Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

"Dostawa kationowej emulsji asfaltowej K1 – 65 dla potrzeb ZDP Słupsk"


Słupsk 12.03.2012r.
ZDP.GI Z.343.4.2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
Adres: ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk
Numer tel. (0 –59)8420 730, fax: (0 – 59)8420 284;
Adres strony internetowej: http://bip.zdp.slupsk.pl/
Numer NIP: 839-25-73-515
2. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) http://bip.zdp.slupsk.pl/
4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.
4.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy pn.: “Dostawa kationowej emulsji asfaltowej K1 – 65 dla potrzeb ZDP Słupskâ€? w ilości ok. 100 Mg
4.2. Zakres rzeczowy zamówienia.
Sukcesywna dostawa (wraz z transportem) drogowej emulsji kationowej K1-65 na bieżące potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku w roku 2012 i 2013, na place składowe:
1) Obwodu Drogowego Nr 1 w Słupsku, zlokalizowanym przy przy ul. Słonecznej 16e w Słupsku w ilości ok. 50 Mg
2) Obwodu Drogowego Nr 1 w Słupsku, zlokalizowanym przy przy ul. Słonecznej 16e w Słupsku w ilości ok. 50 Mg
4.3. Kod Wspólnego Słownika Zamówień
â—? CPV 44 11 36 00 – 9 Bitum i asfalt
â—? CPV 60 12 20 00 – 9 Usługi drogowego transportu towarów
4.4. Zamawiający będzie składał zamówienie (z uwzględnieniem ilości i placu składowego) za
pomocą fax-u. Zamówienie należy zrealizować w terminie 3 dni od jego otrzymania.
4.5. Wymagania dotyczące jakości emulsji asfaltowej:
A. Przedmiotem zamówienia jest dostawa emulsji kationowej C65B3 PU/RC (K1-65 z asfaltu drogowego D100/150 *0,1 mm wg PN-EN 1426) do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Słupskiego
Emulsja asfaltowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w Warunkach Technicznych wydanych przez IBDiM „ Drogowe Kationowe Emulsje Asfaltowe Em-A 99 dla emulsji K1-65 oraz odpowiedniej Aprobacie Technicznej wydanej przez uprawnioną jednostkę lub normie europejskiej PN-EN 13808 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowychâ€?
B. Wymagania stawiane oferowanym dostawą
Emulsja asfaltowa, kationowa, szybko rozpadowa, niemodyfikowana C65B3 PU/RC lub K1-65.
B.1. W przypadku oferowania emulsji C65B3 PU/RC powinna spełniać wymagania normy europejskiej PN-EN 13808:2010 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowychâ€? ( tabela nr 1)Wymagania
Metoda badania
Jednostka 
C65B3 PU/RC

Zalecane zastosowanie
 
 
Do powierzchniowych utrwaleń i remontów czastkowych dróg obciążonych ruchem KR1-K

Właściwości organoleptyczne
PN-EN 1425
 
NPD (0)

Polarność
PN-EN 1430
-
dodatnia

Czas mieszalności
PN-EN 13075-2
s
NPD (0)

Indeks rozpadu
PN-EN 13075-1
g/100g
50 do 100 (3)

Zdolność do penetracji
PN-EN 12849
min
NPD (0)

Stabilność podczas mieszania z cementem
PN-EN 12848
g
NPD (0)

Zawartość lepiszcza
PN-EN 1428
% m/m
63 do 67 (6) 

Zawartość lepiszcza pozostałego po destylacji
PN-EN 1431
% m/m
NPD (0)

Czas wypływu ?? 2 mm przy 40 C
PN-EN 12846
s
35-80 (4)

Czas wypływu ?? 4 mm przy 40 C
PN-EN 12846
s
NPD (0)

Lepkość dynamiczna
PN-EN 14896
mPas
NPD (0)

Pozostałość na sicie, sito 0,5 mm
PN-EN 1429
% m/m
<0,2 (3)

Pozostałość na sicie, sito 0,16 mm
PN-EN 1429
% m/m
NPD (0)

Pozostałość na sicie po 7 dniach magazynowania, sito 0,5 mm
PN-EN 1429
% m/m
NPD (0)

Sedymentacja po 7 dniach magazynowania
PN-EN 12487
% m/m
TBR (1)

Adhezja
PN-EN 13614
% pokrycia powierzchni
TBR (1)

Załącznik NAx
% pokrycia powierzchni
� 90

pH emulsji
PN-EN 12 850
-
NPD (0)

Asfalt odzyskany przez odparowanie
PN-EN 13074
 
 

Penetracja w 25 C asfaltu odzyskanego
PN-EN 1426
0,1 mm
<150 (4)

Temperatura mięknienia asfaltu odzyskanego
PN-EN 1427
C
>39 (4)

Nawrót sprężysty w 25C asfaltu odzyskanego  dla asfaltów modyfikowanych
PN-EN 13998
%
NPD (0)


B.2. W przypadku oferowania emulsji K1-65 powinna spełniać wymagania Aprobaty Technicznej, określonymi w Warunkach Technicznych WT Em-A 99, seria „Iâ€?, zeszyt 60 IBDiM (tabela nr 2)
Lp.
właściwości
jednostka
wymagania

1
Zawartość lepiszcza
% (m/m)
Od 63 do 67

2
Lepkość wg Englera
oE
�6

3
Lepkość BTA ?¸4 mm w temp. 20oC
s
-

4
Jednorodność, pozostałość na sicie #0,50 mm
% (m/m)
≤0,1

5
Jednorodność, pozostałość na sicie #0,16 mm
% (m/m)
≤0,25

6
Sedymentacja po 5 dniach
% (m/m)
≤5,0

7
Przyczepność do kruszywa bazaltowego
%
�85

8
Indeks rozpadu
G/100g
≤90


Emulsja z asfaltu D100/150?0,1 mm wg PN-EN 1426
B.3. Na potwierdzenie spełniania wymagań Wykonawca dołączy do swojej oferty:

Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane
produkty odpowiadają określonej specyfikacji technicznej (aprobata techniczna) lub Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji na zgodność z normą PN-EN 13808:2010. Wykonawca może zamiast zaświadczeń, wskazanych powyżej, złożyć równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Informacja o możliwości składania oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
7. Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: od daty podpisania umowy - sukcesywnie wg bieżących potrzeb Zamawiającego do dnia 30.04.2013r. lub do czasu wyczerpania przewidywanego zakresu dostaw, w zależności od tego który z warunków zostanie spełniony jako pierwszy.
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
8.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy oraz zobowiązany jest spełnić warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy.

8.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
8.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23ustawy, przepisy ustawy i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
8.4. Do oferty sporządzonej w oparciu Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ należy dołączyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków , o których mowa w art. 24 Ustawy oraz potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione poniżej:
8.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda:
A. oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, sporządzone wg Załącznika nr 2 do SIWZ,
B. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
C. posiada aktualną (obowiązującą na czas trwania przedmiotu zamówienia) aprobatę techniczną
wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie potwierdzającą jakość
dostarczanej emulsji asfaltowej K1-65.
8.6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.1-8.5 są składane w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8.7. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale.
8.8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopi
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
8.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
8.10. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
A. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia:
â—? warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp musi być spełniony przez każdego z Wykonawców,
â—? warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i rozdziału SIWZ muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców.
B. Ocena spełniania wymaganych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych w ofercie w oparciu o dyspozycje zawarte w rozdziale 10 SIWZ, z treści oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił w/w warunki.
C. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą „spełniaâ€? albo „nie spełniaâ€?.
D. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
E. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
9. Zamawiający nie żąda wadium.
10. Zamawiający zgodnie z dyspozycją wyrażoną w art. 147 ust. 1 żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : CENA - 100%
12. Miejsce i termin składania ofert:
a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e, w terminie do dnia 20.03.2012r., do godziny 900 .
b) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.03.2012r. o godz 915 w pokoju nr 17 (sala
konferencyjna) Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e
13. Termin związania ofertą: 30 dni.
14. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
15. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
16. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
17. ZAMAWIAJĄCY MOŻE UDZIELIĆ ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH: do 20% wartości zamówienia podstawowego w trybie zamówień z wolnej ręki na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.


ZAŁĄCZNIKI:
1. ZDP.GI Z.343.4.2012 - Ogłoszenie
2. ZDP.GI Z.343.4.2012 - SIWZ

MODYFIKACJE:
1. ZDP. GI Z/U. 343.4-1.2012 - Modyfikacja treści SIWZ