Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

ZDP.GI Z/B.343.21-13.2012                                        Słupsk, dn. 21.12.2012r.

   

WYJAŚNIENIE SIWZ

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem Wykonawcy – pismo nr GM/01338/2012 z dnia 20.12.2012r. dotyczące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na roboty budowlane pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo - Lubuń – Etap II

dot. pytania nr 1 cyt:

Prosimy o określenie czy zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie odwodnienia na odcinku od obiektu mostowego do m. Kwakowo na długości 2000m.

Odpowiedź na pyt. Nr 1

Nie. Odwodnienie podlega jedynie projektowaniu.

dot. pytania nr 2 cyt:

Prosimy o określenie czy zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie zjazdów. Jeżeli tak, prosimy o podanie ilości zjazdów oraz parametry jakimi powinny odpowiadać. 

Odpowiedź na pyt. Nr 2

Nie. Zakres robót budowlanych nie obejmuje zjazdów.