Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

    ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

             W SŁUPSKU

 


76-200 Słupsk               tel.0-59-842-07-30
ul. Słoneczna 16e         fax.0-59-842-02-84
NIP 839-25-73-515          REGON 770983124

                                      Słupsk, dn. 24.06.2016r.

ZDP-GIZ.U.2611.11-4.2016

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniami od Wykonawcy – pismo fax z dnia 22.06.2016r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn: Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino – Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)” udziela odpowiedzi jak poniżej:

 

dot. pytania nr 1 cyt:

Z przeprowadzonej analizy istniejących granic pasa drogowego drogi powiatowej objętej przedmiotem zamówienia, wynika, że istniejąca szerokość pasa drogowego, nie zapewnia możliwości zlokalizowania w nim wszystkich elementów drogowych stanowiących przedmiot zamówienia, w szczególności ciągu pieszo-rowerowego (na całym odcinku), rowów przydrożnych, chodników, zatok autobusowych i postojowych. W niektórych miejscach szerokość pasa drogowego osiąga ok. 6.9m. SIWZ nie przewiduje w przedmiocie zamówienia wykonania projektów podziału działek, celem poszerzenia pasa drogowego. Prosimy o informacje, czy Zamawiający przewiduje poszerzenie pasa drogowego pod planowana inwestycję? Jeżeli tak, to czy projekty podziałów działek potrzebne do złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) Zamawiający wykona we własnym zakresie? Szacujemy, że ilość działek do podziału wyniesie ok. 70 sztuk. Projekty podziału nieruchomości stanowią istotny czynnik kosztotwórczy.

Odpowiedź na pyt. nr 1

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość poszerzenia pasa drogowego pod planowaną inwestycję i w związku z tym konieczność uzyskania decyzji ZRID na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G. Projekty podziałów działek niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID Wykonawca wykona we własnym zakresie.

 

dot. pytania nr 2 cyt:

Jeżeli Zamawiający zdecyduje, że projekty podziału nieruchomości mają stanowić przedmiot zamówienia, to prosimy o jednoznaczne wskazanie ilości działek do podziału, które każdy oferent winien uwzględnić i wycenić w swojej ofercie.

Odpowiedź na pyt. nr 2

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć podział 70 działek podając cenę zbiorczą za podział 70 działek i jednostkową za podział 1 działki. Po weryfikacji na etapie opracowania dokumentacji projektowej Zamawiający zapłaci za rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i rozliczy się z Wykonawcą, przyjmując do rozliczenia podaną w formularzu ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki.

 

dot. pytania nr 3 cyt:

Jeżeli Zamawiający zdecyduje, że projekty podziału nieruchomości mają stanowić przedmiot zamówienia, to prosimy o doprecyzowanie, czy do kosztów wykonania projektów podziału należy doliczyć koszty późniejszego wyniesienia i zastabilizowania nowych granic w terenie?

Odpowiedź na pyt. nr 3

Zamawiający informuje, że w wycenie projektów podziałów działek należy uwzględnić koszty wyniesienia i stabilizacji w terenie nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej prawem.

dot. pytania nr 4 cyt:

Jeżeli Zamawiający zdecyduje, że projekty podziału nieruchomości mają stanowić przedmiot zamówienia, to prosimy o informacje w jaki sposób rozliczane będą projekty podziału? Może się okazać, że w tracie prac projektowych i uzgodnień konieczne będzie wykonanie większej ilości podziałów, niż założona będzie w SIWZ? Czy rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznie wykonanej ilości projektów podziału i podanej w ofercie ceny jednostkowej za jeden podział? Czy też dodatkowe podziały Zamawiający wykonana już we własnym zakresie?

Odpowiedź na pyt. nr 4

Zamawiający informuje, że po weryfikacji na etapie opracowania dokumentacji projektowej Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i rozliczy się z Wykonawcą za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do rozliczenia podaną w formularzu ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki.

dot. pytania nr 5 cyt:

Czy przedmiot zamówienia obejmuje również zaprojektowanie przebudowy skrzyżowania przedmiotowej drogi z drogą krajową nr 21 i drogą wojewódzką nr 209?

Odpowiedź na pyt. nr 5

Zamawiający informuje, że w dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1157G należy ująć przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 209 i drogą krajową 21.

dot. pytania nr 6 cyt:

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych obowiązek przeprowadzania audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dotyczy transeuropejskiej sieci drogowej. Prosimy o informacje czy przedmiotowa droga powiatowa stanowi element transeuropejskiej sieci drogowej? Ponadto pragniemy zauważyć, że audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego przeprowadza się już w ramach opracowywanej, na potrzeby decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, karty informacyjnej przedsięwzięcia, co z pewnością przedłuży, i tak długotrwały proces uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Prosimy zatem o potwierdzenie konieczności wykonania audytu dla przedmiotowej drogi powiatowej.

Odpowiedź na pyt. nr 6

Zamawiający informuje, że podtrzymuje konieczność wykonania audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla przedmiotowej drogi powiatowej.

dot. pytania nr 7 cyt:

Przedmiotowa droga powiatowa krzyżuje się z przejazdem kolejowym, który jest położony na działkach stanowiących kolejowy teren zamknięty. prosimy o informacje, czy w ramach inwestycji Zamawiający przewiduje wykonanie przebudowy przejazdu kolejowego lub wykonanie innych robót budowlanych na terenie zamkniętym? Jest to informacja bardzo istotna z punktu widzenia prawidłowej wyceny prac i uzgodnień oraz ma duży wpływ na termin uzyskania niezbędnych uzgodnień z zarządcą infrastruktury kolejowej.

Odpowiedź na pyt. nr 7

Zamawiający informuje, że przebudowa przejazdu kolejowego będzie wynikała z uzgodnień branżowych. W obrębie przejazdu należy zaprojektować przejście drogi powiatowej, chodnika i ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo – rowerowego o założonych w SIWZ parametrach technicznych.

Na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp, Zamawiający uprzejmie informuje, że powyższa treść odpowiedzi na zadane pytania wpływa na zmianę załącznika nr 1 do SIWZ tj. formularz oferty oraz Zamawiający doprecyzowuje § 6 ust. 4 poprzez dodanie punktu 3 (zał. nr 9 do SIWZ wzór umowy) oraz zmienia zapis w rozdziale 6 SIWZ - Zamówienie uzupełniające.

Prosi się Wykonawców o zapoznanie się z nowymi zapisami dot. SIWZ i złożenie poprawnych ofert przetargowych.

Mając na uwadze zmianę treści SIWZ, Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w

Słupsku, ul. Słoneczna 16e, w terminie do dnia 30.06.2016r., do godziny 10:00.

 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.06.2016r., o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk (sala konferencyjna)

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 zmiana treści SIWZ doprowadza do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, które zostaje zmienione i zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  1.  

              1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sporządził: Jędrek Sitnik, tel.: 059 84 68 932