Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

                               Słupsk 06.07.2016r.

     ZDP-GIZ.2611.14.2016

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
 Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
 Adres: ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk
 Numer tel. (0 –59)8420 730, fax: (0 – 59)84 20 284;
 Adres strony internetowej: http://bip.zdp.slupsk.pl/
 Numer NIP: 839-25-73-515

2. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty
     określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

    Adres strony internetowej, na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
    http://bip.zdp.slupsk.pl/

3. Przedmiot zamówienia to usługi pn.:
        „Usługi sprzątania oraz usługi dozoru na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku”

 Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień:
Usługi ochroniarskie                    – CPV 79710000-4
Usługi dozorowania     – CPV 98341140-8
Usługi sprzątania        – CPV 90910000-9
Usługi sprzątania biur     – CPV 90919200-4

3.1. Przedmiotem zamówienia  są usługi sprzątania i usługi dozoru,
 świadczone na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

3.2. Wymogi  dotyczące  usługi sprzątania
 3.2.1 sprzątanie pomieszczeń w budynku administracyjnym Zarządu Dróg Powiatowych, w Słupsku, ul. Słoneczna l6e, powierzchnia 330,31 m kw. Przeciętna liczba zatrudnionych osób: 20.
(wykaz pomieszczeń  i danych niezbędnych do przygotowania oferty  -  załącznik Nr 1 )
 3.2.2 sprzątanie pomieszczeń w budynku Obwodu Drogowego Nr 2 w Główczycach, ul. Słupska 19A pow. Słupsk, powierzchnia 110,37 m kw. Przeciętna liczba zatrudnionych osób: 10.
( wykaz pomieszczeń i danych niezbędnych do przygotowania oferty -  załącznik Nr 2 )
3.2.3 utrzymanie czystości na terenie przyległym do budynku administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych, w Słupsku, ul. Słoneczna l6e, przy użyciu środków i narzędzi własnych Wykonawcy  poprzez:
3.2.3.1 utrzymywanie czystości ma placu parkingowym, terenie wokół budynku, powierzchnia 125 m kw.
3.2.3.2  utrzymanie terenów zielonych polegające na koszeniu trawy dwa razy w miesiącu (od marca do października) i podlewaniu wg potrzeb, powierzchnia trawników 2465,00 m kw.
3.2.3.3 odśnieżanie, w okresie zimowym, przejść i placu, powierzchnia 125,00 m kw.
3.3 Usługi sprzątania pomieszczeń obejmują codzienne utrzymanie czystości w w/w pomieszczeniach w godzinach po zakończonej pracy w obiekcie tj. po godzinie 15.00
(Wykaz wymaganych czynności sprzątania oraz ich częstotliwość zawarta jest w załączniku Nr 3)
3.4 Wykonawca będzie dostarczał mydło w płynie, ręczniki papierowe i papier toaletowy o jakości nie gorszej niż charakteryzująca: mydło w płynie CASTOR, ręczniki papierowe jednorazowego użytku typu STANDARD, papier toaletowy w małych rolkach.
3.5 Utrzymanie czystości w obiektach Zamawiającego będzie wykonywane środkami czystości Wykonawcy o jakości nie gorszej niż charakteryzująca DOMESTOS, AJAX, CIF, CILIT, PRONTO.
4.0 Wymogi dotyczące usługi dozoru.
      4.1 zamówienie obejmuje:
dozór fizyczny posesji przy ul. Słonecznej 16 e w Słupsku, działka o pow. 1,49 ha, ogrodzona i      zabudowana obiektami:   budynek administracyjny, garaże (7 szt.), budynek magazynowy z rampą,  budynek magazynowy, wiata, parking, zapewnienie, w razie konieczności, interwencji pracowników ochrony posiadających licencje pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia  (patrol interwencyjny), w czasie nie dłuższym niż 5 minut od momentu zgłoszenia.
4.2 Zamawiający oczekuje zapewnienia fizycznego dozoru na w/w obiekty w dni robocze, w czasie poza godzinami pracy Zamawiającego, w godzinach od 14.45 do godz. 7.15 dnia następnego oraz całodobowo w dniach wolnych od pracy i w dni świąteczne.
4.3 Średnio w roku kalendarzowym, przewiduje się około 6.900 godzin dozoru.
4.4 Obowiązki pracownika ochrony zostały wymienione w instrukcji fizycznej ochrony obiektów Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Słonecznej 16E w Słupsku –   załącznik Nr 4      

4.  Zmawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5.  Zmawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych.
6.  Zamawiający zgodnie z dyspozycją wyrażoną w art. 147 ust. 1 Ustawy nie żąda zabezpieczenia
     należytego wykonania umowy.
7. Zamawiający  żąda wniesienia  wadium.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium
 w wysokości: 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).

               Wadium w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto zamawiającego Bank Spółdzielczy w Ustce Oddział
      w Słupsku –  nr  18  9315  0004  0050  6791  2000  0040  
                z dopiskiem „Wadium – świadczenie usług sprzątania  i dozoru”.
                Wiążąca jest data uznania rachunku zamawiającego.
 
