Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

ZDP.GI Z.272.7-1.2013

 Słupsk, dn. 16.04.2013r.

WYJAŚNIENIE SIWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem Wykonawcy – faks z dnia 15.04.2013r. dotyczący postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na dostawy pn.:„Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno z przeznaczeniem do remontów cząstkowych nawierzchni dla potrzeb ZDP Słupsk” w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) udziela odpowiedzi na poniższe pytanie:

dot. pytania nr 1 cyt:

Prosimy o podanie jednorazowej minimalnej wielkości dostaw mieszanki mineralno - asfaltowej w ramach jednego zamówienia.

Odpowiedź na pyt. Nr 1
Jednorazowa wielkość dostaw mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach jednego zamówienia to ilość od 5T do 25T.