Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

ZDP.GI Z/B.272.14-5.2012                                                                          

Słupsk, dn. 27.06.2013r.

ZMIANA SIWZ


            Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, informuje, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na roboty budowlane pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1148G do miejscowości Chorowo (Gmina Kępice)”  

 wprowadza zmiany do zapisów w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ do prowadzonego  w/w postępowania.

Ulega zmianie brzmienie treści w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ:

I.rozdział 3 ust. 3.2.

"Opis robót: 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1148G od km 0+000 do km 1+800

            Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi powiatowej nr 1148G (Osowo – Chorowo) od km 0+000 do km 1+800 na odcinku między miejscowościami Osowo i Chorowo na łącznej długości 1,8 km. Zakres prac obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni brukowcowej, zagęszczenie istniejącej warstwy odsączającej, wykonanie nawierzchni betonowej o szerokości 3,0 m z betonu B25 w technologii deskowania ślizgowego z użyciem rozściełacza mechanicznego wraz z zgęszczeniem walcem oraz wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10 cm i szerokości 0,75 m.”

na                                                                                        

"Opis robót:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1148G od km 0+000 do km 1+800

            Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi powiatowej nr 1148G (Osowo – Chorowo) od km 0+000 do km 1+800 na odcinku między miejscowościami Osowo i Chorowo na łącznej długości 1,8 km. Zakres prac obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni brukowcowej, zagęszczenie istniejącej warstwy odsączającej, wykonanie nawierzchni betonowej o szerokości 3,0 m z betonu B25 w technologii deskowania ślizgowego z użyciem rozściełacza mechanicznego wraz z zgęszczeniem walcem lub przy zastosowaniu deskowania stałego oraz wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10 cm i szerokości 0,75 m.”

oraz

II. w rozdziale 9. ust. 9.2. litera D

Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym

Warunek ten będzie spełniony jeśli Wykonawca  na dzień składania ofert dysponuje odpowiednim sprzętem do realizacji inwestycji tj:

â—? koparko-ładowarka

â—? środkami transportu niezbędnymi do wykonania zadania

â—? rozściełaczem do mieszanek betonowych

â—? walcem o ciężarze minimum 8T”

na

 „Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym

Warunek ten będzie spełniony jeśli Wykonawca  na dzień składania ofert dysponuje odpowiednim sprzętem do realizacji inwestycji tj:

â—? koparko-ładowarka

â—? środkami transportu niezbędnymi do wykonania zadania

â—? rozściełaczem do mieszanek betonowych (nie dotyczy przy zastosowaniu deskowania stałego)

â—? walcem o ciężarze minimum 8T”.