Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Słupsk, dn. 14.08.2013r.

ZDP.GI Z/U.272.19-4.2013

 

WYJAŚNIENIE SIWZ


         Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem Wykonawcy – pisma z dnia 12.08.2013r. i 13.08.2013r. dotyczące postępowania którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty  określonej  w przepisach  wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień  publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.:„Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Ustka)” odpowiada na pytania:

 

dot. pytania nr 1 cyt:

Czy Zamawiający przewiduje rozbiórkę istniejącego chodnika z płytki betonowej wraz z krawężnikami i obrzeżami, czy też istniejący chodnik zostaje a z nowym chodnikiem należy się dowiązać do istniejącego?

            Odpowiedź na pyt. Nr 1

Zamawiający przewiduje rozbiórkę istniejącego krawężnika wraz z ławą oraz ustawienie nowego krawężnika betonowego (15x30x100) na ławie betonowej z oporem z betonu B-15. W miejscach zjazdów zastosować krawężnik najazdowy bet. (15x22x100) na ławie bet.  z oporem z bet. B-15. Krawężnik zastosować obustronnie na długości 1650m. Zamawiający nie przewiduje rozbiórki całego istniejącego chodnika, jedynie do rozbiórki i przełożenia na szerokości 50cm, należy przyjąć chodnik wzdłuż istniejącego krawężnika.

 

dot. pytania nr 2 cyt:

Czy Zamawiający przewiduje wykonania wjazdów na pola? Jeśli tak, czy należy wykonać przepusty pod zjazdami i oczyścić istniejące rowy?

            Odpowiedź na pyt. Nr 2

Zamawiający nie przewiduje wykonania wjazdów na pola.

 

dot. pytania nr 3cyt:

Prośba o podanie dokładnej konstrukcji jaką Zamawiający przewidział zarówno na poszerzeniu jak i na istniejącej nawierzchni dla w/w przetargu.

            Odpowiedź na pyt. Nr 3

      Należy przyjąć następującą konstrukcję na istniejącej jezdni;

- 4 cm- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/16 dla ruchu KR 1-2

- 3 cm- warstwa profilowa z betonu safaltowego 0/16 dla ruchu KR 1-2

na poszerzeniu

- 4 cm- warstwa ścieralna z betonu safaltowego 0/16 dla ruchu KR 1-2

- 4 cm- warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego 0/16 dla ruchu KR 1-2

- 20 cm- kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie

      - 15 cm- warstwa odsączająca z pospółki