Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

ZDP.GI Z.272.28.2013

Słupsk, dnia  11.12.2013r.

 

                                                                         

  OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

            Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

            Adres: ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk

            Numer tel. (0 –59)8420 730, fax: (0 – 59)8420 284;

            Adres strony internetowej: http://bip.zdp.slupsk.pl/

            Numer NIP: 839-25-73-515

 

2. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty

     określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

    Adres strony internetowej, na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

    http://bip.zdp.slupsk.pl/

 

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

-      ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

-      ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,

-      ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

-      ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

-      ubezpieczenia szyb od stłuczenia,

-      ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,

-      ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk,

-      ubezpieczeń komunikacyjnych,

 

w następujących jednostkach organizacyjnych:

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, ul Słoneczna 16E, 76-200 Słupsk

-siedziba Obwodu Drogowego nr 2, ul. Słupska 19A, 76-220 Główczyce

 

UWAGA:  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 – Program Ubezpieczenia

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

 

Przedmiot główny

CPV: 66.51.00.00-8

Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe

 

Przedmioty dodatkowe:

CPV: 66.51.50.00-3

Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

CPV: 66.51.60.00-0

Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

CPV: 66.51.21.00-3

Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

CPV: 66.51.41.10-0

Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

CPV: 66.51.61.00-1                    

Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

 

4.  Zmawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

5.  Zmawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych.

6.  Zamawiający zgodnie z dyspozycją wyrażoną w art. 147 ust. 1 Ustawy nie  żąda zabezpieczenia

     należytego wykonania umowy.

7. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium .

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

8.1.Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego nie może podlegać

      wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy oraz zobowiązany jest spełnić warunki udziału w

      postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy oraz dyspozycje zawarte w SIWZ.

 

8.2  WYKONAWCY  WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

A. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp

     przepisy ustawy Pzp i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do

     Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy

     wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich

     w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

     w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

 

B. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty w oryginale i zawierać w szczególności

     wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się

     wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę – Pełnomocnika oraz zakres jego

     umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców

     ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia poprzez reprezentujące ich osoby uprawnione do

     składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności

     gospodarczej Wykonawcy.

 

C. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za   

     niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

 

8.3  SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

A.   W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia:

       â—? warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp musi być    

          spełniony przez każdego z Wykonawców,

       â—? warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i w pkt 2 niniejszego rozdziału 

          muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców.

 

B. Ocena spełniania wymaganych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń  i   dokumentów

     załączonych w ofercie w oparciu o dyspozycje zawarte w  SIWZ.

     Z treści  oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił ww. warunki

C. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą „spełnia” / „nie spełnia”.

D. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

E. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

9.  Termin wykonania zamówienia:

      12 miesięcy od daty podpisania umowy

 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :

                                     A.  Cena łączna ubezpieczenia – 70%

                        B.  Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 30%

11. Miejsce i termin składania ofert:

       a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w

       Słupsku, w terminie do dnia 20 grudnia 2013r. do godziny 9:00.

       b) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2013r. o godz 9:15 w pokoju nr 17 (sala

       konferencyjna Zamawiającego)

 

12. Termin związania ofertą: 30 dni.

13. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14.  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego  do 20% wartości zamówienia

       podstawowego w trybie zamówień z wolnej ręki na zasadach określonych w art.67 ust.1 pkt.6

       ustawy PZP. 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:
1. ZDP.GI Z.272.28.2013 - Ogłoszenie
2. ZDP.GI Z.272.28.2013 - SIWZ
3. ZDP.GI Z.272.28.2013 - załącznik nr 4