Zarząd Dróg Powiatowych w SłupskuOgłoszenie nr 553228-N-2018 z dnia 2018-05-02 r.

Zarząd Dróg Powiatowych: “Dostawa paliw płynnych dla potrzeb ZDP Słupsk” z podziałem na 2 zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny 77098312400000, ul. ul. Słoneczna  , 76200   Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 059 8420730, 0598420269, e-mail mozarek@zdp.slupsk.pl, faks 598420284.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.zdp.slupsk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.zdp.slupsk.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.zdp.slupsk.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: “Dostawa paliw płynnych dla potrzeb ZDP Słupsk” z podziałem na 2 zadania
Numer referencyjny: ZDP-GIZ.2611.11.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: “Dostawa paliw płynnych dla potrzeb ZDP Słupsk” z podziałem na 2 zadania” w ramach udzielenia zamówienia publicznego na bezgotówkowy i sukcesywny zakup paliw płynnych, w ilościach detalicznych, na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, na okres jednego roku, licząc od dnia podpisania umowy. Opis dostaw: Zamawiający prowadzi swoją działalność w oparciu o dwie placówki terenowe – obwody drogowe, które mają swoje siedziby jak niżej: Obwód Drogowy Nr 1 – 76-200 Słupsk ul. Słoneczna 16e (przy siedzibie Zamawiajacego) Obwód Drogowy Nr 2 - 76-220 Główczyce ul. Słupska 19A pow. słupski Z uwagi na siedziby placówek i miejsce garażowania pojazdów i sprzętu zamówienie podzielono na dwa zadania : ZADANIE NR 1 – dostawa paliw dla pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Słupsku ZADANIE NR 2 – dostawa paliw dla pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Główczycach, Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania , a Zamawiający dokona oceny ofert i wybierze ofertę najkorzystniejszą na każde zadanie osobno. Zakres rzeczowy zamówienia: Prognozowane (szacunkowe ) ilości zapotrzebowania na paliwa , w okresie obowiązywania umowy: Olej napędowy ON - 39.000 l Benzyna Pb - 4.000 l Autogaz LPG - 900 l Prognozowana dostawa paliw na poszczególne zadania, w okresie 12 miesięcy, od daty zawarcia umowy, wynosi odpowiednio; ZADANIE NR 1 ZADANIE NR 2 Olej napędowy ON 19.500 l 19.500 l Benzyna Pb 2.000 l 2.000 l Autogaz LPG 450 l 450 l Opis wykonania a/ Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, ustalonymi na podstawie dokonanych zakupów w latach 2016-2017 oraz ilości posiadanych jednostek transportowych i sprzętowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu paliwa w ilościach odbiegających od podanych wielkości, przy zachowaniu opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznychtj. Zmnięjszenia lub zwiększenia w okresie realizacji umowy ilości każdego rodzaju zamawianego paliwa o nie więcej niż 20% w zależności od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości paliwa na takich samych zasadach, jak dostawy objęte zamówieniem podstawowym. b/ W okresie obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych bądź większych ilości paliwa niż wskazane w pkt. 1.3, co nie jest odstąpieniem od umowy i nie powoduje żadnych roszczeń Wykonawcy. c/ Dostawa realizowana będzie w formie sprzedaży paliw płynnych na wyznaczonych stacjach paliw, którymi dysponuje Wykonawca, w wyniku tankowania bezpośredniego do zbiorników pojazdów i sprzętu d/ Paliwa przez Zamawiającego będą pobierane sukcesywnie, stosownie do potrzeb, Zamawiający będzie płacił tylko za faktycznie pobrane paliwo, z zachowaniem stałego upustu do ceny paliwa obowiązującej w dniu tankowania e/ Oferowane paliwa muszą spełniać wymagane normy, określone odpowiednio w przepisach branżowych, określające wymagania jakościowe dla paliw ciekłych, w okresie trwania umowy dla Zamawiającego. Wykonawca na żądanie Zamawiającego musi udokumentować każdą dostawę świadectwem kontroli jakości oraz fakturą zakupu dotyczącą każdej dostawy. f/ Zamawiający sporządzi wykaz pojazdów i sprzętu, do których będą tankowane paliwa i przekaże Wykonawcy, po rozstrzygnięciu przetargu. g/ Dopuszcza się zmianę ilości, marek i typów sprzętu i pojazdów objętych dostawą paliw h/ pobierane paliwo będzie każdorazowo odnotowywane przez Wykonawcę w dokumencie pracy pojazdu lub sprzętu (karta drogowa lub raport pracy sprzętu) oraz w dokumencie zbiorczym pobranych paliw w miesiącu kalendarzowym (asygnata pobranych paliw za miesiąc ..... ) i/ Zamawiający wymaga potwierdzenia wydanego paliwa co do ilości i rodzaju , poprzez złożenie podpisu pracownika stacji benzynowej, w karcie drogowej pojazdu lub raporcie pracy sprzętu oraz podpisu pracownika Zamawiającego ( kierowcy pojazdu lub operatora sprzętu) na dokumencie zbiorczym (asygnacie pobranych paliw ....) j/ dokument “Asygnata pobranych paliw za miesiąc ...” stanowił będzie załącznik do faktury k/ płatność za pobrane paliwa dokonywana będzie raz w miesiącu z dołu, po złożeniu prawidłowo sporządzonej faktury, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania. Zamawiający dopuszcza fakturowanie dwa razy w miesiącu. Wykonawca będzie wyliczał wartość sprzedanego paliwa stosując zasadę- “ cena w dniu tankowania – stały upust – cena po upuście x ilość sprzedanego paliwa = wartość “ l/ Zamawiający dopuszcza inną formę dokumentowania pobranych paliw ł/ przy formie dokumentowania poprzez karty flotowe Wykonawca musi zapewnić, kartę flotową na każdy numer rejestracyjny pojazdu i na każda jednostkę sprzętową. Karty powinny rejestrować datę i miejsce transakcji, ilość i wartość zakupu, liczbę dziennych transakcji, numer rejestracyjny pojazdu lub okreslenie jednostki sprzętowej. Karty musza być zabezpieczone kodem PIN. m/ karty flotowe muszą umożliwiać dokonywanie płatności za oleje, smary i środki pielęgnacyjne. n/ Wykonawca po podpisaniu umowy dostarczy karty flotowe i określi zasady zgłaszania , utraty lub zniszczenia kart do bezgotówkowego regulowania należności. o/ koszt przygotowania i wydania kart pokrywa Wykonawca

