Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
„ Dostawa soli drogowej na potrzeby ZDP Słupskâ€?

ZDP III 343-22/2010
Słupsk 28.10.2010r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
Adres: ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk
Numer tel. (0 –59)8420 730, fax: (0 – 59)8420 284;
Adres strony internetowej: http://bip.zdp.slupsk.pl/
Numer NIP: 839-25-73-515
2. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) http://bip.zdp.slupsk.pl/
4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych
4.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy pn.: “Dostawa soli drogowej na potrzeby ZDP Słupskâ€?
4.2. Zakres rzeczowy zamówienia
Sukcesywna dostawa soli drogowej w ilości ok. 700 Mg.
4.3. Opis dostaw i materiału:
Sukcesywna dostawa (wraz z transportem) soli drogowej luzem na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku w sezonie zimowym 2010/2011, na place składowe:
â—? Obwodu Drogowego Nr 1 w Słupsku, zlokalizowanym przy ul. Słonecznej 16e w
Słupsku;
â—? Obwodu Drogowego Nr 2 w Główczycach, zlokalizowanym w m. Klęcinko koło Główczyc.
Zamawiający będzie składał zamówienie (z uwzględnieniem ilości i placu składowego) za pomocą fax-u. Zamówienie należy zrealizować w terminie 3 dni od jego otrzymania.
Sól powinna zawierać następujące parametry:
â—? zawartość- NaCl - 90% - 95 %
â—? uziarnienie ziaren powyżej 6 mm – max 10 %
â—? uziarnienie ziaren powyżej 1 mm – max 40 %
â—?zawartość- antyzbrylacza minimum 30 mg/kg
Ponadto przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania normy PN-86/C-84081/02
W oparciu o art 34 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje się prawo opcji polegające na tym , że Zamawiający gwarantuje realizację dostawy soli drogowej o wartości
60% ceny umownej, natomiast 40% tej ceny będzie realizowane wg potrzeb Zamawiającego.

4.4. Ilości dostaw są ilościami orientacyjnymi, przewidywanymi i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w ramach środków jaki Zamawiający założył na wykonanie zamówienia.

4.5. Kod Wspólnego Słownika Zamówień
â—? CPV 34 92 71 00 - 2 Sól drogowa

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zmawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej

7. Termin wykonania zamówienia: 15 kwietnia 2011r.
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
8.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy oraz zobowiązany jest spełnić warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy.

8.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
8.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23ustawy, przepisy ustawy i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
8.4. Do oferty sporządzonej w oparciu Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ należy dołączyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków , o których mowa w art. 24 Ustawy oraz potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione poniżej:
8.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda:
A. oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, sporządzone wg Załącznika nr  2 do SIWZ,
B. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
C. Aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny oraz opinię techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie potwierdzające jakość dostarczanej soli drogowej.
8.6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.1-8.5 są składane w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8.7. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale.
8.8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopi
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
8.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
8.10. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU–A. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia:–â—? warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp musi być spełniony przez każdego z Wykonawców,–â—? warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i rozdziału SIWZ muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców.–B. Ocena spełniania wymaganych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych w ofercie w oparciu o dyspozycje zawarte w rozdziale 9 SIWZ. Z treści oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił w/w warunki.–C. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą „spełniaâ€? albo „nie spełniaâ€?.–D. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.–E. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
9. Zamawiający żąda wadium w wysokości 3.800,00 PLN (słownie: trzy tysiące osiemset PLN).
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : CENA - 100%
11. Miejsce i termin składania ofert:–a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e, w terminie do dnia 05.11.2010r., do godziny 900 .–b) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.11.2010r. o godz 915 w pokoju nr 17 (sala–konferencyjna) Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e
12. Termin związania ofertą: 30 dni.
13. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
14. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
15. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
16. ZAMAWIAJĄCY MOŻE UDZIELIĆ ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH: do 20% wartości zamówienia podstawowego w trybie zamówień z wolnej ręki na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.
17. Zamawiający nie żąda: zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ZAŁĄCZNIKI:
1. ZDP III 343-22/2010 - Ogłoszenie
2. ZDP III 343-22/2010 - SIWZ

3. ZDP III 343-22-2/2010 - Wyjaśnienie do SIWZ