Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
Słupsk 11.06.2013r.
ZDP.GI Z.272.13.2013

Przebudowa drogi powiatowej nr 1158G do miejscowości Lulemino (Gmina Kobylnica)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
Adres: ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk
Numer tel. (0 –59)8420 730, fax: (0 – 59)8420 284;
Numer NIP: 839-25-73-515
Adres strony internetowej, na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) http://bip.zdp.slupsk.pl/
2. Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia,
3.1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1158G do miejscowości Lulemino (Gmina Kobylnica)â€?
3.2.
Opis robót:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1158G 2+550 do km 3+950
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi powiatowej nr 1158G (Kuleszewo – Kwakowo) od km 2+550 do km 3+950 na odcinku między miejscowościami Lulemino i Kwakowo na łącznej długości 1,4km. Zakres prac obejmuje wykonanie poszerzenia jezdni z 4,0m na 5,0m na podbudowie z kruszywa łamanego oraz ułożenie warstw bitumicznych dla ruchu KR 1-2: na poszerzeniu jezdni warstwa wyrównawcza grubości 4cm, na całej szerokości jezdni warstwa ścieralna grubości około 3cm, a także wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m.

3.3.
Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.
3.4.
Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót zgodnie z SST i technologią robót wyszczególnioną w pozycjach katalogów kosztorysu po cenach oferowanych.
3.5.
Wykonawca zobowiązuje się do wbudowania materiałów zgodnie z obowiązującymi normami oraz przedłożenia Zamawiającemu atestów na wbudowane materiały dotyczące przedmiotu zamówienia.
3.6.
Wykonawca przy przedstawianiu harmonogramu rzeczowo-finansowego musi przedstawić do zaakceptowania Zamawiającemu atesty do wbudowania materiałów budowlanych oraz recepty na wykonanie przedmiotu zamówienia.
3.7.
Wykonawca zobowiązuje się:
â—?
prowadzić roboty tak, aby możliwy był ruch kołowy i pieszy przez cały okres ich trwania
â—?
w miejscu prowadzenia robót sprawować nadzór nad bezpieczeństwem użytkowników drogi
â—?
zapewnić warunki bezpieczeństwa pracownikom wykonującym roboty drogowe
â—?
Oznakowania wykonywanych robót, pracującego sprzętu oraz zabezpieczenia pracowników dokonuje Wykonawca, zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowymâ€? i innymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca robót odpowiada również za wszelkie skutki wynikające z pracy pod ruchem. Oznakowanie i zabezpieczenie robót musi być zgodne z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót winien być sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem.
Odpowiadać za metody organizacyjno - techniczne stosowane na placu budowy.
3.8.
Do oferty należy dołączyć pełen kosztorys ofertowy -załącznik nr 10- do wypełnienia, oparty na przedmiarze robót Załącznik nr 9 do SIWZ.
3.9.
Wspólny słownik zamówień:
CPV: 45000000-7 Pełna nazwa: Roboty budowlane
CPV: 45233220-7 Pełna nazwa: Roboty w zakresie nawierzchni dróg
3.10.
W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami
Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z
winy Wykonawcy.
3.11.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przez okres 36 miesięcy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót oraz zastosowanych
materiałów na okres 36 miesięcy. (Szczegóły w projekcie umowy).

4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. ZAMAWIAJĄCY MOŻE UDZIELIĆ ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH do 50% wartości zamówienia podstawowego w trybie zamówień z wolnej ręki na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.
7. Zamawiający dopuszcza Podwykonawców.
7.1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
8.Termin wykonania zamówienia: do 15.09.2013r.
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

9.1.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego nie może podlegać
wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy oraz zobowiązany jest spełnić warunki udziału w
postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy.
9.2.
W zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust.1 ustawy Zamawiający wymaga w szczególności,
aby Wykonawca wykazał , iż:
A.
Za spełnienie warunku Zamawiający uzna udokumentowanie posiadania wiedzy i doświadczenia: tzn. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania robót budowlanych odpowiadających robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonał w okresie pięciu ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane
dotyczące budowy lub przebudowy dróg, każda o wartości brutto nie mniejszej niż 120.000,00 zł lub jedna na kwotę 240.000,00
B.
dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, które posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tj.:Za spełnienie warunku Zamawiający uzna udokumentowanie dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie i uprawnienia, odpowiednie do zakresu wykonywanych przez nie czynności, co najmniej:
â—?
co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia w zakresie branży drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także posiadają min. 3-letnie doświadczenie zawodowe liczone od momentu uzyskaniu uprawnień budowlanych.
Wykonawcy z innych Państw członkowskich winni zapewnić przy realizacji zamówienia udział osób, posiadających kwalifikacje do pełnienia wyżej wymienionych samodzielnych funkcji w budownictwie , zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane.
C.
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.
â—?
Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 240.000,00 PLN ( słownie: dwieście czterdzieści tysięcy)
9.3.
WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
A.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp
przepisy ustawy Pzp i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.
B.
Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty w oryginale i zawierać w szczególności
wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę – Pełnomocnika oraz zakres jego
umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia poprzez reprezentujące ich osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej Wykonawcy.
C.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
9.4.
SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
A.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia:
â—?
warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp musi być spełniony przez każdego z Wykonawców,
â—?
warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i w pkt 9.2. niniejszego rozdziału muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców.
B.
Ocena spełniania wymaganych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych w ofercie w oparciu o dyspozycje zawarte w rozdziale 10 niniejszej SIWZ. Z treści oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił w/w warunki. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków.
C.
Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą „spełniaâ€? albo „nie spełniaâ€?.
D.
Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
E.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
9.5.
Warunki, o których mowa w punkcie 9.2. litera a), b), c) oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania punkt 9.4. litera a), b), c), d), e) mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. W postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia, którego przedmiot stanowią roboty budowlane, zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.

10. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.


10.1.

Do oferty sporządzonej w oparciu o formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ należy dołączyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, określonych w rozdziale 9 niniejszej SIWZ.

10.2.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

10.3.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

A.
oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, sporządzone wg Załącznika nr 2 do SIWZ,

B.
aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 Ustawy,

C.
aktualnego zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

D.
aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

E.
wniesienie wadium do terminu upływu składania ofert,

F.
wykazać warunki udziału w postępowaniu,

G.
oświadczenie z art. 26 ust. 2 d ustawy PZP o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodne w treści z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.

H.
Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art.24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złoży wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d.

10.4.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda:

A.
oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, sporządzone wg Załącznika nr 3 do SIWZ,

B.
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ);
Dowodami są:
a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych (robót budowlanych) prac poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa ppkt. a).
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów.
W miejsce poświadczeń i oświadczeń, wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych i ich prawidłowe ukończenie zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. „w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składaneâ€?, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz.U. poz.231 z dnia 19 lutego 2013r.)

D.
wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, o którym mowa w rozdziale 9 pkt. 9.2. litera B niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony wg Załącznika nr 5 do SIWZ,

E.
Oświadczenia (wg Załącznika nr 6 do SIWZ), że osoby wyszczególnione w wykazie sporządzonym zgodnie z treść Załącznika nr 5 do SIWZ , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, określone w rozdziale 9 pkt. 9.2. litera B.

F.
opłaconą polisę na kwotę nie mniejszą niż 240.000,00 PLN ( słownie: dwieście czterdzieści tysięcy), o której mowa w rozdziale 9 pkt. 9.2. litera C, a w przypadku jej braku, inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (jeżeli z treści dokumentu nie wynika fakt opłacenia polisy – dokumenty potwierdzające jej opłacenie).

10.5.
Do oferty należy dołączyć pełen kosztorys ofertowy-załącznik nr 10- do wypełnienia, oparty na przedmiarze robót Załącznik nr 9 do SIWZ.

10.6.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca stosuje się do przepisu § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231).

10.7.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do przepisów § 4 i § 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231).

10.8.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą
brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 10.3. SIWZ.

10.9.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa pkt 10.4. litera F, dotyczącej tych podmiotów.

10.10.
Dokumenty, o których mowa w pkt 10.1.-10.4. są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

10.11.
W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale.

10.12.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.

10.13.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.

10.14.
Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów, załączników, oświadczeń) mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania powoduje wykluczenie Wykonawcy z przetargu na każdym jego etapie, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy. Osoba lub osoby składające ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 §1 kodeksu karnego.
11. Zamawiający żąda wadium w wysokości 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy PLN).
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : CENA - 100%.
13. Miejsce i termin składania ofert:
a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w
Słupsku, w terminie do dnia 01.07.2013r., do godziny 9:00.
b) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 01.07.2013r. o godzinie 9:15 w pokoju nr 17 (sala
konferencyjna Zamawiającego)
14. Termin związania ofertą: 30 dni.
15. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej,
16. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
17. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
18.Zamawiający zgodnie z dyspozycją wyrażoną w art. 147 ust. 1 ustawy żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
19. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej PLN.
20.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
21.Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem referencyjnym: 106823-2013 z dnia 11.06.2013r.

Treść ogłoszenie w UZP:
Treść ogłoszenie w UZP


ZAŁĄCZNIKI:
1. ZDP.GI Z.272.13.2013 - Ogłoszenie
2.ZDP.GI Z.272.13.2013 - SIWZ
3. ZDP.GI Z.272.13.2013 - załącznik 1
4. ZDP.GI Z.272.13.2013 - załącznik 2
5. ZDP.GI Z.272.13.2013 - załącznik 3
6. ZDP.GI Z.272.13.2013 - załącznik 4
7. ZDP.GI Z.272.13.2013 - załącznik 5
8. ZDP.GI Z.272.13.2013 - załącznik 6


Uzupełniania: