Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

       ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

                     W SŁUPSKU

 

 

76-200 Słupsk               tel.0-59-842-07-30
ul. Słoneczna 16e          fax.0-59-842-02-84
NIP 839-25-73-515         REGON 770983124

                                    Słupsk, dn. 05.05.2016r.

ZDP-GIZ.U.2611.6-6.2016

 

UWAGA – zmiana terminu składania i otwarcia ofert

 

W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania Wykonawców zamieszczonych na stronie BIP w dniu 05.05.2016r. prowadzącej do zmiany treści Ogłoszenia oraz treści SIWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G Zagórzyca- Mianowice (Gmina Damnica)” jak poniżej:

 

tekst przed zmianą brzmiał:

rozdział 9 pkt 9.2 litera C

dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- za spełnienie warunku Zamawiający uzna udokumentowanie dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie i uprawnienia, odpowiednie do zakresu wykonywanych przez nie czynności, co najmniej:

jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń legitymującego się minimum 3 - letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy przy robotach drogowych

tekst po zmianie brzmi:

dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- za spełnienie warunku Zamawiający uzna udokumentowanie dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie i uprawnienia, odpowiednie do zakresu wykonywanych przez nie czynności, co najmniej:

jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń legitymującego się minimum 3 – letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy przy robotach drogowych

tekst przed zmianą brzmiał:

rozdział 13 pkt 13a

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w

Słupsku, ul. Słoneczna 16e, w terminie do dnia 09.05.2016r., do godziny 09:00.

 

tekst po zmianie brzmi:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w

Słupsku, ul. Słoneczna 16e, w terminie do dnia 11.05.2016r., do godziny 09:00.

 

tekst przed zmianą brzmiał:

rozdział 13 pkt 13b

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w

Słupsku, ul. Słoneczna 16e, w terminie do dnia 09.05.2016r., do godziny 09:15.)

 

tekst po zmianie brzmi:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w

Słupsku, ul. Słoneczna 16e, w terminie do dnia 11.05.2016r., o godzinie 09:15.

 

Na podstawie art 12a ust. 1,2 i 3 oraz art. 38 ust 4 Pzp, Zamawiający uprzejmie informuje, że powyższa treść odpowiedzi na zadane pytanie wpływa na zmianę Ogłoszenia. Prosi się również Wykonawców o zapoznanie się z nowymi załącznikami nr 10 tj. PRZEDMIAR ROBÓT- uaktualniony w dniu 05.05.2016 i nr 11 tj. KOSZTORYS OFERTOWY- uaktualniony w dniu 05.05.2016 i na podstawie ich prosimy o złożenie poprawnych ofert przetargowych.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach (wskazany w Ogłoszeniu rozdz. 13. pkt 13a) do 11.05.016r. do godz. 9.00, natomiast otwarcie (wskazany w Ogłoszeniu rozdz. 13. pkt 13b.) ofert 11.05.2016r. o godz. 9.15