Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

ZDP.GI Z.343.16.2012                                                 Słupsk 23.10.2012r.                                   

   ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU 

ul. Słoneczna 16e

76-200 Słupsk

NIP: 839-25-73-515

                                  Tel. (0 –59)8420 730, fax: (0 – 59)8420 284

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

 Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku 

 Adres: ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk

 Numer tel. (0 –59)8420 730, fax: (0 – 59)8420 284; 

  Numer NIP: 839-25-73-515

2. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty

 określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) http://bip.zdp.slupsk.pl/

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G Bronowo - Jabłoniec –  etap I"

4.1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje swoim zakresem drogę powiatową nr 1166G Bronowo - Jabłoniec na długości 5.000 m od m. Bronowo. 

4.2 Opis robót:   

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi powiatowej nr 1166G Bronowo – Jabłoniec na łącznej długości 5.000,00 m. Zakres prac obejmuje: wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralną – asfaltową, warstwa profilowa w ilości 50 kg/m2 (średnio 2 cm) i warstwa ścieralna asfaltowa z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych o  grubości po zagęszczeniu 4 cm oraz obustronnych poboczy z mieszanki żwirowo – gliniastej o szerokości 0,75 m.                                                                                                                                              

4.3. Szczegółowy zakres określono  w przedmiarze robót - Załącznik nr 8 do SIWZ i SST.

4.4. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót zgodnie z SST i technologią    

     robót wyszczególnioną w pozycjach katalogów kosztorysu po cenach oferowanych.

4.5. Wykonawca zobowiązuje się do wbudowania materiałów zgodnie z obowiązującymi normami oraz przedłożenia

     Zamawiającemu atestów na wbudowane materiały dotyczące przedmiotu zamówienia.

4.6 Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

4.7. Wykonawca zobowiązuje się:

â—? prowadzić roboty tak, aby możliwy był ruch kołowy i pieszy przez cały okres ich trwania,

â—? w miejscu prowadzenia robót sprawować nadzór nad bezpieczeństwem użytkowników drogi,

â—? zapewnić warunki bezpieczeństwa pracownikom wykonującym roboty drogowe,

â—? odpowiadać za metody organizacyjno - techniczne stosowane na placu budowy.

4.8. Do oferty należy dołączyć pełen kosztorys ofertowy obejmujący zestawienie materiału, sprzętu i robocizny wraz z narzutami, oparty na przedmiarze robót Załącznik nr 8  do SIWZ. 

4.9. Wspólny słownik zamówień: CPV45 23 32 23 – 8 

4.10.W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

4.11. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego poszczególnych robót.

5. Zmawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 

6. Termin wykonania zamówienia: do 31.05.2013r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

7.1.Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy oraz zobowiązany jest spełnić warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy. 

7.2. W zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust.1 ustawy Zamawiający wymaga w szczególności, aby Wykonawca wykazał , iż:

A. posiadają wiedzę i doświadczenie tzn. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania robót budowlanych odpowiadających robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia lub tj. wykonał w okresie pięciu ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną dotyczącą przebudowy dróg,  o wartości brutto nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł., lub dwie po 500.000,00zł. potwierdzone referencjami lub będzie dysponował ww. wiedzą i doświadczeniem;

B.  dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, które  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tj.:

â—? co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do prowadzenia robót objętych przedmiotem

 zamówienia w zakresie branży drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane

 na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

C. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.

â—?   jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Należy

    załączyć polisę na kwotę min. 800.000,00 zł..

â—? nie zalega z opłacaniem podatków.

â—? nie zalega ze składkami ZUS

7.3. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

A. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

przepisy ustawy Pzp i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

B.  Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty w oryginale i zawierać w szczególności

wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się

wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę – Pełnomocnika oraz zakres jego

umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia poprzez reprezentujące ich osoby uprawnione

 do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności

gospodarczej Wykonawcy.

C. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

7.4. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia:

â—? warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp musi być spełniony przez każdego z Wykonawców,

â—? warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i w pkt 9.2. rozdziału SIWZ  muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców.

B. Ocena spełniania wymaganych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów  załączonych w ofercie w oparciu o dyspozycje zawarte w rozdziale 10 SIWZ. Z treści oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił w/w warunki.

C. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą „spełniaâ€? albo „nie spełniaâ€?.

D. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

E. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

8.  Zamawiający żąda   wadium w wysokości 15.000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy PLN).

9.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : CENA  - 100%.

10.  Miejsce i termin składania ofert:

 a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w

 Słupsku, ul. Słoneczna 16e w terminie do dnia 12.11.2012r., do godziny 09:00.

 b) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.11.2012r. o godz 10:15 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 17 (sala konferencyjna ) Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e.

11. Termin związania ofertą: 30 dni.

12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

13. Zamawiający w dniu podpisania umowy wymaga od Wykonawcy przedstawienia harmonogramu rzeczowo – finansowego.

14. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 30 dni licząc od daty  ich doręczenia wraz z dokumentami:

a) recepty                                                                                                                                                                                

b) wyniki pomiarów i badań kontrolnych

c) wyniki badań mieszanek mineralno – bitumicznych

d) atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów

e) powykonawcza dokumentacja techniczna (kosztorys powykonawczy spójny z kosztorysem ofertowym)

f) Zamawiający w dniu podpisania umowy wymaga od Wykonawcy przedstawienia harmonogramu rzeczowo –

 finansowego.

g) wykonawca zabezpieczy na własny koszt obsługę geodezyjną oraz sporządzi inwentaryzację geodezyjną

 powykonawczą na mapie w skali 1:500 podpisaną przez inspektora nadzoru i kierownika robót.

h) oświadczenie kierownika budowy w sprawie zakończenia robót budowlanych.

i) sprawozdanie techniczne.

13. Zamawiający nie zamierza  ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

14. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. ZAMAWIAJĄCY MOŻE UDZIELIĆ ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH do 50% wartości

 zamówienia podstawowego w trybie zamówień z wolnej ręki na zasadach określonych w art. 67

ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

16. Zamawiający zgodnie z dyspozycją wyrażoną w art. 147 ust. 1 ustawy żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.ZAŁĄCZNIKI:
1. ZDP.GI Z.343.16.2012 - Ogłoszenie
2.ZDP.GI Z.343.16.2012 - SIWZ
3.ZDP.GI Z.343.16.2012 - SST 1
4.ZDP.GI Z.343.16.2012 - SST 2
5.ZDP.GI Z.343.16.2012 - SST 3

6. ZDP.GI Z/U.343.16-4.2012 - Wyjaśnienie SIWZ
7. ZDP.GI Z/U.343.16-7.2012 - Wyjaśnienie SIWZ