 5. Na obszarach zabudowanych chodniki jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe (na obszarach zabudowanych powierzchniowe lub poprzez kanalizację deszczową). 7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku możliwości terenowych miejsca zatrzymywania autobusów oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów dla pasażerów. 8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. 9. Na obszarach zabudowanych przebudowa oświetlenia drogowego w miarę potrzeb zarządcy drogi oraz Gmin. 10. Przy obiektach użyteczności publicznej w obrębie chodników należy zaprojektować urządzenia poprawiające bezpieczeństwo użytkowników (bariery, poręcze). 11. Przewidzieć należy rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego: • wyspy spowalniające ruch na wlotach do miejscowości z odgięciem toru jazdy dla pojazdów wjeżdżających do miejscowości, • przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w postaci znaków aktywnych o zmiennej tresći. 12. Należy przewidzieć miejsca postojowe w okolicach obiektów użyteczności publicznej, 13. Należy dokonać oceny stanu technicznego istniejących obiektów inżynieryjnych (przepusty pod koroną drogi) i zaprojektować rozwiązanie dostosowujące ich nośność do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze. 14. Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome. 15. Opracować audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. II) Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń, wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z zewnątrz, a następnie służyć do jej realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej lub decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie elementów dokumentacji do wykonania: • Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany- projekt zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową i niezbędnym i uzgodnieniami- ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy - projekt zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową- ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia drogowego oraz usunięcia ewentualnej kolizji istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego - ilość egzemplarzy 4 • Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt docelowej organizacji ruchu - ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – odwodnienie- ilość egzemplarzy 4 (dla każdego etapu) • Przedmiar robót – branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Kosztorys inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2 Wymaga się sporządzenia kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów wszystkich branż. • Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Dokumentacja geotechniczna-ilość egzemplarzy 2 Opracowanie badań geotechnicznych ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 839), obejmujących ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych”. • Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – 4 egzemplarze • Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa Powiatowego w Słupsku • Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej (m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych jeżeli będą wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.) • Uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę zgłoszenie robót lub decyzji ZRID. • W razie konieczności w ramach procedury ZRID przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej prawem w ilości 40 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania dokumentacji projektowej Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i rozliczy się z Wykonawcą za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do rozliczenia podaną w formularzu ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki. Dokumentacja projektowa opracowana z podziałem na części umożliwiające realizację zadania z etapowaniem. Podział na części w ilości do trzech etapów, ze wskazaniem podziału przez Zamawiającego. Poszczególne części dokumentacji tworzące poszczególne etapy zawierać mają wszystkie elementy dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej dwa spotkania ze społecznością – mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu zamówienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego. Termin i miejsce przedmiotowych spotkań będzie ustalane z Zamawiającym. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne – wykonanie w terminie do dn. 15.09.2020 r. Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartośći oferty. 2. Dokumentacja geotechniczna – wykonanie w terminie do dn. 15.10.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z wymaganymi załącznikami – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 4. Matryce, pozwolenia - decyzje, specyfikacje, uzgodnienia – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 5. Projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 6. Przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej prawem w ilości 40 szt.=kpl – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. Wartość przygotowania powyższych projektów podziału działek nie może być mniejsza niż 15% wartości oferty. 7. Pozwolenia na budowę (zgłoszenie robót lub decyzja ZRID) – wykonanie w terminie do dn. 15.12.2020 r. Wartość uzyskania tych dokumentów nie może być mniejsza niż 20% wartości oferty. Uwaga: W przypadku wystąpienia opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania dokumentów stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71322000-1, 71320000-7, 71354000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cema

60,00

Doświadczenie projektanta branży drogowej

20,00

Doświadczenia projektanta branży sanitarnej

15,00

Doświadczenie projektanta branży elektrycznej

5,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

ZAŁĄCZNIKI:

I. Ogłoszenie

II. SIWZ

1. zał. nr 1 Formularz oferty

2. zał. nr 2 Oświadcz. dot. speł.war.udz.w post. - dot. zadania nr 1

3. zał. nr 2 Oświadcz. dot. speł.war.udz.w post. - dot. zadania nr 2

4. zał. nr 2 Oświadcz. dot. speł.war.udz.w post. - dot. zadania nr 3

5. zał. nr 3 Oświadcz. dot. przesłan.wyklucz. - dot. zadania nr 1

6. zał. nr 3 Oświadcz. dot. przesłan.wyklucz. - dot. zadania nr 2

7. zał. nr 3 Oświadcz. dot. przesłan.wyklucz. - dot. zadania nr 3

8. zał. nr 4 Zobowiązanie innego podmiotu na podstawie art. 22a ustawy Prawo Zamówień Publicznych - dot. zadania nr 1

9. zał. nr 4 Zobowiązanie innego podmiotu na podstawie art. 22a ustawy Prawo Zamówień Publicznych - dot. zadania nr 2

10. zał. nr 4 Zobowiązanie innego podmiotu na podstawie art. 22a ustawy Prawo Zamówień Publicznych - dot. zadania nr 3

11. zał. nr 5 Oświadcz. dot. przynależn.do gr.kapitał. - dot. zadania nr 1

12. zał. nr 5 Oświadcz. dot. przynależn.do gr.kapitał. - dot. zadania nr 2

13. zał. nr 5 Oświadcz. dot. przynależn.do gr.kapitał. - dot. zadania nr 3

14. zał. nr 6 Wykaz osób - dot. zadania nr 1

15. zał. nr 6 Wykaz osób - dot. zadania nr 2

16. zał. nr 6 Wykaz osób - dot. zadania nr 3

17. zał. nr 7 Oświadcz. o posiad. uprawn. - dot. zadania nr 1

18. zał. nr 7 Oświadcz. o posiad. uprawn. - dot. zadania nr 2

19. zał. nr 7 Oświadcz. o posiad. uprawn. - dot. zadania nr 3

20. zał. nr 8 Wzór umowy - zad. nr 1

21. zał. nr 8 Wzór umowy - zad. nr 2

22. zał. nr 8 Wzór umowy - zad. nr 3

23. zał. nr 9 Zakres dot. zadania nr 1

24. zał. nr 9 Zakres dot. zadania nr 2

25. zał. nr 9 Zakres dot. zadania nr 3

26. zał. nr 10 Oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13, 14 RODO - dot. zadania nr 1

27. zał. nr 10 Oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13, 14 RODO - dot. zadania nr 2

28. zał. nr 10 Oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13, 14 RODO - dot. zadania nr 3