Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
„Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno z przeznaczeniem do remontów cząstkowych nawierzchni dla potrzeb ZDP Słupsk

 

ZDP-GI Z.2611.12.2016                               Słupsk 21.06.2016r.

    ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

    ul. Słoneczna 16e

    76-200 Słupsk

 

NIP: 839-25-73-515
Tel. (0 –59) 8420 730, fax: (0 – 59) 8420 284

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
 Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
 Adres: ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk
 Numer tel. (0 –59)8420 730, fax: (0 – 59)8420 284;
 Numer NIP: 839-25-73-515
Adres strony internetowej, na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) http://bip.zdp.slupsk.pl/
 
2. Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164) .
 
3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia,
 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno z przeznaczeniem do remontów cząstkowych nawierzchni dla potrzeb ZDP Słupsk”
 
3.2. Zakres rzeczowy zamówienia
Sukcesywna dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno w ilości ok. 450 Mg.
 
3.3. Opis dostaw i materiału:
Sukcesywna dostawa (wraz z transportem) drogowej mieszanki mineralno- asfaltowej na zimno na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku w roku 2016 i 2017, na place składowe:
A. Obwodu Drogowego Nr 1 w Słupsku, zlokalizowanym przy przy ul. Słonecznej 16e w Słupsku w ilości 225 Mg;
B. Obwodu Drogowego Nr 2 w Główczycach, zlokalizowanym przy ul. Słupskiej 19 w Główczycach w ilości 225 Mg;
 
3. 4. Dostawy mieszanki na zimno należy dokonać w terminie nieprzekraczającym …. dni zgodnie z deklaracją Wykonawcy w ofercie od złożenia zamówienia przez pracownika Zamawiającego (za pomocą wezwania telefonicznego bądź  elektronicznie e-mailem). Zamawiający ustalił max termin wykonania dostawy do 5 dni od zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego.
 
3.5. Wymagania dotyczące jakości mieszanki mineralno – asfaltowej:
● Zawartość asfaltu, % - od 4,5 – do 7,5
● Zawartość wolnej przestrzeni ,% < 20
● Penetracja mieszanki stemplem ø 2,5 cm w temperaturze 40°C, mm < 2,0
● Przyczepność lepiszcza do kruszywa,% > 80
● Urabialność w temperaturze 5 °C
● Uziarnienie od 0 mm do 8 mm
 
3.6. Wspólny słownik zamówień:
CPV 44.11.36.00 – 1 Bitum i asfalt
CPV 60.10.00.00 – 9 Usługi drogowego transportu towarów
 
3.7. Treść oferty musi odpowiadać specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
4.  Zamawiający   nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
5.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
6.  ZAMAWIAJĄCY MOŻE UDZIELIĆ ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH do 20% wartości zamówienia podstawowego w trybie zamówień z wolnej ręki na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.
 
7.  Zamawiający dopuszcza zlecenie przez Wykonawcę Podwykonawcom części dostaw objętych
umową, pod warunkiem wcześniejszej akceptacji Zamawiającego na piśmie wraz z przedstawionym
wzorem umowy Wykonawcy z Podwykonawcą.
 
8.   Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: od daty podpisania umowy - sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego do dnia 31.12.2017r. lub do czasu wyczerpania przewidywanego zakresu dostaw, w zależności od tego który z warunków zostanie spełniony jako pierwszy.
 
9.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
 
9.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy oraz zobowiązany jest spełnić warunki udziału w  postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy.
 
9.2. W zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust.1 ustawy Zamawiający wymaga w szczególności, aby Wykonawca wykazał iż spełnia warunki dotyczące:
A. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający nie stawia warunku i nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
B. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający nie stawia warunku i nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Za spełnienie warunku Zamawiający uzna przedstawienie aktualnej aprobaty technicznej wydanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie potwierdzającą jakość dostarczanej mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno z przeznaczeniem do napraw cząstkowych dróg publicznych lub dokumenty równoważne dopuszczające i potwierdzające parametry techniczne, wydane przez odpowiednie jednostki na terenie Unii Europejskiej, że oferowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby masa na zimno  zgodnie z ofertą dostarczana była w szczelnych workach polietylenowych z gwarancją magazynowania  przez okres 12 miesięcy od daty produkcji
D. sytuacji ekonomicznej i finansowej:
nie zalega z opłacaniem podatków
nie zalega ze składkami ZUS
 
9.3. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
A. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp
przepisy ustawy Pzp i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.
B. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty w oryginale i zawierać w szczególności
wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę – Pełnomocnika oraz zakres jego
umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia poprzez reprezentujące ich osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej Wykonawcy.
C. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
 
9.4. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
A. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia:
● warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp musi być spełniony przez każdego z Wykonawców,
● warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i w pkt 9.2. niniejszego rozdziału muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców.
B. Ocena spełniania wymaganych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych w ofercie w oparciu o dyspozycje zawarte w rozdziale 10 niniejszej SIWZ. Z treści oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił w/w warunki. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków.
C. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą „spełnia” albo „nie spełnia”.
D. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
E. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
9.5. Warunki, o których mowa w punkcie 9.2. litera a), b), c), d) oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania punkt 9.4. litera a), b), c), d), e) mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. W postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia, którego przedmiot stanowią roboty budowlane, zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.
 
10. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 
10.1. Do oferty sporządzonej w oparciu o formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ należy dołączyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, określonych w rozdziale 9 niniejszej SIWZ.
 
10.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
 
10.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
A. oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, sporządzone wg Załącznika nr 2 do SIWZ,
B. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24  Ustawy,
C. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega  z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane  prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert.
D. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
E. wniesienie wadium do terminu upływu składania ofert,
F. wykazać warunki udziału w postępowaniu,
G. Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu     ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złoży wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d.
 
10.4. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda:
A. oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone wg Załącznika nr 3 do SIWZ,
B. Posiada aktualną aprobatę techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie potwierdzającą jakość dostarczanej mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno z przeznaczeniem do napraw cząstkowych dróg publicznych lub dokumenty równoważne dopuszczające i potwierdzające parametry techniczne, wydane przez odpowiednie jednostki na terenie Unii Europejskiej, że oferowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby masa na zimno  zgodnie z ofertą dostarczana była w szczelnych workach polietylenowych z gwarancją magazynowania  przez okres 12 miesięcy od daty produkcji.
C. Formularz cenowy wg załącznika Nr 4 do SIWZ
D. Dane kontaktowe wg Załącznika Nr 5 do SIWZ
E. oświadczenie z art. 26 ust. 2 d ustawy PZP o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodne w treści z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.
F. „Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia” (wg załącznika nr 7 do SIWZ)
G. Parafowany wzór umowy jako akceptacji jej treści warunków wg załącznika Nr 8 do SIWZ.
 
10.5. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca stosuje się do przepisu § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231).
 
10.6 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:
1)  zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2)  sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
3)  charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;
4)  zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Propozycję treści dokumentu (zobowiązania) stanowi załącznik nr 7 do SIWZ „Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia”
 
10.7. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na
zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się
przedłożenia informacji, o której mowa pkt 10.4. litera F, dotyczącej tych podmiotów.
 
10.8. Dokumenty, o których mowa w pkt 10.1.-10.9. są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 
10.9. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale.
 
10.10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
 
10.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym
przez Wykonawcę.
 
10.12 Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów, załączników, oświadczeń) mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania powoduje wykluczenie Wykonawcy z przetargu
na każdym jego etapie, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. Osoba lub osoby składające ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 §1 kodeksu karnego.
 
11.  Zamawiający żąda   wadium w wysokości 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy PLN).
 
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
a) CENA – 94 pkt
b) szybsza dostawa- nie więcej niż 6 pkt (przy max terminie wykonania dostaw do pięciu dni od momentu zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego), przy czym 6 pkt  przy założeniu, że  wykonanie dostaw jest na drugi dzień od zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego, 4 pkt przy założeniu, że wykonanie dostaw jest na trzeci dzień od zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego  oraz   2 pkt przy założeniu, że  wykonanie dostaw jest na czwarty dzień od zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego – jako dodatkowe kryterium odnoszące się do terminu wykonania dostaw dot. przedmiotu zamówienia.
Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta zawiera najkorzystniejszy bilans procentowy powyższych kryteriów (a+b) spośród ofert  niepodlegających odrzuceniu.
 
Sposób oceny ofert. Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (94 pkt.) w kryterium CENA oferty, która zaoferuje najniższą cenę za realizację całego zamówienia, oraz przyzna maksymalną ilość punktów (6 pkt) w kryterium Cp- czas wykonania dostawy przy założeniu, że  wykonanie dostaw jest na drugi dzień od zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego, 4 pkt przy założeniu, że wykonanie dostaw jest na trzeci dzień od zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego oraz 2 pkt przy założeniu, że wykonanie dostaw jest na czwarty dzień od zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego – jako dodatkowe kryterium odnoszące się do terminu wykonania dostaw dot. przedmiotu zamówienia. Punkty w  ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:
                                Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert
C= ------------------------------------------------------------------------------------------ x 94 pkt
                                Cena ofertowa badanej oferty
 
Cp = 6 pkt, (czas wykonania dostawy na drugi dzień od momentu zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego) zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie
Cp = 4 pkt,  (czas wykonania dostawy na trzeci dzień od momentu zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego) zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie
 Cp = 2 pkt, (czas wykonania dostawy na czwarty dzień od momentu zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego) zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie
Cp = O pkt, (w przypadku wykonania dostawy z max terminem 5 dni od momentu zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego)
C-cena
Cp- czas wykonania dostawy
 
 13.  Miejsce i termin składania ofert:
 a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w
       Słupsku (pokój nr 15), w terminie do dnia 30.06.2016r., do godziny 9:00.
 b)  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.06.2016r., o godz  9:15 w pokoju nr 17 (sala
       konferencyjna Zamawiającego)
 
14. Termin związania ofertą: 30 dni.
 
15. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej,
 
16. Zamawiający nie zamierza  ustanowić dynamicznego systemu zakupów
 
17. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji  elektronicznej.
 
18. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
19. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej PLN.
 
20. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 
ZAŁĄCZNIKI:
1. Ogłoszenie
2. SIWZ