II.5) Główny kod CPV: 09100000-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

09132100-4

09134000-7

09120000-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-30

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2019-06-30


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: Wykonawca posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: Wykonawca posiada przynajmniej jedną stację paliw własną lub patronacką, na terenie miasta Słupska i w Główczycach pow. słupski, lub też w promieniu nie większym niż 3 km od siedziby Obwodu Drogowego w Słupsku ul. Słoneczna 16e i w promieniu nie większym niż 6 km od siedziby Obwodu Drogowego w Główczycach ul. Słupska 19A, pow. słupski
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie – nie krótszym niż 5 dni – aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 PZP wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie – nie krótszym niż 5 dni – aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: Dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Dokument potwierdzający, że wykonawca posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.) Dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca przedstawi Wykaz Stacji Paliw, które posiada tj. przynajmniej jedną stację paliw własną lub patronacką, na terenie miasta Słupska i w Główczycach pow. słupski, lub też w promieniu nie większym niż 3 km od siedziby Obwodu Drogowego w Słupsku ul. Słoneczna 16e i w promieniu nie większym niż 6 km od siedziby Obwodu Drogowego w Główczycach ul. Słupska 19A, pow. Słupski – stanowiący załacznik nr 5 do ninieszej SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do oferty- załącznik nr 1, Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. – wzór oświadczeń stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykaz cen jednostkowych brutto na dzień....- załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika ze złożonych dokumentów, do oferty dołączyć należy stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę (y) udzielającą (-e) pełnomocnictwa; Pełnomocnictwo ustanawiającego Pełnomocnika - gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego - w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np. podpisanie oferty, potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składanie oświadczeń woli i wiedzy itp.; Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów; W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, zaś w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wadium w wysokości: dla zadania nr 1: 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące PLN). dla zadania nr 2: 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące PLN). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego w Bank Spółdzielczy Ustka 18 9315 0004 0050 6791 2000 0040 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2014r., poz. 1804 oraz z 2015r. Poz. 978 i 1240). Wadium wniesione w formie pieniądza powinno być oznaczone w następujący sposób „Wadium ZDP-GIZ.2611.11.2018” Kopię dowodu wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zaleca się dołączyć do oferty, z wyszczególnieniem na które zadanie nr …. i nazwę zadania “Dostawa paliw płynnych dla potrzeb ZDP Słupsk” z podziałem na 2 zadania czy zadanie nr 1: Dostawa paliw dla pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Słupsku czy zadanie nr 2: Dostawa paliw dla pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Główczycach Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Jako termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego. Wykonawca, którego oferta, nie będzie zabezpieczona formą wadium wskazaną w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, zostanie przez Zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Stały % upust

