Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

KOMPETENCJE DYREKTORA JEDNOSTKI

 

Dyrektor sprawuje swoją funkcje na podstawie:

 

1. Uchwała Nr 415/2006 r Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 01 grudnia 2006 r w sprawie zatrudnienia dyrektora Zarzadu Dróg Powiatowych w Słupsku (dokument w załączeniu)

2. Uchwała Nr 417/2006 r Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 01 grudnia 2006 r w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku (dokument w załączeniu)

3. Uchwała Nr 8/2006 r Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 grudnia 2006 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działanością Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku (dokument w załączeniu)

4. Uchwała Nr 402/2010 r Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia  15 kwietnia 2010 r w sprawie udzielenia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu (dokument w załączeniu)

 

Dyrektor kieruje całokształtem pracy ZDP, reprezentuje go na zewnątrz, działając na podstawie upoważnienia i pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu Słupskiego.

Do dokonywania czynności przekraczających udzielonego pełnomocnictwa i upoważnienia wymagana jest zgoda Zarządu Powiatu Słupskiego.

Dyrektor jednostki podlega bezpośrednio Staroście Słupskiemu.

 

Do zakresu działania Dyrektora należy:

 

1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ZDP w Słupsku

2. Ustalenie organizacji wewnętrznej ZDP w Słupsku

3. Składanie w imieniu ZDP oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych

4. Podejmowanie ostatecznych decyzji w zakresie całokształtu spraw związanych z budową, przebudową remontem, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych

 

 

Do wyłącznych kompetencji Dyrektora ZDP należy:

 

1. Sprawowanie kontroli wewnętrznej stosownie do zakresu działania i obowiązujących przepisów

2. Załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji w szczególności wydawanie decyzji związanych z zarządzaniem drogami, zajęciem pasa drogowego, organizacją ruchu,

3. Nadzór nad wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych pracowników, zapewnienie właściwych warunków pracy podległym pracownikom oraz nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, przepisów o ochronie tajemnicy służbowej i państwowej, przepisów z zakresu bhp i p.poż oraz innych przepisów prawa

4. Organizowanie pracy, podział zadań wykonywanych przez podległych pracowników oraz ocena ich wykonania

5. Dyrektor realizuje swoje zadania bezpośrednio oraz przy pomocy podległych pracowników

6. Dyrektor podlega bezpośrednio Staroście i przed nim ponosi odpowiedzialność za pracę