Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W SŁUPSKU

 


ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk
tel.0-59-842-07-30,
tel.0-59-842-02-69

NIP 839-25-73-515 REGON 770983124

                                                                                        Słupsk, dn. 23.04.2014r.

ZDP.GI Z/U.272.4-3.2014

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem – pismo fax z dnia 18.04.2014r. dotyczące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na roboty budowlane pn.: „Przebudowa dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP w Słupsku”

 

dot. pytania nr 1 cyt:

â—? Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G Damnica - Żelkowo (Gmina Damnica)”. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia podana jest warstwa ścieralna grubości 4 cm, natomiast w dołączonych przedmiarach robót 3 cm

Odpowiedź na pyt. Nr 1

Zamawiający utrzymuje grubość warstw bitumicznych: warstwa ścieralna 3 cm i wyrównawcza 3cm, jak w załączonym przedmiarze robót do SIWZ

dot. pytania nr 2 cyt:

â—? ZADANIE nr 4 „Przebudowa drogi powiatowej 1179G na terenie Gminy Potęgowo”. W przedmiarze robót w pozycji z warstwą wyrównawczą jest 250 Mg wyrównania, przy takiej grubości i powierzchni układania powinno być znaczniej więcej. Prosimy o potwierdzenie czy podana w przedmiarze robót ilość jest prawidłowa.

Odpowiedź na pyt. Nr 2

Zamawiający zwiększa ilość masy wyrównawczej w przedmiarze robót z 250,65 Mg na ilość 357,75 Mg.

 

 

 

 


Sporządził: Jędrek Sitnik, tel.: 059 84 68 932