Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Słupsk,   dnia  06.08.2009  r
ZDP I 343- (6-2) 2009  r


W Y J A Ś N I E N I A      S I W Z

     Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem Wykonawcy, dotyczące postępowania w trybie  przetargu nieograniczonego  na roboty budowlane pn.
„ Remont budynku magazynowego ”
udziela wyjaśnień i odpowiedzi  dotyczących złożonego zapytania do SIWZ :
Pytanie
W przedmiarze robót dotyczących remontu budynku magazynowego w poz.  50  występuje:
„pokrycie  blachą  powlekaną trapezową dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni do 100 m 2”  natomiast w opisie przedmiotu zamówienia zawartego w pkt. 3 SIWZ ppkt 2.3 „wykonanie nowego pokrycia dachu z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym, powlekanej poliestrem lub równorzędnym, z wykonaniem niezbędnych obróbek blacharskich w systemie zastosowanych płyt warstwowych.”
Proszę o sprecyzowanie, które pokrycie należy uwzględnić w wycenie?
Odpowiedź Zamawiającego :   
    W wycenie należy uwzględnić  wykonanie nowego pokrycia dachu z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym, powlekanej poliestrem lub równorzędnym, z wykonaniem niezbędnych obróbek blacharskich , w systemie zastosowanych płyt warstwowych .

                       Z poważaniem 

ZDP.I.343 – 6/ 2009 r
Słupsk, dnia 20.07.2009 r.

Zamawiający:
Zarząd Dróg Powiatowych ul. Słoneczna 16e
76-200 Słupsk
NIP: 839-25-73-515
Tel. ( 0 –59 ) 8420 730, fax: ( 0 – 59 ) 8420 284
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO
a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych
na roboty budowlane pn.:
„REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO „

Wspólny słownik zamówień CPV 45262660-5 usuwanie azbestu
CPV 45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych
CPV 45453100-8 remont elewacji

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się do odbioru w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e, w pokoju nr 10 oraz na stronie: http://bip.zdp.slupsk.pl
2.Zakres oraz szczegółowe warunki wykonania określono w SIWZ.
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
5.O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności;
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia wg art. 24 w/w
Ustawy oraz spełniają warunki zawarte w SIWZ.
6.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 PLN
7.Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny
podanej w ofercie.
8.Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami jest:
– Elżbieta Markowska tel. 059/ 8 420-730, w godzinach od 7:00 do . 15:00
e-mail: emarkowska@zdp.slupsk.pl. lub zdp@zdp.slupsk.pl

9.Kryterium oceny ofert: CENA ( koszt ) - 100 punktów.
10.Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Słoneczna 16 e,
76-200Słupsk - sekretariat, pokój nr 15,

Termin upływa dnia 12 sierpnia 2009 r o godzinie 9:00.

Otwarcie w siedzibie Zamawiającego, dnia 12 sierpnia 2009 r
o godzinie 9:15. pokój nr 17, I piętro,

11.Zamówienie należy wykonać w terminie: do 20 października 2009 r
12.Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
13.Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej,
14.Zamawiający nie zamierza: ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
15.Zamawiający nie stosuje aukcji elektronicznej
16.Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających.

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PRZETARGU ZAPRASZAMY WYKONAWCÓW
SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIADYREKTOR

mgr inż. Mariusz OŻAREK

Załączniki
1. ZDP I 343 - 6/2009 - czesc I
2. ZDP I 343 - 6/2009 - czesc II
3. ZDP I 343 - 6/2009 - Przedmiar robót
4. ZDP I 343 - 6/2009 - Magazyn

5. ZDP_I_343-6.2009_Przedmiar_robot-demontaz_i_utyliz
6. ZDP_I_343-6.2009_odpowiedz_na_protest