Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W SŁUPSKU

 

76-200 Słupsk tel.0-59-842-07-30

ul. Słoneczna 16e fax.0-59-842-02-84
NIP 839-25-73-515 REGON 770983124

Słupsk, dn. 13.10.2014r.

ZDP.GI Z/U.272.16-3.2014

WYJAŚNIENIE SIWZ

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem – pismo fax nr GUZP/HC14 19/1 z dnia 07.10.2014r. dotyczące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103G Lędowo-Modła (gm. Ustka)”

dot. pytania nr 1 cyt:

â—? W SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający informuje, iż należy wykonać na istniejącej drodze gruntowej nawierzchnię wraz ze zjazdami z betonu cementowego C20/25 dla ruchu KR-1 o grubości 15 cm, natomiast w przedmiarze i w kosztorysie należy podać koszty wykonania nawierzchni z betonu C20/25 o gr. 18 cm. Prosimy o podanie poprawnej konstrukcji nawierzchni i o przekazanie poprawnego kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź na pyt. Nr 1

Zamawiający informuje o skorygowaniu opisu przedmiotu zamówienia tj. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi powiatowej nr 1103G Lędowo – Modła na łącznej długości 1,2km. Zakres prac obejmuje wykonanie na istniejącej drodze gruntowej nawierzchni z betonu cementowego C20/25 dla ruchu KR-1 o grubości 15cm i szerokości 3,0m oraz obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 1,0m

Poprawny przedmiar robót:

 

Lp.

 

SST

 

Opis robót

 

Jm

 

Ilość

1

2

3

4

5

1.

SST-04.01.01

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na głębokość 20 cm

m2

3.600,00

2.

SST-04.02.01

Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm

m2

3.600,00

3.

SST-05.03.14

Nawierzchnia z betonu C20/25 gr. 15 cm

m2

3.600,00

4.

SST-06.03.01a

Obustronne pobocze z kruszywa łamanego o grubości 10 cm i szerokości 1,0 m

m2

 2.400,00

 

 

 

 

Poprawny kosztorys ofertowy:

 

Lp.

 

SST

 

Opis robót

 

Jm

 

Ilość

Cena jednostkowa netto

 

Wartość netto

1

2

3

4

5

6

7

1.

SST-04.01.01

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na głębokość 20 cm

m2

3.600,00

 

 

2.

SST-04.02.01

Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm

m2

3.600,00

 

 

3.

SST-05.03.14

Nawierzchnia z betonu C20/25 gr. 15 cm

m2

3.600,00

 

 

4.

SST-06.03.01a

Obustronne pobocze z kruszywa łamanego o grubości 10 cm i szerokości 1,0 m

m2

 2.400,00

 

 

SUMA WARTOŚCI NETTO:

 

VAT …...%:

 

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:

 

 

dot. pytania nr 2 cyt:

â—? Prosimy o przekazanie planu sytuacyjnego odcinka drogi powiatowej przewidzianego w tym przedmiocie zamówienia do przebudowy wraz ze wskazaniem kilometraża.

Odpowiedź na pyt. Nr 2

Zamawiający przekazuje plan sytuacyjny lokalizacji inwestycji wraz z kilometrażem.

dot. pytania nr 3 cyt:

â—? Ponieważ w SIWZ w opisie przedmiotu zamówianie jest napisane, iż należy wykonać również zjazdy z betonu cementowego to prosimy o przakazanie wykazu zjazdów przeznaczonych do wykonania

Odpowiedź na pyt. Nr 3

Zamawiający nie przewiduje wykonania zjazdów z betonu cementowego C20/25 dla ruchu KR-1

dot. pytania nr 4 cyt:

â—? Przebudowywana droga powiatowa o długości 1,2 km i szerokości 3 m ma powierzchnię 3600 m2. Czy ilości 3600 m2 z poz. nr 1,2,3 kosztorysu ofertowego obejmują powierzchnię zjazdów? Jeśli nie, to prosimy o podanie wykazu zjazdów wraz z podaniem ich powierzchni i o podanie poprawnych ilości w kosztorysie ofertowym

Odpowiedź na pyt. Nr 4

Zamawiający utrzymuje powierzchnię 3.600,00m2 dla pozycji przedmiarowych oraz kosztorysowych nr 1,2,3 a wykonania wjazdów nie przewiduje.

 

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 21.10.2014r. do godziny 9:00, otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.10.2014r. o godz. 9:15

 

ZAŁĄCZNIK:

1. Plan sytuacyjny lokalizacji inwestycji