Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

   Z ARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

                  W SŁUPSKU

 


76-200 Słupsk tel.0-59-842-07-30

ul. Słoneczna 16e      fax.0-59-842-02-84
NIP 839-25-73-515      REGON 770983124

                                Słupsk, dn. 14.12.2016r.

ZDP-GIZ.U.2611.23.5.2016

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniami od Wykonawcy – pismo fax z dnia 08.12.2016r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w systemie zaprojektuj zbuduj pn.: Budowa magazynu soli wraz z zapleczem” udziela odpowiedzi jak poniżej:

 

dot. pytania nr 1 cyt:

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek  udokumentowanie posiadania wiedzy i doświadczenia tzn.

posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania robót budowlanych odpowiadających robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia  tj. wykonał w okresie pięciu ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie,

jedna dot. roboty budowlanej odpowiadająca przedmiotowi zamówienia

dot.  zaprojektowanie i wybudowanie magazynu lub wybudowanie magazynu  na kwotę nie mniejszą niż 380.000,00 zł.

Odpowiedź na pyt. nr 1

Zamawiający dopuszcza w/w zapis

W związku z powyższym uzupełnia się treść w SIWZ rozdział 9 pkt 9.2 ppkt 3 litera a oraz w Ogłoszeniu pkt 9.2 ppkt 3 litera a

 

było:

Za spełnienie warunku Zamawiający uzna udokumentowanie posiadania wiedzy i doświadczenia:

tzn. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania robót budowlanych odpowiadających robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonał w okresie pięciu ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia

dot. zaprojektowanie i wybudowanie magazynu soli lub wybudowanie magazynu soli o wartości brutto nie mniejszej niż 190.000,00 zł każda,

lub jedna dot. roboty budowlanej odpowiadająca przedmiotowi zamówienia

dot. zaprojektowanie i wybudowanie magazynu soli lub wybudowanie magazynu soli na kwotę nie mniejszą niż 380.000,00 zł,

 

jest:

Za spełnienie warunku Zamawiający uzna udokumentowanie posiadania wiedzy i doświadczenia:

tzn. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania robót budowlanych odpowiadających robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonał w okresie pięciu ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia

dot. zaprojektowanie i wybudowanie magazynu lub wybudowanie magazynu o wartości brutto nie mniejszej niż 190.000,00 zł każda,

lub jedna dot. roboty budowlanej odpowiadająca przedmiotowi zamówienia

dot. zaprojektowanie i wybudowanie magazynu lub wybudowanie magazynu na kwotę nie mniejszą niż 380.000,00 zł,

 

dot. pytania nr 2 cyt:

Czy Zamawiający będzie wytwarzał substancję lub produkty mogące znacząco wpływać na środowisko.

Odpowiedź na pyt. nr 2

Zamawiający informuje, że określenie czy w związku z budową i eksploatacją magazynu soli drogowej będzie zachodziło wytwarzanie substancji lub produktów mogących znacząco oddziaływać na środowisko leży po stronie Wykonawcy.

 

dot. pytania nr 3 cyt:

Czy Zamawiający potwierdzi, że inwestycje zaliczana będzie jako obiekt „nie kwalifikującego się do grupy przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko”

Odpowiedź na pyt. nr 3

Zamawiający informuje, że określenie czy inwestycja zaliczana będzie jako obiekt nie kwalifikujący się do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko leży po stronie Wykonawcy.

 

dot. pytania nr 4 cyt:

Czy w obiekcie będą przechowywane materiały palne i wybuchowe.

Odpowiedź na pyt. nr 4

Zamawiający informuje, że w magazynie soli drogowej nie będą przechowywane materiały palne i wybuchowe.

 

dot. pytania nr 5 cyt:

Po czyjej stronie leży doprowadzenie instalacji wodociągowej do obiektu jeżeli po stronie Wykonawcy proszę o wskazanie na mapce miejsce przyłącza.

Odpowiedź na pyt. nr 5

Zamawiający informuje, że doprowadzenie instalacji wodociągowej do obiektu leży po stronie Wykonawcy. Miejsce przyłącza wynikać będzie z zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania projektowego. Przyłącze należy doprowadzić z istniejącej na terenie działki nr 238/3 instalacji wodociągowej.

