Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

ZDP III 343-10/2008 Słupsk, dn. 25.06.2008r.

Zamawiający:

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Słoneczna 16e

76-200 Słupsk

NIP: 839-25-73-515

Tel. ( 0 –59 ) 8420 730, fax: ( 0 – 59 ) 8420 284

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO

na roboty budowlane pn.:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1140G- w m. Łebieńâ€?

CPV 74232200-6 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się do odbioru w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e, w pokoju nr 7 oraz na stronie: http://bip.zdp.slupsk.pl

 2. Zakres oraz szczegółowe warunki wykonania określono w SIWZ.

 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 5. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności;

  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia wg art. 24 w/w Ustawy oraz spełniają warunki powołane w SIWZ.

 6. Zamawiający nie żąda wadium lecz żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 7. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami (od godz. 7:00 do godz. 15:00) – Sylwia Trojakowska tel. 059 842 07 30, kom. 604 – 429 – 252, e-mail: strojakowska@zdp.slupsk.pl

 8. Kryterium oceny ofert: CENA 100%.

 9. Termin składania ofert upływa dnia 17.07.2008r. (czwartek), do godziny 9:00.

 10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 17.07.2008r., o godzinie 9:15.

 11. Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia: 30.09.2008r.

 12. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

 13. Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz stosować aukcji elektronicznej przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

siwz lebień