Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

KOMPETENCJE DYREKTORA JEDNOSTKI

 

Dyrektor sprawuje swoją funkcje na podstawie:

 

1. Uchwały Nr 415/2006 r Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 01 grudnia 2006 r w sprawie zatrudnienia dyrektora Zarzadu Dróg Powiatowych w Słupsku (dokument w załączeniu) Szczegóły pliku
Nazwa: uchwała nr 415 - 2006.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-06 11:22:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kobusiński Maciej
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

2. Uchwały Nr 29/2023 r Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 marca 2023 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku  (dokument do pobrania) Szczegóły pliku
Nazwa: uchwała_zps_29_2023.pdf
Opis: Uchwała Nr 29/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 marca 2023 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku
Utworzono: 2023-06-15 08:14:23
Data dodania: 2023-06-15 08:14:56
Autor pliku: Marta Bursztynowicz
Wprowadził/a: Bursztynowicz Marta
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

3. Uchwały Nr 3/2023 r Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 stycznia 2023 r w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu słupskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2023 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikajace płatności wykraczaja poza rok budżetowy  (dokument do pobrania) Szczegóły pliku
Nazwa: uchwała_zps_3_2023.pdf
Opis: Uchwała Nr 3_2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu słupskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Prognozie finansowej przedsięwzięć oraz z tytułu umów (...)
Utworzono: 2023-06-15 08:10:05
Data dodania: 2023-06-15 08:10:31
Autor pliku: Marta Bursztynowicz
Wprowadził/a: Bursztynowicz Marta
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

4. Uchwały Nr 15/2023 Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu słupskiego uprawnień do zaciagania zobowiązań na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2023 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłościdziałania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy  (dokument do pobrania) Szczegóły pliku
Nazwa: uchwała_zps_15_2023.pdf
Opis: Uchwała Nr 15/2023 Zarządu powiatu Słupskiego z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu słupskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (...)
Utworzono: 2023-06-15 08:12:23
Data dodania: 2023-06-15 08:12:49
Autor pliku: Marta Bursztynowicz
Wprowadził/a: Bursztynowicz Marta
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Dyrektor kieruje całokształtem pracy ZDP, reprezentuje go na zewnątrz, działając na podstawie upoważnienia i pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu Słupskiego.

Do dokonywania czynności przekraczających udzielonego pełnomocnictwa i upoważnienia wymagana jest zgoda Zarządu Powiatu Słupskiego.

Dyrektor jednostki podlega bezpośrednio Staroście Słupskiemu.

 

Do zakresu działania Dyrektora należy:

 

1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ZDP w Słupsku

2. Ustalenie organizacji wewnętrznej ZDP w Słupsku

3. Składanie w imieniu ZDP oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych

4. Podejmowanie ostatecznych decyzji w zakresie całokształtu spraw związanych z budową, przebudową remontem, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych

 

 

Do wyłącznych kompetencji Dyrektora ZDP należy:

1. Sprawowanie kontroli wewnętrznej stosownie do zakresu działania i obowiązujących przepisów

2. Załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji w szczególności wydawanie decyzji związanych z zarządzaniem drogami, zajęciem pasa drogowego, organizacją ruchu,

3. Nadzór nad wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych pracowników, zapewnienie właściwych warunków pracy podległym pracownikom oraz nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, przepisów o ochronie tajemnicy służbowej i państwowej, przepisów z zakresu bhp i p.poż oraz innych przepisów prawa

4. Organizowanie pracy, podział zadań wykonywanych przez podległych pracowników oraz ocena ich wykonania

5. Dyrektor realizuje swoje zadania bezpośrednio oraz przy pomocy podległych pracowników

6. Dyrektor podlega bezpośrednio Staroście i przed nim ponosi odpowiedzialność za pracę