 

dot. pytania nr 6 cyt:

Po czyjej stronie leży doprowadzenie instalacji elektrycznej do obiektu jeżeli po stronie Wykonawcy proszę o wskazanie na mapce miejsce przyłącza.

Odpowiedź na pyt. nr 6

Zamawiający informuje, że doprowadzenie instalacji elektrycznej do obiektu leży po stronie Wykonawcy. Miejsce przyłącza wynikać będzie z zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania projektowego. Przyłącze należy doprowadzić z istniejącej na terenie działki nr 238/3 instalacji elektrycznej.

 

dot. pytania nr 7 cyt:

Czy w szafce elektrycznej należy umieścić podlicznik wskazujący zużycie energii elektrycznej.

Odpowiedź na pyt. nr 7

Zamawiający informuje, że nie przewiduje konieczności montażu podlicznika energii elektrycznej w szafce elektrycznej.

 

dot. pytania nr 8 cyt:

Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe „…wszystkie   operacje   związane   z   rozładunkiem   soli   mają   być   dokonywane   wewnątrz   magazynu” . Czy załadunek będzie odbywał się wewnątrz magazynu.

Odpowiedź na pyt. nr 8

Zamawiający informuje, że załadunek soli będzie odbywał się wewnątrz magazynu soli drogowej.

 

dot. pytania nr 9 cyt:

Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe „…wszystkie   operacje   związane   z   rozładunkiem   soli   mają   być   dokonywane   wewnątrz   magazynu”. Proszę o podanie max. wysokość wywrotki w trakcie wysypywania materiału sypkiego

Odpowiedź na pyt. nr 9

Zamawiający informuje, że sól drogowa będzie dostarczana do magazynu samochodami ciężarowymi i ciężarowymi z naczepami. Maksymalne gabaryty samochodów ciężarowych zgodne będą z przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2003 nr 32 poz. 262).

 

dot. pytania nr 10 cyt:

Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych. Konstrukcja nośna ze stali, ocynkowana ogniowo, zgodna  z   wymogami   Polskich   Norm  (pełne obciążenie śniegiem i wiatrem). Czy Zamawiający dopuszcza konstrukcję nośną żelbetową, strunobetonową prefabrykowaną, mieszaną żelbetowo- stalową

Odpowiedź na pyt. nr 10

Zamawiający informuje, że dopuszcza konstrukcję nośną magazynu soli drogowej wykonaną z materiałów zapewniających sztywność budowli, trwale odpornych na korozyjne działanie środowiska solnego, zgodnych z wymogami Polskich Norm (pełne obciążenie śniegiem i wiatrem), przy zastosowaniu materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych powszechnie dostępnych na rynku oraz umożliwiających łatwą konserwację i naprawę w trakcie użytkowania oraz zapewniających trwałość konstrukcji nośnej – minimum 40 lat, trwałość pokrycia – minimum 20 lat.

 

dot. pytania nr 11 cyt:

Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych. Dach i ściany z blachy trapezowej lub płyty warstwowej. Proszę o sprecyzowanie czy dach i ściany mają być wykonane z blachy trapezowej czy z płyty warstwowej ( dane potrzebne do zestawienia obciążeń, różnica cen w materiale )

Odpowiedź na pyt. nr 11

Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie dachu i ścian z materiałów zapewniających sztywność budowli, trwale odpornych na korozyjne działanie środowiska solnego, zgodnych z wymogami Polskich Norm (pełne obciążenie śniegiem i wiatrem), przy zastosowaniu materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych powszechnie dostępnych na rynku oraz umożliwiających łatwą konserwację i naprawę w trakcie użytkowania oraz zapewniających trwałość pokrycia – minimum 20 lat.

 

dot. pytania nr 12 cyt:

Jaką klasę korozyjności od zewnątrz i wewnątrz należy przyjąć dla obudowy dachu i ścian.

Odpowiedź na pyt. nr 12

Zamawiający informuje, że określenie klasy korozyjności od zewnątrz i wewnątrz magazynu soli należy przyjąć tak aby zapewnić wymaganą trwałość konstrukcji nośnej – minimum 40 lat.

 

dot. pytania nr 13 cyt:

Brak w zakresach robót budowlanych informacji o  orynnowaniu oraz miejscu zrzutu wody opadowej z dachu. Czy wodę należy odprowadzić do instalacji deszczowej czy na plac manewrowy.

Odpowiedź na pyt. nr 13

Zamawiający informuje, że odprowadzenie wody opadowej z dachu magazynu soli drogowej należy zapewnić poprzez orynnowanie. Odprowadzenie wody opadowej przez włączenie do istniejącej na terenie działki nr 238/3 kanalizacji deszczowej.

 

dot. pytania nr 14 cyt:

Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania ściany oporowej . Proszę o podanie w przypadku wyboru opcji ze ścianą oporową wysokości,  usytuowania ścian  i czy winna być odporna na uderzenia sprzętu ciężkiego oraz wytrzymująca oddziaływanie spiętrzonej pryzmy soli.

Odpowiedź na pyt. nr 14

Zamawiający informuje, że zastosowanie w konstrukcji magazynu soli drogowej ściany oporowej zależeć będzie od zaproponowanej przez Wykonawcę koncepcji projektowej budowy magazynu. W przypadku wyboru opcji ze ścianami oporowymi Zamawiający określi ich minimalną wysokość zależną od wymiarów magazynu, materiałów przewidzianych do jego konstrukcji i minimalnej pojemności składowej na poziomie 1000 Mg. W przypadku wyboru przez Zamawiającego koncepcji projektowej uwzględniającej wykonanie ścian oporowych powinny być one odporne na uderzenia sprzętu ciężkiego i na parcie od spiętrzonej pryzmy soli drogowej.

 

dot. pytania nr 15 cyt:

Proszę o sprecyzowanie „Usytuowanie,   kształt   i wielkość   magazynu   muszą   zapewnić   możliwość   manewrowania … „  czy manewrowanie ma odbywać się wokół  pryzmy, czy czołowo do pryzmy , proszę o podanie długości i szerokości pojazdu do manewrowania.

Odpowiedź na pyt. nr 15

Zamawiający informuje, że manewrowanie wewnątrz magazynu soli drogowej odbywać się będzie czołowo do pryzmy. Załadunek soli odbywać się będzie koparko – ładowarką lub ładowarką o pojemności łyżki załadowczej do 2,0 m3. Należy uwzględnić wykonywanie wewnątrz magazynu załadunku soli na pojazdy uczestniczące w akcji zimowej prowadzonej przez Zamawiającego.

 

dot. pytania nr 16 cyt:

Zgodnie z zapisem „Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy”, „Cena netto oferty nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy i nie podlega waloryzacji”. Przy zastosowanej cenie ryczałtowej w jakim celu należy wykonać kosztorys inwestorski powykonawczy, przedmiar. Czy rozliczenia nie mogą być wykonane na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Odpowiedź na pyt. nr 16

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

 

dot. pytania nr 17 cyt:

Zgodnie z zapisem U  M  O  W  A    projekt  „Wystąpienie robót dodatkowych nie wpływa na zmianę wynagrodzenia”  a co w przypadku jeżeli roboty dodatkowe wynikają z potrzeb Zamawiającego oraz takie,  które nie można było przewidzieć w czasie ofertowania np. podziemne instalacje nie ujęte w projekcie zagospodarowaniu.

Odpowiedź na pyt. nr 17

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

 

 

Prosi się Wykonawców o zapoznanie się z nowymi zapisami dot. SIWZ i złożenie poprawnych ofert przetargowych.

Mając na uwadze zmianę treści SIWZ, Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w

Słupsku, ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk w terminie do dnia 21.12.2016r., do godziny 09:00.

 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.12.2016r., o godzinie 09:15 w siedzibie Zamawiającego ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk (sala konferencyjna)

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 zmiana treści SIWZ doprowadza do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, które zostaje zmienione i zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

 

 

 


Sporządził: Jędrek Sitnik, tel.: 059 84 68 932