Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

              ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

                          W SŁUPSKU

 

 

76-200 Słupsk                           tel.0-59-842-07-30
ul. Słoneczna 16e                     fax.0-59-842-02-84
NIP 839-25-73-515                    REGON 770983124

                                                 Słupsk, dn. 11.05.2016r.

ZDP-GIZ.U.2611.7-9.2016

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniami od Wykonawcy – pismo fax z dnia 10.05.2016r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na terenie Gminy Słupsk i Dębnica Kaszubska” udziela odpowiedzi jak poniżej:

 

dot. pytania nr 1 cyt:

Zgodnie z załącznikiem nr 13 „Projekt zagospodarowania terenu” zjazdy poza ciągami pieszymi widnieją jako nawierzchnie z betonu cementowego C20/25 o grubości 15 cm. Prosimy o potwierdzenie, czy zjazdy z nawierzchni betonowej są przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź na pyt. nr 1

Zamawiający informuje, że nie przewiduje do wykonania zjazdów o nawierzchni z betonu cementowego.

 

 

 

 


Sporządził: Jędrek Sitnik, tel.: 059 84 68 932