Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno z przeznaczeniem do remontów cząstkowych nawierzchni dla potrzeb ZDP Słupsk

 

ZDP.GI Z.272.1.2015 Słupsk 13.01.2015r.

ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

ul. Słoneczna 16e

76-200 Słupsk

NIP: 839-25-73-515

Tel. (0 –59) 8420 730, fax: (0 – 59) 8420 284

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 1. 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

  Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

            Adres: ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk

           Numer tel. (0 –59)8420 730, fax: (0 – 59)8420 284;

           Numer NIP: 839-25-73-515

Adres strony internetowej, na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  

http://bip.zdp.slupsk.pl/

 1. 2. Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 09.08.2013r., poz. 907 z późn. zm.).

  3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia,

  3.1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno z przeznaczeniem do remontów cząstkowych nawierzchni dla potrzeb ZDP Słupsk”

  3.2. Zakres rzeczowy zamówienia

  Sukcesywna dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno w ilości ok. 450 Mg.

  3.3. Opis dostaw i materiału:

   Sukcesywna dostawa (wraz z transportem) drogowej mieszanki mineralno- asfaltowej na zimno na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku w roku 2015 i 2016, na place składowe:

 1. A. Obwodu Drogowego Nr 1 w Słupsku, zlokalizowanym przy przy ul. Słonecznej 16e w Słupsku w ilości 225 Mg;

  B. Obwodu Drogowego Nr 2 w Główczycach, zlokalizowanym przy ul. Słupskiej 19 w Główczycach w ilości 225 Mg;

  3.4. Dostawy mieszanki na zimno należy dokonać w terminie nieprzekraczającym …. dni zgodnie z deklaracją Wykonawcy w ofercie od złożenia zamówienia przez pracownika Zamawiającego (za pomocą wezwania telefonicznego bądź elektronicznie e-mailem). Zamawiający ustalił max termin wykonania dostawy do 5 dni od zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego.

  3.5. Wymagania dotyczące jakości mieszanki mineralno – asfaltowej:

  - Zawartość asfaltu, % - od 4,5 – do 7,5

  - Zawartość wolnej przestrzeni ,% < 20

  - Penetracja mieszanki stemplem ø 2,5 cm w temperaturze 40°C, mm < 2,0

  - Przyczepność lepiszcza do kruszywa,% > 80

  - Urabialność w temperaturze 5 °C

  - Uziarnienie od 0 mm do 8 mm

  3.6. Wspólny słownik zamówień:

  CPV 44.11.36.00 – 1 Bitum i asfalt

  CPV 60.10.00.00 – 9 Usługi drogowego transportu towarów

  3.7. Treść oferty musi odpowiadać specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  6. ZAMAWIAJĄCY MOŻE UDZIELIĆ ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH do 20% wartości zamówienia podstawowego w trybie zamówień z wolnej ręki na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.

  7. Zamawiający dopuszcza zlecenie przez Wykonawcę Podwykonawcom części dostaw objętych umową, pod warunkiem wcześniejszej akceptacji Zamawiającego na piśmie wraz z przedstawionym wzorem umowy Wykonawcy z Podwykonawcą.

  8. Termin wykonania zamówienia:

  Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

  Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: od daty podpisania umowy - sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego do dnia 31.01.2016r. lub do czasu wyczerpania przewidywanego zakresu dostaw, w zależności od tego który z warunków zostanie spełniony jako pierwszy.

  9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

  9.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy oraz zobowiązany jest spełnić warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy.

  9.2. W zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust.1 ustawy Zamawiający wymaga w szczególności, aby Wykonawca wykazał iż spełnia warunki dotyczące:

  A. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

  Zamawiający nie stawia warunku i nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

  B. posiadania wiedzy i doświadczenia:

  Zamawiający nie stawia warunku i nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

  C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

  Za spełnienie warunku Zamawiający uzna przedstawienie aktualnej aprobaty technicznej wydanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie potwierdzającą jakość dostarczanej mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno z przeznaczeniem do napraw cząstkowych dróg publicznych lub dokumenty równoważne dopuszczające i potwierdzające parametry techniczne, wydane przez odpowiednie jednostki na terenie Unii Europejskiej, że oferowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

  Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby masa na zimno zgodnie z ofertą dostarczana była w szczelnych workach polietylenowych z gwarancją magazynowania przez okres 12 miesięcy od daty produkcji

  D. sytuacji ekonomicznej i finansowej:

  Zamawiający nie stawia warunku i nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

  9.3. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  A. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp

  przepisy ustawy Pzp i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do

  Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy

  wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich

  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

  w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

  B. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty w oryginale i zawierać w szczególności

  wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się

  wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę – Pełnomocnika oraz zakres jego

  umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców

  ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia poprzez reprezentujące ich osoby uprawnione do

  składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności

  gospodarczej Wykonawcy.

  C. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

  9.4. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  A. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia:

  - warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp musi być spełniony przez każdego z Wykonawców,

  - warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i w pkt 9.2. niniejszego rozdziału muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców.

  B. Ocena spełniania wymaganych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych w ofercie w oparciu o dyspozycje zawarte w rozdziale 10 niniejszej SIWZ. Z treści oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił w/w warunki. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków.

  C. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą „spełnia” albo „nie spełnia”.

