Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

„Przebudowa dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP Słupsk”  z podziałem na 4 zadania

 ZDP.GI Z.272.6.2015                                                                                   Słupsk 28.04.2015r.                                   
   

ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU
ul. Słoneczna 16e
76-200 Słupsk
NIP: 839-25-73-515
Tel. (0 –59) 84 20 730, fax: (0 – 59) 84 20 284

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
 Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
 Adres: ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk
 Numer tel. (0 –59)8420 730, fax: (0 – 59)8420 284;
 Numer NIP: 839-25-73-515
Adres strony internetowej, na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) http://bip.zdp.slupsk.pl/
2. Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty      określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

3.1. „Przebudowa dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP Słupsk”  z podziałem na 4 zadania

ZADANIE nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G w m. Zgojewo (Gmina Główczyce)
ZADANIE nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Słupsk - Możdżanowo (Gmina Słupsk)
ZADANIE nr 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Główczyce – Stowięcino w m. Warblino i w m. Szczypkowice (Gmina Główczyce)
ZADANIE nr 4 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G Mianowice – Główczyce na odcinku Karżniczka – Damnica (gm. Damnica)”

3.2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP Słupsk”  z podziałem na 4 zadania

3.3. ZADANIE nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej 1135G w m. Zgojewo (Gmina Główczyce)
Opis robót:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi powiatowej nr 1135G
(Żelkowo – Zgojewo – Święcichowo - Damnica) od km 1+840 do km 2+840 w m. Zgojewo na łącznej
długości 1,0km. Zakres prac obejmuje wykonanie na istniejącej jezdni asfaltowej odcinka
podbudowy z kruszywa łamanego celem jej wyrównania, a następnie wykonanie nakładki bitumicznej
z dwóch warstw betonu asfaltowego dla ruchu KR 1-2: warstwa wyrównawcza o grubości 3cm i
warstwa ścieralna o grubości 3cm oraz obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m.

ZADANIE nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Słupsk - Możdżanowo (Gmina Słupsk)
Opis robót:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi powiatowej nr 1015G
(od dr. wojewódzkiej 203 – Możdżanowo – Bruskowo Wielkie – Słupsk) na odcinku w m. Krzemienica
oraz  od m. Bruskowo Małe do m. Bruskowo Wielkie. Zakres prac obejmuje:
- wykonanie w m. Krzemienica na istniejącej jezdni asfaltowej nakładki bitumicznej z dwóch
warstw betonu asfaltowego dla ruchu KR 1-2: warstwa wyrównawcza o grubości 3cm i
- warstwa ścieralna o grubości 3cm oraz obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o
szerokości 0,75m,
- wykonanie na odcinku  od m. Bruskowo Małe do m. Bruskowo Wielkie na istniejącej jezdni
asfaltowej nakładki bitumicznej z dwóch warstw betonu asfaltowego dla ruchu KR 1-2:
warstwa wyrównawcza o grubości 3cm i warstwa ścieralna o grubości 3cm oraz obustronnych
poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m oraz wykonanie zjazdu z drogi powiatowej
na drogę gminną wraz z wykonaniem przepustu, w km 10+050, a także budowę zatoki
autobusowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w km 10+600.

ZADANIE nr 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Główczyce – Stowięcino w m. Warblino i
w m. Szczypkowice (Gmina Główczyce)
Opis robót:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1143G Główczyce –
Stowięcino na odcinku od km 4+100 do km 4+460 w m. Warblino oraz na odcinku od km 5+900 do km
6+180 w m. Szczypkowice na łącznej długości 0,64km. W ramach przebudowy należy wykonać:

1. W m. Warblino:
- chodniki z kostki betonowej szer. 1,5-2,0m o gr. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej z
warstwą odsączającą z pospółki o średniej grubości 40cm w obramowaniu obrzeży
betonowych  i krawężników drogowych betonowych na ławie betonowej,
- nakładkę bitumiczną na jezdni z betonu asfaltowego KR 1-2 warstwa wyrównawcza gr. 3cm i
warstwa ścieralna gr. 3cm,
- pobocza z kruszywa łamanego gr. 8cm o szerokości 0,75m,
- oczyszczenie istniejącego przepustu pod drogą nr 1143G.

