Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

ZDP-GIZ.2611.18.2016

                                                              Słupsk 18.10.2016r.

 

 

   ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

   ul. Słoneczna 16e

   76-200 Słupsk

NIP: 839-25-73-515

Tel. (0 –59) 84 20 730, fax: (0 – 59) 84 20 284

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
 Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
 Adres: ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk
 Numer tel. (0 –59)8420 730, fax: (0 – 59)8420 284;
 Numer NIP: 839-25-73-515
Adres strony internetowej, na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) http://bip.zdp.slupsk.pl/

2. Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty    określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 oraz z 2016r. poz. 831,996 i 1020).

3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

3.1. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinków dróg powiatowych dla realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe na obszarze Ziemi Słupskiej i Lęborskiej"
poprzez wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją programowo-przestrzenną i wskaźnikowym zestawieniem kosztów z podziałem na zadania

3.2. Projekt realizowany będzie w Partnerstwie. Informacja o Partnerach zostanie przekazana Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu Umowy Partnerstwa.


4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe na obszarze Ziemi Słupskiej i Lęborskiej” w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i
Wiślana Trasa Rowerowa R9” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 8.4. Wsparcie Atrakcyjności Walorów Dziedzictwa Przyrodniczego). Należy wykonać PFU wraz z koncepcją programowo – przestrzenną i wskaźnikowym zestawieniem kosztów z podziałem na zadania:

Przedmiot zamówienia podzielony jest na pięć zadań:

Zadanie nr 1
Budowa ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Wielichowo – Gałęzinowo – Charnowo wzdłuż dróg powiatowych nr 1111G od km 0+000 do km 1+700 i 1110G od km 1+310 do km 4+800 o łącznej długości 5,19km o przebiegu zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1.
Ciąg pieszo – rowerowy o parametrach technicznych:
szerokość 2,50m,
obramowanie z obrzeży i krawężników betonowych,
warstwa odsączająca z piasku o grubości 15cm,
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 15cm,
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S KR 1-2 o grubości 4cm lub o nawierzchni z innego materiału zapewniającego porównywalne parametry użytkowe,
odwodnienie nawierzchni powierzchniowe lub w postaci odcinków kanalizacji deszczowej do pasa drogowego.
Ciąg pieszo – rowerowy odsunięty od krawędzi jezdni drogi powiatowej lub w przypadku braku miejsca w pasie drogowym jako przyległy do jezdni. Należy uwzględnić zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Zadanie nr 2
Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G na odcinku Wodnica – Charnowo od km 3+150 do km 5+250 na łącznej długości 2,10km zgodnie z lokalizacją wskazaną w załączniku graficznym nr 2.
Przy przebudowie należy wykonać:
nawierzchnię z betonu cementowego C25/30 o szerokości 3,0m,
obustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 1,0m,
odwodnienie drogi jako powierzchniowe do pasa drogowego,
rowy przydrożne w zależności od potrzeb jako odparowujące,
Należy uwzględnić zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Zadanie nr 3:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1116G na odcinku Dębina – Poddąbie od km 0+000 do km 2+850 na łącznej długości 2,85km zgodnie z lokalizacją wskazaną w załączniku graficznym nr 3.
Przy przebudowie odcinku od km 0+000 do km 1+200 należy wykonać:
poszerzenie istniejącej jezdni bitumicznej do 6,0m,
wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie nośności do kategorii ruchu panującego na drodze:
a) warstwą ścieralną z betonu asfaltowego KR3-6,
b) warstwą wiążącą z betonu asfaltowego KR3-6,
c) podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi,
d) wzmocnieniem podłoża gruntowego do nośności G1,
e)  konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną opornikami betonowymi.
wzmocnienie poboczy szer. 1,0m,
oczyszczenie i ukształtowanie rowów przydrożnych,
odwodnienie powierzchniowe,
chodniki i zjazdy z kostki betonowej.
Przy przebudowie na odcinku odcinku od km 1+200 do km 2+850 należy wykonać:
nawierzchnię z betonu cementowego C25/30 o szerokości 3,0m,
obustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 1,0m,
odwodnienie drogi jako powierzchniowe do pasa drogowego,
rowy przydrożne w zależności od potrzeb jako odparowujące,
Należy uwzględnić zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Zadanie nr 4
Budowa ciągu pieszo – rowerowego w m. Rowy wzdłuż drogi powiatowej nr 1117G od km 0+450 do km 2+100 na łącznej długości 1,65km zgodnie z lokalizacją wskazaną w załączniku graficznym nr 4.
Ciąg pieszo – rowerowy o parametrach technicznych:
szerokość 2,50m,
obramowanie z obrzeży i krawężników betonowych,
warstwa odsączająca z piasku o grubości 15cm,
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 15cm,
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S KR 1-2 o grubości 4cm lub o nawierzchni z innego materiału zapewniającego porównywalne parametry użytkowe,
odwodnienie nawierzchni powierzchniowe lub w postaci odcinków kanalizacji deszczowej do pasa drogowego.
Ciąg pieszo – rowerowy zaprojektować jako odsunięty od krawędzi jezdni drogi powiatowej lub w przypadku braku miejsca w pasie drogowym jako przyległy do jezdni. Należy uwzględnić zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Zadanie nr 5
Przebudowa drogi powiatowej nr 1118G na odcinku od drogi powiatowej nr 1120G (Smołdzino – Lubuczewo) – Retowo – Łódki od km 0+200 do km 2+500 na łącznej długości 2,3km zgodnie z lokalizacją wskazaną w załączniku graficznym nr 5.
 Przy przebudowie należy wykonać:
nawierzchnię z betonu cementowego C25/30 o szerokości 3,0m,
obustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 1,0m,
odwodnienie drogi jako powierzchniowe do pasa drogowego,
rowy przydrożne w zależności od potrzeb jako odparowujące,

5. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (5 części)

6. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art.  67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 –

Zamawiający nie przewiduje udzielenie takich  zamówień.

8. PODWYKONAWSTWO

8.1. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia na podstawie art. 36a ust. 2 Ustawy dotyczącego osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

8.2. Zgodnie z art. 36a ust. 1 Ustawy Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

8.3. Na podstawie art. 36b ust. 1 PZP Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w
formularzu oferty:
1) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (Załącznik Nr 1 do SIWZ) oraz
        2) nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach    określonych w art. 22a PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. PZP (Załącznik Nr 2 do SIWZ).

9. Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga wykonanie PFU wraz z koncepcją programowo – przestrzenną i wskaźnikowym zestawieniem kosztów z podziałem na zadania w terminie granicznym do 15.12.2016r.

lub
 w skróconym czasie  do 02.12.2016r. lub w skróconym czasie do 09.12.216r. - skrócony czas wykonania przedmiotu zamówienia będzie wynikać z oferty wykonawcy (zał. nr 1 do SIWZ)

10.  Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

10.1 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo
1) ETAP I: Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy zostanie dokonana w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, tj.:
a) oświadczeniu Wykonawcy składanym na podstawie art. 25a ust. 1 PZP, dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ
b) oświadczeniu Wykonawcy składanym na podstawie art. 25a ust. 1 PZP dotyczącym  spełniania warunków udziału, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ
dołączonych do formularza oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ) i stanowić będzie wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w ppkt 1 powyżej lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone ww. oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
2) ETAP II: Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie oświadczeń, o których mowa w ppkt 1 powyżej.

10.2. Zgodnie z art. 22 ust. 1 PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Należy załączyć polisę :
- na zadanie nr 1 na kwotę min.: 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy PLN),
- na zadanie nr 2 na kwotę min: 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy PLN),
- na zadanie nr 3 na kwotę min: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy PLN),
- na zadanie nr 4 na kwotę min: 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy PLN),
- na zadanie nr 5 na kwotę min: 18.000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy PLN).
Uwaga!
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentu, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c PZP.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
a) Wykaz usług - Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

