Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Słupsk, dn. 04.01.2013r.

ZDP.GI Z/U.343.25.2012.4.2013

                                                                                             WYJAŚNIENIE SIWZ                  

         Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem – mail z dnia 28.12.2012r. dotyczące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na roboty budowlane pn.:

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1114G Orzechowo – Przewłoka na odcinku Przewłoka – Zapadłe – etap I"

 

dot. pytania nr 1 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź na pyt. Nr 1

Zamawiający udostępnił odpowiednią Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z Ogłoszeniem o zamówieniu wraz z Przedmiarem Robót oraz Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznym (SST) w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

 

dot. pytania nr 2 cyt:

         Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odpowiedź na pyt. Nr 2

         Zamawiający dokonał właściwego zgłoszenia w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym Starostwa Powiatowego w Słupsku na okres wykonania zadania.

 

       dot. pytania nr 3 cyt:

   Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

      Odpowiedź na pyt. Nr 3

         Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością  na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana przedmiotowa inwestycja.

 

       dot. pytania nr 4 cyt:

       Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność Wykonawcy za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia obejmuje jedynie czynniki możliwe do stwierdzenia  po analizie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji i na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś czynników niemożliwych do zauważenia na podstawie analizy dokumentacji i wizji lokalnej, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp.

      Odpowiedź na pyt. Nr 4

         Zamawiający wyjaśnia, że zapisy w SIWZ pozostają niezmienne, tzn. wszystkie możliwe warunki zostały określone w SIWZ oraz we wzorze umowy.

 

       dot. pytania nr 5 cyt:

         Stosownie do treści pkt. 3.10 SIWZ, "Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego całego zadania”. Prosimy o potwierdzenie, że uprawnienie Zamawiającego do odmowy odbioru robót dotyczy wad istotnych, polegających na niewykonaniu przedmiotu umowy, a nie wad i usterek innego rodzaju Wykryte podczas odbioru wady podlegają bowiem usunięciu zgodnie z art. 637 i 638 k.c., ale nie ma to wpływu na obowiązek inwestora do odbioru robót i zapłaty wynagrodzenia (stanowisko to znajduje potwierdzenie w ugruntowanym orzecznictwie sądowym, w szczególności: wyrok SN z dnia 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/07).

      Odpowiedź na pyt. Nr 5

    Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu  przysługują następujące uprawnienia:

1)    jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2)    jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a)    jeżeli umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

                           b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić              od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

 

         dot. pytania nr 6 cyt:

W nawiązaniu do postanowienia pkt. 7 SIWZ, prosimy o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. Zwracamy uwagę iż zgodnie z treścią art.. 36 ust. 4 Prawo Zamówień Publicznych zasadą jest, iż Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zastrzeże w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający wskazał jedynie, iż nie dopuszcza udziału podwykonawców, jednak – wbrew dyspozycji ww. przepisu ustawy PZP, nie wskazał, jakie okoliczności wynikające ze specyfiki przedmiotu zamówienia wpływają na fakt, iż Wykonawca nie może powierzyć wykonania robót podwykonawcom.

        

         Odpowiedź na pyt. Nr 6

         Zamawiający nie dopuszcza Podwykonawców  Rozdział 7 SIWZ

 

      dot. pytania nr 7 cyt:

         W nawiązaniu do treści pkt. 17 SIWZ prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa, o której mowa w tym postanowieniu pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów /braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp. oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę, iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. "Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac". to jednak należy jednak pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58  § 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.

Odpowiedź na pyt. Nr 7

Zamawiający wyjaśnia, że cena ryczałtowa pozostaje jako niezmienna. Ocena stanu istniejącego oraz wycena robót budowlanych leży po stronie Wykonawcy, na podstawie zapoznania się z treścią SIWZ oraz dokonania wizji lokalnej w terenie. Wykonawca ma przedłożyć  taką ofertę, w której ujęte zostaną wszelkie składniki ceny potrzebne do wykonania zamówienia.

 

         dot. pytania nr 8 cyt:

         W nawiązaniu do treści pkt. 20.4.C tiret czwarte prosimy o wyjaśnienie, czy własność którejkolwiek z działek gruntu, na której wykonywany będzie przedmiot umowy jest sporna i czy Zamawiający dysponuje wiedzą o potencjalnych roszczeniach w tym zakresie? 

          Odpowiedź na pyt. Nr 8

         Zamawiający potwierdza, że   własność którejkolwiek z działek gruntu, na której wykonywany będzie przedmiot umowy nie jest sporna i nie dysponuje wiedzą o potencjalnych roszczeniach w tym zakresie.

 

         dot. pytania nr 9 cyt:

         Prosimy o modyfikację postanowienia § 5 ust. 1 lit. a) projektu umowy w następujący sposób: "Termin przekazania placu budowy ustala się do 3 dni roboczych licząc od daty podpisania umowy". Obecne brzmienie tego postanowienia uzależnia termin przekazania placu budowy od przesłania przez Zamawiającego zawiadomienia o rozpoczęciu robót, co jest zdarzeniem zależnym od Zamawiającego, na które Wykonawca nie ma żadnego wpływu. Zasadnym jest, aby termin przekazania placu budowy liczony był od zdarzenia obiektywnego, jakim jest podpisanie umowy z Wykonawcą.

         Odpowiedź na pyt. Nr 9

         Zamawiający nie zmienia zapisu projektu umowy w § 5 ust. 1 lit. a

        

         dot. pytania nr 10 cyt:

         Prosimy o potwierdzenie, że okres rękojmi za wady wynosi 1 rok, zgodnie z art. 568 §  1 K. c.

         Odpowiedź na pyt. Nr 10

         Zamawiający wyjaśnia, że okres rękojmi za wady przedmiotu zamówienia wynika z art. 568 § 1 kc i wynosi 1 rok.