Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
Słupsk 21.10.2010r.
ZDP III 343-21/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
Adres: ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk
Numer tel. (0 –59)8420 730, fax: (0 – 59)8420 284;
Numer NIP: 839-25-73-515
2. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) http://bip.zdp.slupsk.pl/
4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia,
Przedmiotem zamówienia są usługi pn.: „Usługi Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych na terenie administrowanym przez ZDP Słupsk – sezon zimowy 2010/2011â€?
4.1 Zakres rzeczowy zamówienia
Wykonywanie usługi/usług przy ZUD w sezonie 2010/2011, wg wezwań Zamawiającego.
4.2 Opis zadania:
Odśnieżanie oraz likwidacja śliskości na drogach administrowanych przez ZDP Słupsk.
Wykonawcy mogą używać własnego materiału (piasek, sól, mieszanka) do ZUD lub korzystać z zaopatrzenia ZDP Słupsk (załadunek materiału możliwy jest w Słupsku przy Obwodzie Drogowym nr 1 oraz w Główczycach przy Obwodzie Drogowym nr 2 .W przypadku materiałów własnych należy ująć ich cenę w koszty wykonania zadania (formularz cenowy – Zał. Nr 7). Zastosowanie danego materiału będzie leżało w gestii ZDP. Wymaga się mieszanki piaskowo – solnej 20%.
W zadaniu 1,2,3,6,8,14 materiał i solarkę oraz pług zapewni wyłącznie Zamawiający.

4.2 Kod Wspólnego Słownika Zamówień
â—? CPV 90.62.00.00 -9 Usługi odśnieżania
CPV 90.63.00.00 -2 Usługi usuwania oblodzeń

5. Zmawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – liczba części 24
6.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
7.Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia 2011r.
8.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
8.1.Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy oraz zobowiązany jest spełnić warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy.
8.2. W zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust.1 ustawy Zamawiający wymaga w szczególności, aby Wykonawca wykazał spełnianie warunków, dot. :
A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
B. posiadania wiedzy i doświadczenia;
C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
D. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
8.3. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
A. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
przepisy ustawy Pzp i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.
B. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty w oryginale i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę – Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia poprzez reprezentujące ich osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.
C. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
8.4. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
A. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia:
â—? warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp musi być spełniony przez każdego z Wykonawców,
â—? warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i rozdziału SIWZ muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców.
B. Ocena spełniania wymaganych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych w ofercie w oparciu o dyspozycje zawarte w rozdziale 10. SIWZ. Z treści oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił w/w warunki.
C. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą „spełniaâ€? albo „nie spełniaâ€?.
D. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
E. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
9. Zamawiający nie żąda wadium i zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : CENA - 100%
11. Miejsce i termin składania ofert:
a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e, w terminie do dnia 29.10.2010r., do godziny 9:00.
b) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.10.2010r. o godz 9:15 w pokoju nr 17 (sala
konferencyjna) Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e
12. Termin związania ofertą: 30 dni.
13. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
14. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
15. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
16. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

ZAŁACZNIKI:
1. ZDP III 343-21/2010 - ogłoszenie
2. ZDP III 343-21/2010 - SIWZ
3. ZDP III 343-21/2010 - Załącznik nr 1
4. ZDP III 343-21/2010 - Załącznik nr 2
5. ZDP III 343-21/2010 - Załącznik nr 3
6. ZDP III 343-21/2010 - Załącznik nr 4
7. ZDP III 343-21/2010 - Załącznik nr 5
8. ZDP III 343-21/2010 - Załącznik nr 6
9. ZDP III 343-21/2010 - Załącznik nr 7
10. ZDP III 343-21/2010 - Załącznik nr 8
11. ZDP III 343-21/2010 - Załącznik nr 9

UZUPEŁNIENIA:
1. ZDP III 343-21/2010 - Wyjaśnienie do SIWZ 2010.10.27