Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Procedura wycinki drzew przydrożnych

 


1.W celu usunięcia drzew rosnących w pasie drogowym należy złożyć wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku (druk wniosku poniżej).

2.ZDP Słupsk, będąc zarządcą działki drogowej (pasa drogowego) dokonuje oględzin drzew sprawdzając czy kwalifikują się do wycinki. Jeżeli zostaną zaopiniowane pozytywnie, ZDP dokonuje również oględzin pod kątem występowania na nich porostów objętych ochroną ścisłą i częściową.

3.W przypadku występowania na drzewach porostów gatunków objętych ochroną, ZDP Słupsk kieruje wniosek o zniszczenie siedlisk i okazów gatunku objętego ochroną do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. (Jeżeli jednak brak jest na drzewach ww. porostów to ZDP bezpośrednio występuje z wnioskiem o zgodę na wycinkę drzew do danego Urzędu Gminy. Urząd Gminy powołuje komisję, która sporządza protokół z oględzin, który następnie wraz z wnioskiem oraz projektem zezwolenia – decyzji wysyła do uzgodnienia z RDOŚ).

4.Po otrzymaniu decyzji pozytywnej bądź negatywnej z RDOŚ na zniszczenie porostów objętych ochroną, ZDP Słupsk przekazuje powyższą dokumentację do danego Urzędu Gminy.

5.Urząd Gminy tworzy projekt decyzji, który wraz z wnioskiem wysyła do uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku.

6.Urząd Gminy poprzez wydanie decyzji zezwala (lub nie zezwala) Zarządowi Dróg Powiatowych w Słupsku na wycinkę drzew objętych postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

7.Po otrzymaniu stosownych zezwoleń, ZDP Słupsk przeprowadza wycinkę drzew we własnym zakresie, zgodnie z terminem określonym w decyzji.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880), ze zm.

DO POBRANIA:
Wniosek o wycinkę drzew przydrożnych