2. W m. Szczypkowice:
- chodniki z kostki betonowej szer. 1,5m o gr. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej z
warstwą odsączającą z pospółki o gr. 10cm w obramowaniu obrzeży betonowych   
krawężników drogowych betonowych na ławie betonowej,
- zjazdy na posesje w obrębie chodnika z kostki betonowej o gr. 8cm na podsypce
cementowo – piaskowej z podbudową z kruszywa łamanego gr. 20cm oraz warstwą
odsączającą z pospółki o gr. 10cm w obramowaniu z krawężników drogowych betonowych
na ławie betonowej.
ZADANIE nr 4 -  Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G Mianowice – Główczyce na odcinku
Karżniczka – Damnica (Gmina Damnica)
Opis robót:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1139G Mianowice –
Główczyce na odcinku od km 15+900 do km 18+100  na długości 2,2km i powierzchni jezdni  
9800m2. W ramach przebudowy należy wykonać nakładkę bitumiczną na jezdni z betonu asfaltowego
KR 1-2 warstwa wyrównawcza gr. 3cm i warstwa ścieralna gr. 3cm, miejscową rozbiórkę
nawierzchni i podbudowy wraz z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych, pobocza z kruszywa
łamanego
gr. 7cm o szerokości 0,75m, pobocza z destruktu asfaltowego uzyskanego z frezowania nawierzchni
gr. 7cm o szerokości 0,75m.

3.4. Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich
informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.

3.5. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót zgodnie z SST i
technologią robót wyszczególnioną w pozycjach katalogów kosztorysu po cenach oferowanych.

3.6. Wykonawca zobowiązuje się do wbudowania materiałów zgodnie z obowiązującymi normami oraz
przedłożenia Zamawiającemu atestów na wbudowane materiały dotyczące przedmiotu zamówienia.

3.7. Wykonawca przy przedstawianiu harmonogramu rzeczowo-finansowego musi przedstawić do
zaakceptowania Zamawiającemu atesty do wbudowania materiałów budowlanych oraz recepty na
wykonanie przedmiotu zamówienia.

3.8. Wykonawca zobowiązuje się:
- prowadzić roboty tak, aby możliwy był ruch kołowy i pieszy przez cały okres ich trwania
- w miejscu prowadzenia robót sprawować nadzór nad bezpieczeństwem użytkowników drogi
- zapewnić warunki bezpieczeństwa pracownikom wykonującym roboty drogowe
- Oznakowania wykonywanych robót, pracującego sprzętu oraz zabezpieczenia pracowników
dokonuje Wykonawca, zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” i
innymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca robót odpowiada również za wszelkie skutki wynikające z pracy pod ruchem. Oznakowanie i zabezpieczenie robót musi być zgodne z zaakceptowanym przez
Zamawiającego projektem organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót
winien być sporządzony przez Wykonawcę  i zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem.
Odpowiadać za metody organizacyjno - techniczne stosowane na placu budowy.

3.9. Do oferty należy dołączyć pełne kosztorysy ofertowe - załącznik nr 10 do SIWZ -  do wypełnienia, oparte na przedmiarach robót załącznik nr 9 do SIWZ.

3.10. Wspólny słownik zamówień:
CPV: 45000000-7 Pełna nazwa: Roboty budowlane
CPV: 45233220-7 Pełna nazwa: Roboty w zakresie nawierzchni dróg

3.11.  W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami
Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy
Wykonawcy.

3.12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przez
okres 36  miesięcy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz w okresie dodatkowej
udzielonej gwarancji na .......................miesięcy .

3.13. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót oraz zastosowanych
materiałów na okres 36 miesięcy oraz w okresie dodatkowej udzielonej gwarancji na .......................
miesięcy . (Szczegóły w projekcie umowy).

4. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 4części

5. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

ZAMAWIAJĄCY MOŻE UDZIELIĆ ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH do 50% wartości
 zamówienia podstawowego w trybie zamówień z wolnej ręki na zasadach określonych w
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

7. Zamawiający dopuszcza Podwykonawców

7.1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy  podwykonawcom.