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-14, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

Zadanie nr 1 - Dostawa paliw dla pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Słupsku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: “Dostawa paliw płynnych dla potrzeb ZDP Słupsk” z podziałem na 2 zadania” w ramach udzielenia zamówienia publicznego na bezgotówkowy i sukcesywny zakup paliw płynnych, w ilościach detalicznych, na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, na okres jednego roku, licząc od dnia podpisania umowy. Opis dostaw: Zamawiający prowadzi swoją działalność w oparciu o dwie placówki terenowe – obwody drogowe, które mają swoje siedziby jak niżej: Obwód Drogowy Nr 1 – 76-200 Słupsk ul. Słoneczna 16e (przy siedzibie Zamawiajacego) Obwód Drogowy Nr 2 - 76-220 Główczyce ul. Słupska 19A pow. słupski Z uwagi na siedziby placówek i miejsce garażowania pojazdów i sprzętu zamówienie podzielono na dwa zadania : ZADANIE NR 1 – dostawa paliw dla pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Słupsku ZADANIE NR 2 – dostawa paliw dla pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Główczycach, Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania , a Zamawiający dokona oceny ofert i wybierze ofertę najkorzystniejszą na każde zadanie osobno. Zakres rzeczowy zamówienia: Prognozowane (szacunkowe ) ilości zapotrzebowania na paliwa , w okresie obowiązywania umowy: Olej napędowy ON - 39.000 l Benzyna Pb - 4.000 l Autogaz LPG - 900 l Prognozowana dostawa paliw na poszczegółne zadania, w okresie 12 miesięcy, od daty zawarcia umowy, wynosi odpowiednio; ZADANIE NR 1 ZADANIE NR 2 Olej napędowy ON 19.500 l 19.500 l Benzyna Pb 2.000 l 2.000 l Autogaz LPG 450 l 450 l Opis wykonania a/ Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, ustalonymi na podstawie dokonanych zakupów w latach 2016-2017 oraz ilości posiadanych jednostek transportowych i sprzętowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu paliwa w ilościach odbiegających od podanych wielkości, przy zachowaniu opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznychtj. Zmnięjszenia lub zwiększenia w okresie realizacji umowy ilości każdego rodzaju zamawianego paliwa o nie więcej niż 20% w zależności od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości paliwa na takich samych zasadach, jak dostawy objęte zamówieniem podstawowym. b/ W okresie obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych bądź większych ilości paliwa niż wskazane w pkt. 1.3, co nie jest odstąpieniem od umowy i nie powoduje żadnych roszczeń Wykonawcy. c/ Dostawa realizowana będzie w formie sprzedaży paliw płynnych na wyznaczonych stacjach paliw, którymi dysponuje Wykonawca, w wyniku tankowania bezpośredniego do zbiorników pojazdów i sprzętu d/ Paliwa przez Zamawiającego będą pobierane sukcesywnie, stosownie do potrzeb, Zamawiający będzie płacił tylko za faktycznie pobrane paliwo, z zachowaniem stałego upustu do ceny paliwa obowiązującej w dniu tankowania e/ Oferowane paliwa muszą spełniać wymagane normy, określone odpowiednio w przepisach branżowych, określające wymagania jakościowe dla paliw ciekłych, w okresie trwania umowy dla Zamawiającego. Wykonawca na żądanie Zamawiającego musi udokumentować każdą dostawę świadectwem kontroli jakości oraz fakturą zakupu dotyczącą każdej dostawy. f/ Zamawiający sporządzi wykaz pojazdów i sprzętu, do których będą tankowane paliwa i przekaże Wykonawcy, po rozstrzygnięciu przetargu. g/ Dopuszcza się zmianę ilości, marek i typów sprzętu i pojazdów objętych dostawą paliw h/ pobierane paliwo będzie każdorazowo odnotowywane przez Wykonawcę w dokumencie pracy pojazdu lub sprzętu (karta drogowa lub raport pracy sprzętu) oraz w dokumencie zbiorczym pobranych paliw w miesiącu kalendarzowym (asygnata pobranych paliw za miesiąc ..... ) i/ Zamawiający wymaga potwierdzenia wydanego paliwa co do ilości i rodzaju , poprzez złożenie podpisu pracownika stacji benzynowej, w karcie drogowej pojazdu lub raporcie pracy sprzętu oraz podpisu pracownika Zamawiającego ( kierowcy pojazdu lub operatora sprzętu) na dokumencie zbiorczym (asygnacie pobranych paliw ....) j/ dokument “Asygnata pobranych paliw za miesiąc ...” stanowił będzie załącznik do faktury k/ płatność za pobrane paliwa dokonywana będzie raz w miesiącu z dołu, po złożeniu prawidłowo sporządzonej faktury, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania. Zamawiający dopuszcza fakturowanie dwa razy w miesiącu. Wykonawca będzie wyliczał wartość sprzedanego paliwa stosując zasadę- “ cena w dniu tankowania – stały upust – cena po upuście x ilość sprzedanego paliwa = wartość “ l/ Zamawiający dopuszcza inną formę dokumentowania pobranych paliw ł/ przy formie dokumentowania poprzez karty flotowe Wykonawca musi zapewnić, kartę flotową na każdy numer rejestracyjny pojazdu i na każda jednostkę sprzętową. Karty powinny rejestrować datę i miejsce transakcji, ilość i wartość zakupu, liczbę dziennych transakcji, numer rejestracyjny pojazdu lub okreslenie jednostki sprzętowej. Karty musza być zabezpieczone kodem PIN. m/ karty flotowe muszą umożliwiać dokonywanie płatności za oleje, smary i środki pielęgnacyjne. n/ Wykonawca po podpisaniu umowy dostarczy karty flotowe i określi zasady zgłaszania , utraty lub zniszczenia kart do bezgotówkowego regulowania należności. o/ koszt przygotowania i wydania kart pokrywa Wykonawca
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09100000-0, 09132100-4, 09134100-8, 09120000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Stały % upust