  D. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

  E. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

  9.5. Warunki, o których mowa w punkcie 9.2. litera a), b), c), d) oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania punkt 9.4. litera a), b), c), d), e) mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. W postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia, którego przedmiot stanowią roboty budowlane, zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.

  10. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

  10.1. Do oferty sporządzonej w oparciu o formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ należy dołączyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, określonych w rozdziale 9 niniejszej SIWZ.

  10.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

  10.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

  A. oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, sporządzone wg Załącznika nr 2 do SIWZ,

  B. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 Ustawy,

  C. wniesienie wadium do terminu upływu składania ofert,

  D. wykazać warunki udziału w postępowaniu,

  E. oświadczenie z art. 26 ust. 2 d ustawy PZP o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodne w treści z Załącznikiem nr 7 do SIWZ.

  F. Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art.24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złoży wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d.

  10.4. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda:

  A. oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, sporządzone wg Załącznika nr 3 do SIWZ,

  B. Posiada aktualną aprobatę techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie potwierdzającą jakość dostarczanej mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno z przeznaczeniem do napraw cząstkowych dróg publicznych lub dokumenty równoważne dopuszczające i potwierdzające parametry techniczne, wydane przez odpowiednie jednostki na terenie Unii Europejskiej, że oferowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

  Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby masa na zimno zgodnie z ofertą dostarczana była w szczelnych workach polietylenowych z gwarancją magazynowania przez okres 12 miesięcy od daty produkcji

  C. Formularz cenowy wg załącznika Nr 4 do SIWZ

  D. Dane kontaktowe wg Załącznika Nr 5 do SIWZ

  E. Parafowany wzór umowy jako akceptacji jej treści warunków wg załącznika Nr 6 do SIWZ.

  10.5. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca stosuje się do przepisu § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231).

  10.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do przepisów § 4 i § 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231).

  10.7.Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega

  na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą

  brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w

  odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 10.3. SIWZ.

  10.8. Dokumenty, o których mowa w pkt 10.1.-10.4. są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  10.9. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale.

  10.10.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu

  wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  10.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,

  poświadczonym przez Wykonawcę.

  10.12. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów, załączników, oświadczeń) mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania powoduje wykluczenie Wykonawcy z przetargu na każdym jego etapie, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy. Osoba lub osoby składające ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 §1 kodeksu karnego.

  11. Zamawiający żąda wadium w wysokości 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy PLN).

  12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  a) CENA – 94 pkt

  b) szybsza dostawa- nie więcej niż 6 pkt (przy max terminie wykonania dostaw do pięciu dni od momentu zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego), przy czym 6 pkt przy założeniu, że wykonanie dostaw jest na drugi dzień od zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego, 4 pkt przy założeniu, że wykonanie dostaw jest na trzeci dzień od zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego oraz 2 pkt przy założeniu, że wykonanie dostaw jest na czwarty dzień od zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego – jako dodatkowe kryterium odnoszące się do terminu wykonania dostaw dot. przedmiotu zamówienia.

  Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta zawiera najkorzystniejszy bilans procentowy powyższych kryteriów (a+b) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

  Sposób oceny ofert. Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (94 pkt.) w kryterium CENA oferty, która zaoferuje najniższą cenę za realizację całego zamówienia, oraz przyzna maksymalną ilość punktów (6 pkt) w kryterium Cp- czas wykonania dostawy przy założeniu, że wykonanie dostaw jest na drugi dzień od zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego, 4 pkt przy założeniu, że wykonanie dostaw jest na trzeci dzień od zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego oraz 2 pkt przy założeniu, że wykonanie dostaw jest na czwarty dzień od zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego – jako dodatkowe kryterium odnoszące się do terminu wykonania dostaw dot. przedmiotu zamówienia. Punkty w ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:

        Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert

  C= ------------------------------------------------------------------------------------------ x 94 pkt

  Cp = 6 pkt, (czas wykonania dostawy na drugi dzień od momentu zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego) zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie

  Cp = 4 pkt, (czas wykonania dostawy na trzeci dzień od momentu zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego) zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie

  Cp = 2 pkt, (czas wykonania dostawy na czwarty dzień od momentu zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego) zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie

  Cp = O pkt, (w przypadku wykonania dostawy z max terminem 5 dni od momentu zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego)

  C-cena

  Cp- czas wykonania dostawy

  13. Miejsce i termin składania ofert:

  a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w

  Słupsku (pokój nr 15), w terminie do dnia 22.01.2015r., do godziny 9:00.

  b) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu o godz 22.01.2015r., 9:15 w pokoju nr 17 (sala

  konferencyjna Zamawiającego)

  14. Termin związania ofertą: 30 dni.

  15. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej,

  16. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów

  17. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  18. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  19. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej PLN.

  20. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

   

   

  ZAŁĄCZNIKI: 

  1. OGŁOSZENIE - ZDP.GI Z.272.1.2015

  2. SIWZ - ZDP.GI Z.272.1.2015

   

  !!!UWAGA!!!

  ZAŁACZNIKI Z DNIA 15.01.2015r:

  1. Wyjaśnienie treści SIWZ

   

  !!!UWAGA!!!

  ZAŁACZNIKI Z DNIA 19.01.2015r:

  1. Wyjaśnienie treści SIWZ