Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Znak sprawy- ZDP.GI Z.272.3.2013            

Słupsk 31.01.2013.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku 

Adres: ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk Numer tel. (0 –59)8420 730, fax: (0 – 59)8420 284; 

Numer NIP: 839-25-73-515

Adres strony internetowej, na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) http://bip.zdp.slupsk.pl/

2. Tryb zamówienia – 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa 

przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo

zamówień publicznych, realizowane jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługę

pn: „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiegoâ€? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, 

3.1

Planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej przebudowę dróg powiatowych o klasie technicznej Z (zbiorczych) leżących na terenie Powiatu Słupskiego.

 

Dokumentacja obejmować będzie wykonanie następujących elementów:

1)

poszerzenie jezdni do 5,5m poza obszarami zabudowanymi i do 6,0m na obszarach zabudowanych,

2)

wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie nośności do wymogów ruchu panującego na drodze

a)

warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

b)

podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 

c)

podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (przy poszerzeniu istniejącej jezdni),

d)

wzmocnienie podłoża gruntowego

3)

wzmocnione pobocza,

4)

oczyszczenie i ukształtowanie rowów przydrożnych,

5)

na obszarach zabudowanych chodniki jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na posesje wykonane z kostki betonowej,

6)

na obszarach zabudowanych kanalizacja deszczowa,

7)

wydzielone zatoki autobusowe w miarę potrzeb

8)

na obszarach zabudowanych przebudowy oświetlenia drogowego w miarę potrzeb zarządcy drogi

 Zestawienie dróg powiatowych przewidzianych do projektowania:

Lp.

Nr drogi

Przebieg

Długość w km

Odcinki pozamiejskie

Obszary zabudowane

Ogółem [4+5]

1

2

3

4

5

6

1

1120G

Smołdzino – Gardna Wielka – Gąbino wraz z przebudową mostu na rz. Słupi w m. Smołdzino

6,50

5,50

12,00

2

1123G

 1. Smołdzino–Wierzchocino – Choćmirowo – do dr. wojewódzkiej nr 213

7,20

2,80

10,00

3

1143G

 1. Główczyce – Szczypkowice - Stowięcino

6,60

1,40

8,00

4

1139G

Damnica – Mianowice – droga krajowa nr 6

5,00

0,50

5,50

5

1177G

Głobino – Warblewo – Dobieszewo – Gogolewko – granica powiatu

19,10

7,80

26,90

6

1179G

 1. Pobłocie – Dargoleza – Stowięcino – Rzechcino – Głuszynko – Potęgowo – do dr. krajowej nr 6

15,00

6,00

21,00

7

1193G

 1. od dr. krajowej nr 6 Chlewnica – Żychlin – granica powiatu

6,70

0,30

7,00

 

3.2

Dodatkowo oprócz odcinków dróg powiatowych wymienionych powyżej planuje się również wykonanie projektu technicznego przebudowy mostu na rzece Łupawa w m. Smołdzino w ciągu drogi powiatowej nr 1120G km 0+261. 

1)

Dane techniczne istniejącego obiektu mostowego:

a)

długość 36,9m,

b)

szerokość jezdni 6,0m,

c)

szerokość chodników 1,5m,

d)

konstrukcja nośna: monolityczna, żelbetowa belkowo – płytowa, belki ciągłe żelbetowe (6 belek prostokątnych w przekroju przewidzianych), trójprzęsłowe, ze skosami nad podporami,

2)

Zakres robót przy przebudowie obiektu mostowego:

a)

wzmocnienie konstrukcji - planowana nośność po przebudowie 40Mg,

b)

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

c)

wykonanie odwodnienia jezdni i chodników na obiekcie. 

3.3

Wymienione powyżej odcinki dróg powiatowych stanowią główne ciągi komunikacyjne na terenie Powiatu Słupskiego, komunikują ważne z punktu widzenia gospodarczego i turystycznego miejscowości, obsługują tereny przyległe łącząc się bezpośrednio z drogami wojewódzkimi nr 213, 210  i drogą krajową nr 6.

  3.4.

Wspólny słownik zamówień CPV:

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322300-4 Usługi projektowania mostów

71354000-4 Usługi sporządzenia map

3.5.

Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń, wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z zewnątrz, a następnie służyć do jej realizacji. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową.

Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

3.6.

Zakres prac objętych niniejszym zamówieniem:

1)

Projekt budowlany- projekt zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową i niezbędnymi uzgodnieniami- ilość egzemplarzy 4 szt

2)

Projekt wykonawczy - projekt zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową- ilość egzemplarzy 4 szt

3)

Projekt budowlany- przebudowy mostu na rzece Słupi w miejscowości Smołdzino- ilość egzemplarzy 4 szt (dotyczy zadania nr 1)

4)

Projekt wykonawczy- przebudowy mostu na rzece Słupi w miejscowości Smołdzino- ilość egzemplarzy 4 szt (dotyczy zadania nr 1)

5)

Projekt budowlany odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 szt

6)            

      Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 szt

7)

Projekt budowlano- wykonawczy oświetlenia drogowego oraz usunięcia kolizji istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego - ilość egzemplarzy 8 szt

8)

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - ilość egzemplarzy 8 szt

9) 

Projekt docelowej organizacji ruchu - ilość egzemplarzy 5 szt

10)

Projekt tymczasowej organizacji ruchu - ilość egzemplarzy 5 szt

11)

Przedmiar robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 szt

12)

Przedmiar robót – odwodnienie- ilość egzemplarzy 4 szt

13)

Przedmiar robót – branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 szt

 

Przedmiar robót- przebudowy mostu na rzece Słupi w miejscowości Smołdzino- ilość egzemplarzy 4 szt (dotyczy zadania nr 1)

14)

Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 szt

15)

Kosztorys inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2 szt

16)

Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilość egzemplarzy 2 szt

17)

Kosztorys inwestorski-branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2 szt

18)

Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2 szt

19)

Kosztorys inwestorski-przebudowy mostu na rzece Słupi w miejscowości Smołdzino- ilość egzemplarzy 2 szt (dotyczy zadania nr 1)

15-19a)

sporządzenie kosztorysu inwestorskiego ma być wykonany  zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze

zbiorczym zestawieniem kosztów wszystkich branż;

20)

Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy 4szt

21)

Szczegółowe specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość egzemplarzy 4szt

22)

Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4szt

23)

Szczegółowe specyfikacje techniczne- organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4szt

24)

Szczegółowe specyfikacje techniczne- przebudowy mostu na rzece Słupi w miejscowości Smołdzino - ilość egzemplarzy 4szt (dotyczy zadania nr 1)

25)

Dokumentacja geotechniczna-ilość egzemplarzy 3 szt

25 a)

wykonanie badań geotechnicznych ma być wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami

(rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia geotechnicznych

warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 839), obejmujących

ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Geotechniczne warunki

posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji geotechnicznej, opierając się o

zapisy „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowychâ€?

26)

sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej

opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów;

27)

opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa

Powiatowego w Słupsku

28)

uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji

projektowej (m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych jeżeli będą wymagane, decyzji

na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.

29)

uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę zgłoszenie robót lub decyzji ZRID.

3.7.

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami:

1)

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118

ze zm.);

2)

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194)

3)

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 ze zm.);

4)

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.)

5)

rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.

Nr 43, poz. 430);

6)

innymi przepisami szczegółowymi, normami i zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi dla

usług będących przedmiotem zamówienia.

3.8.

Opracowaną dokumentację projektową wraz z oświadczeniem o jej kompletności Wykonawca

przekaże Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej ( pliki w formacie pdf., doc i dwg.) z

wykazem opracowań tworzących zbiór dokumentacji.

3.9.

Pozostałe informacje niezbędne do wykonania zamówienia.

1)

Dane do opracowania dokumentacji projektowej, badania, pomiary, uzgodnienia oraz materiały niezbędne do sporządzenia dokumentacji Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt.

2)

Zamawiający ma prawo wglądu w materiały dotyczące opracowania oraz ma prawo wnoszenia uwag do proponowanych rozwiązań na każdym etapie realizacji umowy. 

Uwagi, uzupełnienia, korekty lub wyjaśnienia dotyczące dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia zgłoszone przez Zamawiającego, Wykonawca wykona nieodpłatnie w ramach zawartej umowy o zamówienie publiczne.