dotyczy zadania nr 1:
co najmniej dwie usługi (umowy) polegające na opracowaniu Programu Funkcjonalno – Użytkowego lub opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy lub przebudowy układu  drogowego (drogi/ścieżki rowerowej), o wartości brutto nie mniejszej niż 25 000,00 zł każda,
lub
jedna usługa (umowa) polegające na opracowaniu Programu Funkcjonalno – Użytkowego lub opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy lub przebudowy układu  drogowego (drogi/ścieżki rowerowej), o wartości brutto nie mniejszej niż 50. 000,00 zł,
dotyczy zadania nr 2:
co najmniej dwie usługi (umowy) polegające na opracowaniu Programu Funkcjonalno – Użytkowego lub  opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy lub przebudowy układu  drogowego (drogi/ścieżki rowerowej), o wartości brutto nie mniejszej niż 10 000,00 zł każda,
lub
jedna usługa (umowa) polegająca na opracowaniu Programu Funkcjonalno – Użytkowego lub  opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy lub przebudowy układu  drogowego (drogi/ścieżki rowerowej), o wartości brutto nie mniejszej niż 20 000,00 zł
dotyczy zadania nr 3:
co najmniej dwie usługi (umowy) polegające na opracowaniu Programu Funkcjonalno – Użytkowego lub  opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy lub przebudowy układu  drogowego (drogi/ścieżki rowerowej), o wartości brutto nie mniejszej niż 6 000,00 zł każda,
lub
jedna usługa (umowa) polegająca na opracowaniu Programu Funkcjonalno – Użytkowego lub  opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy lub przebudowy układu drogowego (drogi/ścieżki rowerowej), o wartości brutto nie mniejszej niż 12 000,00 zł
dotyczy zadania nr 4:
co najmniej dwie usługi (umowy) polegające na opracowaniu Programu Funkcjonalno – Użytkowego lub  opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy lub przebudowy układu  drogowego (drogi/ścieżki rowerowej), o wartości brutto nie mniejszej niż 8 000,00 zł każda,
lub
jedna usługa (umowa) polegająca na opracowaniu Programu Funkcjonalno – Użytkowego lub opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy lub przebudowy układu  drogowego (drogi/ścieżki rowerowej), o wartości brutto nie mniejszej niż 16 000,00 zł
dotyczy zadania nr 5:
co najmniej dwie usługi (umowy) polegające na opracowaniu Programu Funkcjonalno – Użytkowego lub opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy lub przebudowy układu  drogowego (drogi/ścieżki rowerowej), o wartości brutto nie mniejszej niż 10 000,00 zł każda,
lub
jedna usługa (umowa) polegająca na opracowaniu Programu Funkcjonalno – Użytkowego lub  opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy lub przebudowy układu  drogowego (drogi/ścieżki rowerowej), o wartości brutto nie mniejszej niż 20 000,00 zł

b) wykaz osób – skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca zapewni przy realizacji zamówienia co najmniej:
- jedną osobę pełniącą funkcję projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 290) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej  3-letnie  doświadczenie  zawodowe w projektowaniu,
    

10.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków.

10.4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22a PZP, odpowiada solidarnie
z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

10.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 PZP, przepisy ustawy PZP i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

10.6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016r. poz. 437 i 544);
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10.7. Wykluczenie Wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w pkt 7.6 ppkt 2 lit. a-c SIWZ i ppkt 3 SIWZ, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w 7.6 ppkt 2 lit. a-c SIWZ, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
a)  w pkt 7.6 ppkt 2 lit. d i ppkt 3 SIWZ, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 7.6 ppkt 2 lit. d SIWZ,
b)  w pkt 7.6 ppkt 4 SIWZ
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w pkt 7.6 ppkt 7 i 9 SIWZ, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w pkt 7.6 ppkt 10 SIWZ, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5)  w przypadku, o którym mowa w pkt 7.6 ppkt  11 SIWZ, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

10.8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 7.6 ppkt 2 i 3 oraz ppkt 5-9 SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

10.9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 7.8 SIWZ.

10.10. W przypadkach, o których mowa w pkt 7.6 ppkt 8 SIWZ, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

10.11. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

11.      Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

11.1    Do oferty sporządzonej w oparciu o formularz oferty, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
1) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP w związku z art. 22 ust. 1
pkt 2 PZP dotyczące spełniania warunków udziału, stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ,
2) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP w związku z art. 24 ust. 1
pkt 12-23 PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ,
3) pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik;
4) w przypadku ustanowienia pełnomocnika do pełnomocnictwa należy dołączyć dokument, z którego wynikają zasady reprezentacji obowiązujące u danego wykonawcy;
5) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, w przypadku gdy wadium wniesione zostało w formie gwarancji lub poręczenia.
Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów

11.2    Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

11.3    Wykonawca, który:
1) powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu oraz
2) zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 8.1 SIWZ.

