Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

ZDP.GI Z.343.26.2012                        

Słupsk, dnia 21.12.2012.         

 

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

  Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku 

  Adres: ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk

  Numer tel. (0 –59)8420 730, fax: (0 – 59)8420 284; 

  Adres strony internetowej: http://bip.zdp.slupsk.pl/

  Numer NIP: 839-25-73-515

2. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty

     określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

    Adres strony internetowej, na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

    http://bip.zdp.slupsk.pl/

3. Przedmiot zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

  • ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 
  • ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,
  • ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 
  • ubezpieczenia szyb od stłuczenia, 
  • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, 
  • ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk,
  • ubezpieczeń komunikacyjnych, 

w następujących jednostkach organizacyjnych:

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, ul Słoneczna 16E, 76-200 Słupsk

-siedziba Obwodu Drogowego nr 2, ul. Słupska 19A, 76-220 Główczyce

UWAGA:  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 – Program Ubezpieczenia

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Przedmiot główny

CPV: 66.51.00.00-8

Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe

Przedmioty dodatkowe:

CPV: 66.51.50.00-3

Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

CPV: 66.51.60.00-0

Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

CPV: 66.51.21.00-3

Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

CPV: 66.51.41.10-0

Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

CPV: 66.51.61.00-1

Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

4.  Zmawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

5.  Zmawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych.

6.  Zamawiający zgodnie z dyspozycją wyrażoną w art. 147 ust. 1 Ustawy nie  żąda zabezpieczenia 

     należytego wykonania umowy.

7. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium .

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

8.1.Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego nie może podlegać

      wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy oraz zobowiązany jest spełnić warunki udziału w

      postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy oraz dyspozycje zawarte w SIWZ.

8.2  WYKONAWCY  WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

A. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp

     przepisy ustawy Pzp i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do

     Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy

     wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich

     w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

     w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. 

B. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty w oryginale i zawierać w szczególności

     wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się

     wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę – Pełnomocnika oraz zakres jego

     umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców

     ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia poprzez reprezentujące ich osoby uprawnione do

     składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności

     gospodarczej Wykonawcy.

C. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za    

     niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

8.3  SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A.   W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia:

       â—? warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp musi być     

          spełniony przez każdego z Wykonawców,

       â—? warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i w pkt 2 niniejszego rozdziału  

          muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców.

B. Ocena spełniania wymaganych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń  i   dokumentów

     załączonych w ofercie w oparciu o dyspozycje zawarte w  SIWZ. 

     Z treści  oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił ww. warunki

C. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą „spełniaâ€? / „nie spełniaâ€?.

D. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

E. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

9.  Termin wykonania zamówienia: 

      12 miesięcy od daty podpisania umowy

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : 

                                     A.  Cena łączna ubezpieczenia – 70%

B.  Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 30%

11. Miejsce i termin składania ofert:

       a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w

       Słupsku, w terminie do dnia 03.01.2013r. do godziny 9:00.

       b) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 03.01.2013r. o godz 9:15 w pokoju nr 17 (sala

       konferencyjna Zamawiającego) 

12. Termin związania ofertą: 30 dni.

13. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

14.  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego  do 20% wartości zamówienia 

       podstawowego w trybie zamówień z wolnej ręki na zasadach określonych w art.67 ust.1 pkt.6

       ustawy PZP.

 

ZAŁĄCZNIKI:1. ZDP.GI Z.343.26.2012 - Ogłoszenie
1. ZDP.GI Z.343.26.2012 - SIWZ
1. ZDP.GI Z.343.26.2012 - Załącznik nr 4