Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
ZDP.I.343-2/2011r Słupsk, dnia 26.04.2011 r


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
Adres: ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk
Numer tel. (0 –59)8420 730, fax: (0 – 59)8420 284;
Adres strony internetowej: http://bip.zdp.slupsk.pl/
Numer NIP: 839-25-73-515

2. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Adres strony internetowej, na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
http://bip.zdp.slupsk.pl/

3. Przedmiot zamówienia to dostawy pn.: „Dostawa paliw płynnych dla potrzeb ZDP Słupskâ€?

Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV 09100000-0 Paliwa
CPV 09132100-4 Benzyna bezołowiowa
CPV 09134000-7 Oleje Napędowe
CPV 09120000-6 LPG

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i sprzętu
drogowego będących własnością Zamawiającego, sukcesywnie w ilościach detalicznych , w obrocie
bezgotówkowym. dla dwóch placówek

Obwód Drogowy Nr 1 – 76-200 Słupsk ul. Słoneczna 16e (przy siedzibie Zamawiajacego)
Obwód Drogowy Nr 2 - 76-220 Główczyce ul. Słupska 19A pow. Słupski
3.2 Zakres rzeczowy zamówienia
Dostawa planowanej ilości paliwa, w okresie 12 miesięcy, od dnia podpisania umowy, dla
potrzeb Zamawiającego wynosi:
Olej napędowy ON - max. 33.000 l
Benzyna Pb - max 2.200 l
Autogaz LPG - max 600 l
Planowana dostawa paliw na poszczegółne zadania, w okresie 12 miesięcy, od daty zawarcia
umowy, wynosi odpowiednio;

ZADANIE NR 1 ZADANIE NR 2

Olej napędowy ON max 16.500 l max. 16.500 l
Benzyna Pb max. 1.100 l max. 1.100 l
Autogaz LPG max. 300 l max. 300 l

4. Zmawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych - liczba części 2
5. Zmawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający zgodnie z dyspozycją wyrażoną w art. 147 ust. 1 Ustawy nie żąda zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
7. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium .
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

8.1.Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego nie może podlegać
wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy oraz zobowiązany jest spełnić warunki udziału w
postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy oraz dyspozycje zawarte w SIWZ.

8.2 WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

A. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp
przepisy ustawy Pzp i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

B. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty w oryginale i zawierać w szczególności
wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę – Pełnomocnika oraz zakres jego
umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia poprzez reprezentujące ich osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej Wykonawcy.

C. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

8.3 SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia:
â—? warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp musi być
spełniony przez każdego z Wykonawców,
â—? warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i w pkt 2 niniejszego rozdziału
muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców.

B. Ocena spełniania wymaganych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów
załączonych w ofercie w oparciu o dyspozycje zawarte w SIWZ.
Z treści oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił ww. warunki
C. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą „spełniaâ€? / „nie spełniaâ€?.
D. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
E. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

9. Termin wykonania zamówienia:
12 miesięcy od daty podpisania umowy

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : KRYTERIUM CENA - 40%
KRYTERIUM UPUST - 60%
11. Miejsce i termin składania ofert:
a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w
Słupsku, w terminie do dnia 10.05.2011r., do godziny 9:00.
b) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.05.2011r. o godz 9:15 w pokoju nr 17 (sala
konferencyjna Zamawiającego)

12. Termin związania ofertą: 30 dni.
13. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
14. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego do 20% wartości zamówienia
podstawowego w trybie zamówień z wolnej ręki na zasadach określonych w art.67 ust.1 pkt.7
ustawy PZP.

ZAŁĄCZNIKI:
1. ZDP I 343-2/2011 - Ogłoszenie
2. ZDP I 343-2/2011 - SIWZ

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:
ZDP I 343-2-1/2011 Wyjaśnienei do SIWZ