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca może powierzyć podwykonawcom do wykonania wyłącznie część przedmiotu zamówienia.
1) W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom,
Zamawiający żąda, wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty część zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (pkt 4 Załącznik Nr 1 do SIWZ)
oraz podanie przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca
powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.
U. z 09.08.2013 r., poz. 907), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt 4, Załącznik Nr 1 do SIWZ).
W przypadku braku określenia podwykonawców Zamawiający uzna, iż przedmiot zamówienia zostanie samodzielnie wykonany przez Wykonawcę.
Zamawiający na podstawie art 36a ust. 2 ustawy Pzp przewidział możliwość  osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących pozycji z przedmiaru robót:
a) warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
b) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
Pozostałe pozycje przedmiaru robót Wykonawca może powierzyć wykonanie podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.
2) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej
5) Zamawiający, w terminie do 4 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemne zastrzeżenia do zapisów:
a) niespełniających wymagań określonych w SIWZ, w tym m.in. okresu odpowiedzialności za wady, który nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego;
b) przewidujących termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w SIWZ.
6) Jeżeli Zamawiający w terminie do 4 dni od przedłożenia mu przez Wykonawcę projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz projektu jej zmiany, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
7) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8) Zamawiający w terminie do 4 dni od dnia przedłożenia mu przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowalne oraz jej zmiany (aneksu), zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w pkt 7.6 SIWZ.
9) Jeżeli Zamawiający w terminie do 4 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz jej zmiany nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy (aneksu).
10) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w
sprawie zamówienia publicznego.

8. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
do dnia: 30 września 2015r.

9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

9.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego nie może podlegać
wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy oraz zobowiązany jest spełnić warunki udziału w
 postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy.

9.2. W zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust.1 ustawy Zamawiający wymaga w szczególności,
 aby Wykonawca wykazał , iż:

A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Na potwierdzenie należy złożyć:
- oświadczenie o spełnianiu warunków przez Wykonawcę, art. 22 ust. 1 Pzp

B. Posiadania wiedzy i doświadczenia
Za spełnienie warunku Zamawiający uzna udokumentowanie posiadania wiedzy i doświadczenia:
 tzn. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania robót budowlanych odpowiadających robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia  tj. wykonał w okresie pięciu ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie,
dotyczy zadania nr 1:
co najmniej dwie roboty budowlane
dot. budowy dróg (ulic) bądź przebudowy dróg (ulic), każda o wartości brutto nie mniejszej niż 125.000,00 zł
lub jedna dot. roboty budowlanej
dot. budowy dróg (ulic)  bądź przebudowy dróg (ulic) na kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 zł

dotyczy zadania nr 2:
co najmniej dwie roboty budowlane
dot. budowy dróg (ulic) bądź przebudowy dróg (ulic), każda o wartości brutto nie mniejszej niż 375.000,00 zł
lub jedna dot. roboty budowlanej
dot. budowy dróg (ulic)  bądź przebudowy dróg (ulic) na kwotę nie mniejszą niż 750.000,00 zł

dotyczy zadania nr 3:
co najmniej dwie roboty budowlane
dot. budowy dróg (ulic) bądź przebudowy dróg (ulic), każda o wartości brutto nie mniejszej niż 125.000,00 zł
lub jedna dot. roboty budowlanej
dot. budowy dróg (ulic)  bądź przebudowy dróg (ulic) na kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 zł

dotyczy zadania nr 4:
co najmniej dwie roboty budowlane
dot. budowy dróg (ulic) bądź przebudowy dróg (ulic), każda o wartości brutto nie mniejszej niż 500.000,00 zł
lub jedna dot. roboty budowlanej
dot. budowy dróg (ulic)  bądź przebudowy dróg (ulic) na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł

C. dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, które posiadają uprawnienia
do wykonywania określonej działalności lub czynności tj.: za spełnienie warunku Zamawiający uzna udokumentowanie dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie i uprawnienia, odpowiednie do zakresu wykonywanych przez
nie czynności, co najmniej:

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do prowadzenia robót
objętych przedmiotem zamówienia w zakresie branży drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
a także posiadają min. 3-letnie doświadczenie zawodowe liczone od momentu uzyskaniu uprawnień budowlanych.
Wykonawcy z innych Państw członkowskich winni zapewnić przy realizacji zamówienia
udział osób, posiadających kwalifikacje do pełnienia wyżej wymienionych samodzielnych funkcji
w budownictwie , zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane.

D. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.
-Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy PLN) na zadanie nr 1, na zadanie nr 2
  na kwotę nie mniejszą niż: 700.000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy PLN), na zadanie nr 3
  na kwotę nie mniejszą niż: 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy PLN),  na zadanie nr 4
  na kwotę nie mniejszą niż: 900.000,00 PLN (słownie: dziewięćset tysięcy PLN)

9.3. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

A. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp
przepisy ustawy Pzp i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

B. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty w oryginale i zawierać w szczególności
wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę – Pełnomocnika oraz zakres jego
umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia poprzez reprezentujące ich osoby uprawnione
do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej Wykonawcy.

C. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

9.4. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia:
- warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp musi być spełniony przez każdego z Wykonawców,
- warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i w pkt 9.2. niniejszego rozdziału muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców.

B. Ocena spełniania wymaganych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń                       
i dokumentów załączonych w ofercie w oparciu o dyspozycje zawarte w rozdziale 10 niniejszej SIWZ. Z treści oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił w/w warunki. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień          składania ofert, spełnienie warunków.

C. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą „spełnia” albo         
„nie spełnia”.

D. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy                     
z postępowania.

E. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

9.5. Warunki, o których mowa w punkcie 9.2. litera a), b), c) oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania punkt 9.4. litera a), b), c), d), e) mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. W postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia, którego przedmiot stanowią roboty budowlane, zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.

10. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

10.1. Do oferty sporządzonej w oparciu o formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ
należy dołączyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków, określonych w rozdziale 9 niniejszej SIWZ.

10.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w        szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia.

10.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą
następujące oświadczenia i dokumenty:

A. oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy, sporządzone wg Załącznika nr 2 do SIWZ,
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w oświadczenie,
powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.

B. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku
do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24  Ustawy,
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ten dokument musi
być złożony przez każdego Wykonawcę.

C. aktualnego zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ten dokument musi
być złożony przez każdego Wykonawcę.

D. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
 wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ten dokument musi
być złożony przez każdego Wykonawcę.

E. wniesienie wadium do terminu upływu składania ofert,

F. wykazać warunki udziału w postępowaniu,

G. oświadczenie z art. 26 ust. 2 d ustawy PZP o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
zgodne w treści z Załącznikiem nr 7 do SIWZ.

H. Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących powiązań, o których mowa w art.24 ust. 2 pkt 5, istniejących między
 przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.
 Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złoży
wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d.

10.4. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
Ustawy Zamawiający żąda:

A. oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust.1 ustawy, sporządzone wg Załącznika nr 3 do SIWZ,
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w oświadczenie,
powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.

B. wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ);     

C. Dowodami są:
a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych (robót budowlanych)
prac poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa ppkt. a).
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane
w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów. W miejsce poświadczeń i oświadczeń, wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych i ich prawidłowe ukończenie zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. „w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane”, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być  składane. (Dz.U. poz.231 z dnia 19 lutego 2013r.)

D. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, o którym mowa w rozdziale
9 pkt. 9.2. litera B niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony wg
Załącznika nr 5 do SIWZ,

E. Oświadczenia (wg Załącznika nr 6 do SIWZ), że osoby wyszczególnione w wykazie
sporządzonym zgodnie z treść Załącznika nr 5 do SIWZ , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,   posiadają wymagane uprawnienia, określone w  rozdziale 9 pkt. 9.2. litera B.

F. opłaconej polisy z terminem ważności na okres realizacji zamówienia, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o której mowa w rozdziale 9 pkt. 9.2. litera D. Należy załączyć (do oferty) polisę na zadanie nr 1 na kwotę min.: 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy PLN), na zadanie nr 2 na kwotę min: 700.000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy PLN), na zadanie nr 3 na kwotę min: 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy PLN), na zadanie nr 4 na kwotę min: 900.000,00 PLN (słownie: dziewięćset tysięcy PLN),

10.5. Do oferty należy dołączyć pełen kosztorys ofertowy - załącznik nr 10 do SIWZ -  do wypełnienia, oparty na przedmiarze robót załącznik nr 9 do SIWZ.

10.6. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca stosuje się do przepisu § 3 ust. 3
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231).

10.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej stosuje się do przepisów § 4 i § 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r.,
 poz. 231).

10.8. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te
będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy
 przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 10.3. SIWZ.

10.9. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy,
polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2B
ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa pkt 10.4. litera F, dotyczącej tych
podmiotów.

10.10. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy,
polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2B
ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa pkt 10.4. litera F, dotyczącej tych
podmiotów.

