Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

    Słupsk, dn. 13.11.2012r.

ZDP.GI Z/U.343.18-3.2012 

 

    WYJAŚNIENIE SIWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem Wykonawcy – pismo nr 627/10/2012 z dnia 07.11.2012r. dotyczące postępowania w trybie przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na roboty budowlane pn.

"Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez ZDP Słupsk z podziałem na zadania:

                   Zadanie 1. Przebudowa chodnika przy dr. powiat. nr 1114G Przewłoka -Zapadłe  (gmina Ustka)

                   Zadanie 2. Przebudowa chodnika przy dr. powiat. nr 1120G w m. Karżcino (gmina Słupsk)

 

dot. pytania nr 1 cyt:

czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia na w/w zadaniu robotę budowlaną dotyczącą przebudowy ulicy bądź drogi w ramach której był przebudowany chodnik w zakresie wykonania robót budowlanych odpowiadającym robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

 

Odpowiedź na pyt. Nr 1

Zamawiający dopuszcza wykonanie robót budowlanych dot. przebudowy ulicy bądź drogi w ramach której był przebudowany chodnik w zakresie wykonania robót budowlanych odpowiadających robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia jakim jest przedmiotowy przetarg nr ZDP.GI Z.343.18.2012, wymaga przedstawienia wykonania co najmniej na zadaniu 1 - ok. 800 m2 chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm i na zadaniu 2 - ok. 1600 m2 chodnika z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm