Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
Słupsk, dn. 24.04.2009r.
ZDPIII 343-08/2009
Zamawiający:
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Słoneczna 16e
76-200 Słupsk
NIP: 839-25-73-515
Tel. ( 0 –59 ) 8420 730, fax: ( 0 – 59 ) 8420 284
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO
a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych na:

„Dostawa betonu kruszonego frakcji 0/50 i mieszanki optymalnej frakcji 0/31.5
na potrzeby ZDP Słupskâ€?

CPV 14.21.22.00-2- Kruszywo


1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się do odbioru w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e, w pokoju nr 11 oraz na stronie: http://bip.zdp.slupsk.pl
2.Zakres oraz szczegółowe warunki wykonania określono w SIWZ.
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5.O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności;
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia wg art. 24 w/w Ustawy oraz spełniają warunki powołane w SIWZ.
6.Zamawiający nie żąda wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy .
Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami (od godz. 7:00 do godz. 15:00)
Jędrek Sitnik tel. 059/842-07-30, e-mail: j.sitnik@zdp.slupsk.pl
7.Kryterium oceny ofert: CENA 100%.
8.Termin składania ofert upływa dnia 04.05.2009r., do godziny 9:00.
9.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 04.05.2009r., o godzinie 9:15.
10.Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 31 października 2010r.
11.Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
12.Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz stosować aukcji elektronicznej przy wyborze oferty najkorzystniejszej.
13.Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających.ZAŁĄCZNIKI:

ZDP III 343-08/2009 - SIWZ
ZDP III 343-08/2009 - Ogłoszenie