8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA                    OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.;
a. posiadają aktualną koncesję wydana przez MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, zgodnie z wymogami ustawy z dn. 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zm)
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.
a. wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
minimum dwie usługi dozoru lub ochrony mienia o wartości co najmniej 100.000,00 zł (w skali roku) i dwie usługi sprzątania  o powierzchni co najmniej 440,00 m2 i wartości co najmniej 100.000,00 zł (w skali roku)
lub jedna usługa dozoru lub ochrony mienia o wartości co najmniej 100.000,00 zł (w skali roku) i jedna usługa sprzątania  o powierzchni co najmniej 440,00 m2 i wartości  co najmniej 100.000,00 zł (w skali roku). Ponadto każda z wymienionych usług była realizowana w sposób ciągły przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
a. wykażą zatrudnienie przez okres minimum 12 miesięcy 10 osób, potwierdzonych przez ZUS na podstawie druków DRA o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.
b. wykażą co najmniej 2 urządzenia pozwalające wykonać usługi prania wykładzin.
c. posiadają w miejscu wykonywania usługi dozoru patrol interwencyjny składający się z licencjonowanych pracowników ochrony.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.
a. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 300.000,00 zł,
b. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 40.000 zł.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ust.  1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą „spełnia” albo „nie spełnia”.
Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
     
9.    Wykaz dokumentów lub oświadczeń jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia   
      warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów opisujących przedmiot oferty.

9.1. Spis dokumentów znajdujących się w ofercie – zamieszczony na pierwszej stronie oferty;

9.2. Wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 4 do SIWZ;

9.3.Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 5 do SIWZ;

9.4. Oświadczenie – wypełniony załącznik nr 6 do SIWZ (celem potwierdzenia spełnienia wymagań  
               zamawiającego wobec wykonawcy )  

9.5. Oświadczenie  - informacja na podstawie art 26 ust 2 pkt 2 d   wg załącznika Nr 7 do SIWZ

9.6. Dokument dopuszczający wykonawcę do obrotu prawnego – tj. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy);

9.7. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

9.8. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

9.9. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

9.10. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane, lub są wykonywane należycie – należy wypełnić załącznik nr 8 do SIWZ (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy );

9.11. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń potwierdzający spełnienie warunku dotyczącego posiadania potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia – należy wypełnić Załącznik nr 9 do SIWZ (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy);

9.12. Oświadczenie na temat przeciętnej miesięcznej liczby zatrudnionych pracowników w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należy wypełnić załącznik nr 10 do SIWZ. Do oświadczenia należy załączyć druki DRA o opłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne z ostatnich 12 miesięcy. (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy);

9.13. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – należy wypełnić załącznik nr 11 (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy);

9.14 Opłaconej polisy z terminem ważności na okres realizacji zamówienia należy dołączyć do oferty (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy)

9.15 Aktualna koncesja wydana przez MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie osób i mienia (należy dołączyć do oferty).

9.16. Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu własnego patrolu interwencyjnego (należy dołączyć do oferty) Załącznik nr 12 do SIWZ.

9.17. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (należy dołączyć do oferty).

9.18. Sprawozdanie finansowe albo jego części za rok 2014, 2015, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w wypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności – za ostatni rok obrotowy, w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/-y podpisującą/-e ofertę (należy dołączyć do oferty - celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy)

9.19. Wykaz środków czystości, jakie będą wykorzystywane przez wykonawcę do utrzymania czystości – Załącznik nr 13 (należy dołączyć do oferty).

9.20 Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (wg załącznika nr 14 do SIWZ)

9.21. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

    9.22. Parafowany wzór umowy.

UWAGA!!!
W przypadku, gdy wykonawca, dołącza zamiast oryginału kopię dokumentu musi być ona poświadczona przez niego za zgodność z oryginałem pod rygorem odrzucenia oferty.


10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia


10.1   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp
          przepisy ustawy Pzp i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
          Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
          wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
          w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
          w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.


10.2   Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty w oryginale i zawierać w szczególności
         wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się
         wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę – Pełnomocnika oraz zakres jego
         umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców
         ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia poprzez reprezentujące ich osoby uprawnione do
         składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności
         gospodarczej Wykonawcy.

10.3  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za    
         niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.


11. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

A.   W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia:
       ●  warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp musi być     
            spełniony przez każdego z Wykonawców,
       ●  warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i w pkt 2 niniejszego rozdziału  
           muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców.

B. Ocena spełniania wymaganych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń  i   dokumentów
     załączonych w ofercie w oparciu o dyspozycje zawarte w  SIWZ.
     Z treści  oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił ww. warunki
C. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą „spełnia” / „nie spełnia”.
D. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
E. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

12. Termin wykonania zamówienia:
              24  miesiące od daty podpisania umowy


13. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :
               
        KRYTERIUM CENA     - 100 %
        Miesięczna wartość usługi brutto – 100 %                   

14. Miejsce i termin składania ofert:
       Ofertę należy złożyć
        w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w
       Słupsku, ul. Słoneczna 16e w terminie do dnia 15.07.2016r., do godziny 10:00.
      
        Otwarcie złożonych ofert nastąpi
     w dniu 15.07.2016r. o godz 10:15 w pokoju nr 17 (sala  konferencyjna) Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e.

15. Termin związania ofertą:  30 dni.

16. Zamawiający nie zamierza:
            a/ zawrzeć umowy ramowej,
            b/ ustanowić dynamicznego systemu zakupów
            c/ nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

17.  Zamawiający dopuszcza możliwość Podwykonawstwa części usług:    
A) w zakresie patrolu interwencyjnego
B) w zakresie utrzymania zieleni i posesji

18. Zamawiający  nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego. 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ogłoszenie

2. SIWZ