11.4    Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zmawiający żąda dokumentów (Załącznik Nr 8 do SIWZ), które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

11.5    Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 8.13 ppkt 2 lit. a SIWZ:
1) w odniesieniu do podmiotów na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP,
2) dotyczących podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP.

11.6    W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

11.7    Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

11.8    Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia

11.9    W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 PZP, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

11.10    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia sporządzone odpowiednio według Załącznika Nr 2 i Nr 3 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

11.11    Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

11.12    Każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 7.6 ppkt 12 SIWZ, sporządzone według Załącznika Nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

11.13    Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego
w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, składa aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1:
1) w zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w pkt 7.2 ppkt 1 SIWZ,
b) wykaz wykonanych usług, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie (zgodny w treści ze wzorem stanowią- cym załącznik nr 5 do SIWZ)
    c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
    w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzających spełnienie warunku opisanego w pkt 11.2 ppkt 2 lit. b SIWZ (zał. nr 6 do SIWZ)
2) w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
c) zaświadczenia właściwej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o  dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego,  że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.


11.14    Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 8.13 ppkt 1 lit. b SIWZ Zamawiający może dopuścić złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.

11.15    Dokumenty, o których mowa w pkt 8.13 ppkt 2 lit. a SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

11.16    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.13 ppkt 2 lit. a SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Zapis pkt 8.15 SIWZ stosuje się odpowiednio.

11.17    Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.16 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 8.15 SIWZ stosuje się odpowiednio.

11.18    W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Forma składanych dokumentów

11.19    Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 8.1, 8.4, 8.12 SIWZ składane są
w oryginale.

11.20     W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale.

11.21    Dokumenty, inne niż wskazane w pkt 8.19 i 8.20 SIWZ składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

11.22    Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

11.23    Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

11.24    Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

11.25    Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

11.26    Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

11.27     Dla zapewnienia odpowiedniego przepisu postępowania  o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

12. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

13. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

13.1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Kryterium 1: Cena C˳– waga punktowa 60 pkt
Kryterium 2: Termin wykonania T - waga punktowa 40 pkt

13.2. Ocenie w oparciu o ww. kryteria oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:

P = C˳ + T

Suma punktów (P) stanowiąca sumę „Ceny oferty” C˳ i „Terminu wykonania” T wyliczona wg poniższych zapisów:

                                                          Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert
C˳ „Cena oferty”=------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt
                                  Cena oferowana badanej oferty

T - Termin wykonania - za skrócony termin wykonania zamówienia od granicznego terminu do 15.12.2016r.
Jeżeli Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w skróconym czasie od max. do 02.12.2016r.  otrzymuje dodatkowych 40 punktów
Jeżeli Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w skróconym czasie od max. do  09.12.2016r.  otrzymuje dodatkowe 20 punkty
Jeżeli Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w w terminie do  15.12.2016r.  otrzymuje
0 punktów
Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktowy powyższych kryteriów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
W przypadku braku deklaracji o skróconym czasie względem max. terminu wykonania zamówienia w formularzu oferty (zał. nr 1 do SIWZ), Zamawiający nie przyznaje dodatkowych punktów. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż do dnia 15.12.2016r.

14. Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone:

 a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w
       Słupsku, ul. Słoneczna 16e, w terminie do dnia 27.10.2016r., do godziny 09:00.

 b)  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.10.2016r. o godzinie 09:15 w pokoju nr 17 (sala
       konferencyjna Zamawiającego).
c) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nie        ważności.

15. Termin związania ofertą: 30 dni.

16. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej,

17. Zamawiający nie zamierza  ustanowić dynamicznego systemu zakupów

18. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji  elektronicznej.

19. Zamawiający zgodnie z dyspozycją wyrażoną w art. 147 ust. 1 ustawy żąda zabezpieczenia należytego
      wykonania umowy, w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

20. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej PLN.

21. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.   

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załącznik nr 10 Przedmiot zamówienia

4. Załącznik nr 11 Plan orientacyjny zadanie nr 1

5. Załącznik nr 12 Plan orientacyjny zadanie nr 2

6. Załącznik nr 13 Plan orientacyjny zadanie nr 3

7. Załącznik nr 14 Plan orientacyjny zadanie nr 4

8. Załącznik nr 15 Plan orientacyjny zadanie nr 5