10.11. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale.

10.12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.

10.13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.

Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji
(dokumentów, załączników, oświadczeń) mających wpływ na wynik prowadzonego
postępowania powoduje wykluczenie Wykonawcy z przetargu na każdym jego etapie, zgodnie
z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy. Osoba lub osoby składające ofertę ponoszą
pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art.
297 §1 kodeksu karnego.

11. Zamawiający żąda wadium w wysokości:   5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy PLN)- na zadanie nr 1, 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy PLN)- na zadanie nr 2, 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy PLN)- na zadanie nr 3, 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy PLN)- na zadanie nr 4

12. Kryteria i ich znaczenie:
a) CENA – 94%
b) GWARANCJA – nie więcej niż 6%, przy czym 2% za każde dodatkowe pełne 6 miesięcy od minimalnego wskazanego terminu gwarancji przez  Zamawiającego (36 miesięcy) – jako dodatkowe kryterium odnoszące się do jakości wykonanych robót dot. przedmiotu zamówienia.
Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta zawiera najkorzystniejszy bilans procentowy powyższych kryteriów spośród ofert  niepodlegających odrzuceniu.

Sposób oceny ofert. O cenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (94 pkt.) w kryterium CENA oferty, która zaoferuje najniższą cenę za realizację całego zamówienia. oraz przyzna maksymalną ilość punktów (6 pkt) z uwagą: 2 pkt za każde dodatkowe pełne 6 miesięcy od minimalnego wskazanego terminu gwarancji przez  Zamawiającego (36 miesięcy) – jako dodatkowe kryterium odnoszące się do jakości wykonanych robót dot. przedmiotu zamówienia. Punkty w  ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:
Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert
C= ------------------------------------------------------------------------------------------ x 94 pkt
                                 Cena ofertowa badanej oferty

                               Gwarancja ofertowa badanej oferty
G= ------------------------------------------------------------------------------------------ x 6 pkt
                          Najwyższa oferowana gwarancja spośród wszystkich ofert
C-cena
G-gwarancja

Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta zawiera najkorzystniejszy bilans procentowy powyższych kryteriów spośród ofert  niepodlegających odrzuceniu.
13. Miejsce i termin składania ofert:

 a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w
       Słupsku, ul. Słoneczna 16e, w terminie do dnia 18.05.2015r., do godziny 09:00.

 b)  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.05.2015r. o godzinie 09:15 w pokoju nr 17 (sala
       konferencyjna Zamawiającego)

14. Termin związania ofertą: 30 dni.
15. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej,
16. Zamawiający nie zamierza  ustanowić dynamicznego systemu zakupów
17. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji  elektronicznej.
18. Zamawiający zgodnie z dyspozycją wyrażoną w art. 147 ust. 1 ustawy żąda zabezpieczenia należytego
    wykonania umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
19. Fakturowanie częściowe tylko za zgodą Zamawiającego
20. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej PLN.
21. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ogłoszenie - ZDP.GI Z.272.6.2015

2. SIWZ - ZDP.GI Z.272.6.2015

3. Załącznik nr 11 SST-01.00.00 Roboty przygotowawcze

4. Załącznik nr 12 SST-02.00.00 Roboty ziemne

5. Załącznik nr 13 SST-04.01.01-04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie

6. Załącznik  nr 14 SST-04.04.00 - 04.04.03 Podbudowy z kruszyw

7. Załącznik nr 15 SST-05.03.05b Warstwa wiążąca i wyrównawcza

8. Załącznik nr 16 SST-05.03.05a Warstwa ścieralna

9. Załącznik nr 17 SST-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

10. Załącznik nr 18 SST-06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem łamanym

11. Załącznik nr 19 SST-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych

12. Załącznik nr 20 SST 080301 Betonowe obrzeża chodnikowe

13. Załącznik nr 21 SST-03.01.03 Czyszczenie urządzeń odwadniającyh

14. Załącznik nr 22 SST-03.01.03a Przepust z rur HDPE

15. Załącznik nr 23 SST-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

16. Załącznik nr 24 SST-08.05.00 ścieki

17. Załącznik nr 25 SST-05.03.11 Recykling, frezowanie

18. Załącznik nr 26 SST - 00.00.00 Wymagania ogólne

19. Załącznik nr 27 SST 040301 oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych