Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Słupsk, dn. 04.07.2013r.

ZDP.GI Z/B.272.15.4.2013

WYJAŚNIENIE SIWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem Wykonawcypismo z dnia 01.07.2013r. nr GM/860/2013 dotyczące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na roboty budowlane pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w miejscowości Łebień (gm. Damnica)” odpowiada na pytanie:

dot. pytania nr 1 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewów, a w przypadku wystąpienia ewentualnych kolizji z istniejącą zielenią uzyskanie decyzji i opłaty administracyjne związane z wycinką leżą po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź na pyt. Nr 1

Zamawiający potwierdza, że wykonanie inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewów, a w przypadku wystąpienia ewentualnych kolizji z istniejącą zielenią uzyskanie decyzji i opłaty administracyjne związane z wycinką leżą po stronie Zamawiającego.