Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

 Słupsk 12.10.2012r.

 ZDP.GI Z.343.15.2012.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

     1. Nazwa i adres Zamawiającego:
     Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
     Adres: ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk
     Numer tel. (0 –59)8420 730, fax: (0 – 59)8420 284;
     Numer NIP: 839-25-73-515
     2. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza       kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo   zamówień publicznych.
     3. Adres strony internetowej, na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków  zamówienia (SIWZ) http://bip.zdp.slupsk.pl/
     4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia,
     Przedmiotem zamówienia są usługi pn.: „Usługi Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych na        terenie administrowanym przez ZDP Słupsk – sezon zimowy 2012/2013â€?

     4.1 Zakres rzeczowy zamówienia

Wykonywanie usługi/usług przy ZUD w sezonie 2012/2013, wg wezwań Zamawiającego. 

     4.2 Opis zadania:

Odśnieżanie oraz likwidacja śliskości na drogach administrowanych przez ZDP Słupsk.Wykonawcy mogą używać własnego materiału (piasek, sól, mieszanka) do ZUD lub korzystać z zaopatrzenia ZDP Słupsk (załadunek materiału możliwy jest w Słupsku przy  Obwodzie Drogowym nr 1 oraz w Główczycach przy Obwodzie Drogowym nr 2. W przypadku materiałów własnych należy ująć ich cenę  (formularz cenowy – Zał. Nr 7). Wykonawca przy użyciu własnego materiału do wykonania zadania musi stosować wytyczne podane w załącznikach (ZUD1-plik PDF, ZUD2-plik PDF, ZUD3-plik PDF). Zastosowanie danego materiału będzie leżało w gestii ZDP. Wymaga się mieszanki piaskowo – solnej 20%.

Zamawiający wymaga aby  pojazdy były przystosowane do zamocowania urządzenia GPS (gniazdo zapalniczki na 12V), na czas realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy Moduły GPS.

UWAGA! Wykonawca w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie musi wykazać sprzęt na każde z tych zadań.

         4.3 Kod Wspólnego Słownika Zamówień

         â—? CPV 90.62.00.00 -9  Usługi odśnieżania

          â—? CPV 90.63.00.00 -2  Usługi usuwania oblodzeń
      5. Zmawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – liczba części 28

  1. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 
  2. 7. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia 2013r.
  3. 8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

8.1.Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy oraz zobowiązany jest spełnić warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy.
8.2. W zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust.1 ustawy Zamawiający wymaga w szczególności, aby Wykonawca wykazał spełnianie warunków, dot. :
A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
B. posiadania wiedzy i doświadczenia;

C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

D. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
8.3. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
A. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
przepisy ustawy Pzp i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.
B. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty w oryginale i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę – Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia poprzez reprezentujące ich osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.
C. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
8.4. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
A. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia:
â—? warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp musi być spełniony przez każdego z Wykonawców,
â—? warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i  rozdziału SIWZ muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców.
B. Ocena spełniania wymaganych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych w ofercie w oparciu o dyspozycje zawarte w rozdziale 10. SIWZ. Z treści oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił w/w warunki.
C. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą „spełniaâ€? albo „nie spełniaâ€?.
D. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
E. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
9. Zamawiający nie żąda wadium i zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : CENA - 100%
11. Miejsce i termin składania ofert:
a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e,  w terminie do dnia 22.10.2012r., do godziny 9:00.
b) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.10.2012r. o godz 9:15 w pokoju nr 17 (sala
konferencyjna) Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e
12. Termin związania ofertą: 30 dni.
13. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
14. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
15. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji         elektronicznej.

16. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających
ZAŁĄCZNIKI:
1. ZDP.GI Z.343.15.2012 - Ogłoszenie
2. ZDP.GI Z.343.15.2012 - SIWZ
3. ZDP.GI Z.343.15.2012 - ZUD 1
4. ZDP.GI Z.343.15.2012 - ZUD 2
5. ZDP.GI Z.343.15.2012 - ZUD 3
6. ZDP.GI Z.343.15.2012 - zalacznik 7
7. ZDP.GI Z.343.15.2012 - zalacznik 9