Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

 

Dostawa soli drogowej na potrzeby ZDP Słupsk na sezon 2013â€?

ZDP.GI Z.272.2.2013                        

 Słupsk 30.01.2013r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
           

 

1. 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku 

Adres: ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk

Numer tel. (0 –59)8420 730, fax: (0 – 59)8420 284; 

Adres strony internetowej: http://bip.zdp.slupsk.pl/

Numer NIP: 839-25-73-515

 

 

2. 

Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

3.

Adres strony internetowej, na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) http://bip.zdp.slupsk.pl/ 

 

 

4. 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

 

 

 4.1.                       

Przedmiotem zamówienia dostawy pn.: Dostawa soli drogowej na potrzeby ZDP Słupsk na sezon 2013â€? 

 

4.2.

Zakres rzeczowy zamówienia

 

Sukcesywna dostawa soli drogowej w ilości ok. 1000 Mg w dwóch częściach

I część dostawa ok. 600 Mg w terminie do 15 kwietnia 2013r.

II część dostawa ok. 400 Mg w terminie do 30 października 2013r.

 

4.3.

Opis dostaw i materiału: 

dot.: I części

 

 

4.4.

Sukcesywna dostawa (wraz z transportem) soli drogowej luzem na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku w sezonie zimowym 2013, na place składowe:

â—? Obwodu Drogowego Nr 1 w Słupsku, zlokalizowanym przy ul. Słonecznej 16e  w Słupsku w ilości 350 Mg

â—? Obwodu Drogowego Nr 2 w Główczycach, zlokalizowanym w m. Klęcinko koło Główczyc w ilości 250 Mg

dot.: II części

Sukcesywna dostawa (wraz z transportem) soli drogowej luzem na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku w sezonie zimowym 2013, na place składowe:

â—? Obwodu Drogowego Nr 1 w Słupsku, zlokalizowanym przy ul. Słonecznej 16e  w Słupsku w ilości 250 Mg

â—? Obwodu Drogowego Nr 2 w Główczycach, zlokalizowanym w m. Klęcinko koło Główczyc w ilości 150 Mg

Zamawiający będzie składał zamówienie (z uwzględnieniem ilości i placu składowego) za pomocą fax-u. Zamawiający przewiduje, że przy jednorazowym zamówieniu dostawy zamówi minimum 25 -30 Mg soli drogowej. Zamówienie należy zrealizować w terminie 5 dni od jego otrzymania.

W oparciu o art 34 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje się prawo opcji polegające na tym, że Zamawiający gwarantuje realizację dostawy soli drogowej o wartości 50% ceny umownej, natomiast 50% tej ceny będzie realizowane wg potrzeb Zamawiającego.

Wykonawca musi dostarczyć na oferowaną sól drogowąAktualny atest Państwowego Zakładu Higieny oraz opinię techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów  w Warszawie dopuszczającą sól do stosowania przy zimowym utrzymaniu drógâ€?.

Sól drogowa z przeznaczeniem do piaskarek i wykonania solanki do solarek powinna spełniać wymogi normy PN-86/C-84081/02 i norm pokrewnych oraz charakteryzować się parametrami:

  • â?’ zawartość chlorku sodu NaCl- co najmniej 90%,
  • â?’ zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie- 8,0% maksymalnie,
  • â?’ zawartość wody -3,0% maksymalnie,
  • â?’ zawartość żelazocyjanku potasowego (dodawanego w celu zapobiegania zbrylaniu soli)- minimum 20 mg/kg,
  • â?’ klasa ziarnowa soli: 16 mm; wielkość odsiewu na sicie górnym 6,0 mm wynosi maksymalnie 10%, a wielkość przesiewu na sicie dolnym 1,0 mm wynosi maksymalnie 20%.

Optymalny skład ziarnowy soli drogowej powinien być następujący:

- 60-80% ziaren w przedziale 13 mm,

-  10-25% ziaren w przedziale 36 mm,

-  do 5% ziaren poniżej 0,18 mm,

-  do 5% ziaren powyżej 6 mm.

 

 

4.5.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień 

 

 

â—?

CPV 34 92 71 00 - 2  Sól drogowa

 

 

5.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

 

 

6.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zmawiający  nie dopuszcza możliwości składania  oferty wariantowej

 

 

 

 

 

7.

Termin wykonania zamówienia:  

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: od daty podpisania umowy - sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego I część do dnia 15.04.2013r. i II część do 30.10.2013r. lub do czasu wyczerpania przewidywanego zakresu dostaw, w zależności od tego który z warunków zostanie spełniony jako pierwszy. 

 

 

8.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

 warunków

 

 

8.1.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy oraz zobowiązany jest spełnić warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy. 

 

 

 

 

 

 

8.2.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

 zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,

 niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej

 sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, będzie dysponował zasobami

 niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu

 pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych

 zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 

 

8.3.

Wykonawcy mogą  wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23ustawy, przepisy ustawy i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie  zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

 

 

8.4.

Do oferty sporządzonej w oparciu  Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ należy dołączyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków , o których mowa  w art. 24 Ustawy oraz potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione poniżej:

 

 

8.5.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda: 

 

 

A.

oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, sporządzone wg Załącznika nr  2 do SIWZ,

 

 

B.

aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.

 

 

C.

Aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny oraz opinię techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów  w Warszawie dopuszczającą sól do stosowania przy zimowym utrzymaniu dróg.

 

 

8.6.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.1-8.5 składane w formie oryginału lub kopii

 poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

 

 

8.7.

W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale. 

 

 

8.8.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopi

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest

 nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 

 

8.9.

Dokumenty sporządzone w języku obcym składane wraz z tłumaczeniem na język polski,

poświadczonym przez Wykonawcę. 

 

 

8.10.

SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
A.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia:
â—? warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp musi być spełniony przez każdego z Wykonawców,
â—? warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i  rozdziału SIWZ muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców.
B.
Ocena spełniania wymaganych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych w ofercie w oparciu o dyspozycje zawarte w rozdziale 9 SIWZ.  Z treści oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, Wykonawca spełnił w/w warunki.
C.
Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułąspełniaâ€? albo „nie spełniaâ€?.
D.
Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
E.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 

9.

Zamawiający żąda wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy PLN).

 

 

10.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : CENA - 100%

 

 

11.

Miejsce i termin składania ofert:
a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e,  w terminie do dnia 08.02.2013r., do godziny 900 .
b) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.02.2013r. o godz 915 w pokoju nr 17 (sala
konferencyjna) Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e 

 

 

12.

 Termin związania ofertą: 30 dni.

 

 

13.

 Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 

 

14.

 Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 

 

15.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

        

16.

ZAMAWIAJĄCY MOŻE UDZIELIĆ ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH: do 20% wartości zamówienia podstawowego w trybie zamówień z wolnej ręki na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.

 

 

17.

 Zamawiający nie żąda: zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 ZAŁĄCZNIKI:
1. ZDP.GI Z.272.2.2013 - Ogłoszenie
2. ZDP.GI Z.272.2.2013 - SIWZ