3)

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych wykonania i Odbioru Robót Budowlanych określił właściwości urządzeń i materiałów z uwzględnieniem art. 29 ust. 2 i 3 oraz zgodnie z art. 30 ust. 1 – 5 ustawy Pzp.

4)

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

5)

Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

6)

Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy.

3.10.

Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji kosztorysów przez okres 3 lat od daty odbioru  dokumentacji technicznej, które należy wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia (do 2 razy w ciągu danego roku).

3.11.

Zamawiający wymaga żeby każda pierwsza strona  opracowanej dokumentacji posiadała loga

i opis według wzoru-załącznik nr 10 do SIWZ.

 

 1. 4. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych- z podziałem na 7 zadań.
 2. 5. Zmawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
 3. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1pkt 6 ustawy Pzp.
 4. 7. Zamawiający dopuszcza Podwykonawców.
 5. 8. Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

 1. 8.1. Pozwolenia, decyzje, uzgodnienia, matryce – do 30.06.2013r.
 2. 8.2. Projekty budowlane – do 31.08.2013r.
 3. 8.3. Kosztorysy, specyfikacje- do 30.09.2013.
 4. 8.4. Projekty wykonawcze, pozwolenia na budowę zgłoszenie robót lub decyzja ZRID- do 31.10.2013r.
 1. 9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

9.1.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego nie może podlegać

wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy oraz zobowiązany jest spełnić warunki udziału w

 postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy. 

9.2.

W zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust.1 ustawy Zamawiający wymaga w szczególności,

 aby Wykonawca wykazał , iż:

1)

posiadają wiedzę i doświadczenie -Za spełnienie warunku Zamawiający uzna udokumentowanie wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa opracowania wielobranżowego projektu dotyczące budowy lub przebudowy dróg każda o długości min 2 km.

2)

dysponują  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- Za spełnienie warunku Zamawiający uzna udokumentowanie dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie i uprawnienia, odpowiednie do zakresu wykonywanych przez nie czynności, co najmniej: 

a)

co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia do projektowania w zakresie branży drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów o doświadczeniu zawodowym min. 3 lata 

 

 

b)

 

co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia do projektowania robót budowlanych o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych o doświadczeniu zawodowym min. 3 lata 

c)

co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia do projektowania w zakresie branży mostowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów o doświadczeniu zawodowym min. 3 lata 

d) 

co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia do projektowania robót budowlanych o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o doświadczeniu zawodowym min. 3 lata 

3)

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia- Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca  będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

9.3.

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp

przepisy ustawy Pzp i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy

wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. 

2)

Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty w oryginale i zawierać w szczególności

wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się

wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę – Pełnomocnika oraz zakres jego

umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia poprzez reprezentujące ich osoby uprawnione do

składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności

gospodarczej Wykonawcy.

3)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

9.4.

SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1)

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia:

a)

warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp musi być spełniony przez każdego z Wykonawców,

b)

warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i w pkt 9.2. niniejszego rozdziału muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców.

2)

Ocena spełniania wymaganych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń                       i dokumentów załączonych w ofercie w oparciu o dyspozycje zawarte w rozdziale 10 niniejszej SIWZ. Z treści oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił w/w warunki.

3)

Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą „spełniaâ€? albo         „nie spełniaâ€?.

4)

Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy                     z postępowania.

5)

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

8. Zamawiający żąda wadium w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy PLN) na każdą część.

9.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : CENA  - 100%

10.  Miejsce i termin składania ofert:

 a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w

       Słupsku, w terminie do dnia 20.03.2013r., do godziny 9:00.

 b)  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  o godz 20.03.2013r., 9:15 w pokoju nr 17 (sala

       konferencyjna Zamawiającego) 

11. Termin związania ofertą: 60 dni.

12. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, 

13. Zamawiający nie zamierza  ustanowić dynamicznego systemu zakupów

14. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.ZAŁĄCZNIKI:


1. ZDP.GI Z.272.3.2013 - Ogłoszenie


2. ZDP.GI Z.272.3.2013 - Dokumentacja projektowa