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

2

Nazwa:

Zadanie nr 2 – Dostawa paliw dla pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Główczycach

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: “Dostawa paliw płynnych dla potrzeb ZDP Słupsk” z podziałem na 2 zadania” w ramach udzielenia zamówienia publicznego na bezgotówkowy i sukcesywny zakup paliw płynnych, w ilościach detalicznych, na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, na okres jednego roku, licząc od dnia podpisania umowy. Opis dostaw: Zamawiający prowadzi swoją działalność w oparciu o dwie placówki terenowe – obwody drogowe, które mają swoje siedziby jak niżej: Obwód Drogowy Nr 1 – 76-200 Słupsk ul. Słoneczna 16e (przy siedzibie Zamawiajacego) Obwód Drogowy Nr 2 - 76-220 Główczyce ul. Słupska 19A pow. słupski Z uwagi na siedziby placówek i miejsce garażowania pojazdów i sprzętu zamówienie podzielono na dwa zadania : ZADANIE NR 1 – dostawa paliw dla pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Słupsku ZADANIE NR 2 – dostawa paliw dla pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Główczycach, Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania , a Zamawiający dokona oceny ofert i wybierze ofertę najkorzystniejszą na każde zadanie osobno. Zakres rzeczowy zamówienia: Prognozowane (szacunkowe ) ilości zapotrzebowania na paliwa , w okresie obowiązywania umowy: Olej napędowy ON - 39.000 l Benzyna Pb - 4.000 l Autogaz LPG - 900 l Prognozowana dostawa paliw na poszczegółne zadania, w okresie 12 miesięcy, od daty zawarcia umowy, wynosi odpowiednio; ZADANIE NR 1 ZADANIE NR 2 Olej napędowy ON 19.500 l 19.500 l Benzyna Pb 2.000 l 2.000 l Autogaz LPG 450 l 450 l Opis wykonania a/ Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, ustalonymi na podstawie dokonanych zakupów w latach 2016-2017 oraz ilości posiadanych jednostek transportowych i sprzętowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu paliwa w ilościach odbiegających od podanych wielkości, przy zachowaniu opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznychtj. Zmnięjszenia lub zwiększenia w okresie realizacji umowy ilości każdego rodzaju zamawianego paliwa o nie więcej niż 20% w zależności od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości paliwa na takich samych zasadach, jak dostawy objęte zamówieniem podstawowym. b/ W okresie obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych bądź większych ilości paliwa niż wskazane w pkt. 1.3, co nie jest odstąpieniem od umowy i nie powoduje żadnych roszczeń Wykonawcy. c/ Dostawa realizowana będzie w formie sprzedaży paliw płynnych na wyznaczonych stacjach paliw, którymi dysponuje Wykonawca, w wyniku tankowania bezpośredniego do zbiorników pojazdów i sprzętu d/ Paliwa przez Zamawiającego będą pobierane sukcesywnie, stosownie do potrzeb, Zamawiający będzie płacił tylko za faktycznie pobrane paliwo, z zachowaniem stałego upustu do ceny paliwa obowiązującej w dniu tankowania e/ Oferowane paliwa muszą spełniać wymagane normy, określone odpowiednio w przepisach branżowych, określające wymagania jakościowe dla paliw ciekłych, w okresie trwania umowy dla Zamawiającego. Wykonawca na żądanie Zamawiającego musi udokumentować każdą dostawę świadectwem kontroli jakości oraz fakturą zakupu dotyczącą każdej dostawy. f/ Zamawiający sporządzi wykaz pojazdów i sprzętu, do których będą tankowane paliwa i przekaże Wykonawcy, po rozstrzygnięciu przetargu. g/ Dopuszcza się zmianę ilości, marek i typów sprzętu i pojazdów objętych dostawą paliw h/ pobierane paliwo będzie każdorazowo odnotowywane przez Wykonawcę w dokumencie pracy pojazdu lub sprzętu (karta drogowa lub raport pracy sprzętu) oraz w dokumencie zbiorczym pobranych paliw w miesiącu kalendarzowym (asygnata pobranych paliw za miesiąc ..... ) i/ Zamawiający wymaga potwierdzenia wydanego paliwa co do ilości i rodzaju , poprzez złożenie podpisu pracownika stacji benzynowej, w karcie drogowej pojazdu lub raporcie pracy sprzętu oraz podpisu pracownika Zamawiającego ( kierowcy pojazdu lub operatora sprzętu) na dokumencie zbiorczym (asygnacie pobranych paliw ....) j/ dokument “Asygnata pobranych paliw za miesiąc ...” stanowił będzie załącznik do faktury k/ płatność za pobrane paliwa dokonywana będzie raz w miesiącu z dołu, po złożeniu prawidłowo sporządzonej faktury, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania. Zamawiający dopuszcza fakturowanie dwa razy w miesiącu. Wykonawca będzie wyliczał wartość sprzedanego paliwa stosując zasadę- “ cena w dniu tankowania – stały upust – cena po upuście x ilość sprzedanego paliwa = wartość “ l/ Zamawiający dopuszcza inną formę dokumentowania pobranych paliw ł/ przy formie dokumentowania poprzez karty flotowe Wykonawca musi zapewnić, kartę flotową na każdy numer rejestracyjny pojazdu i na każda jednostkę sprzętową. Karty powinny rejestrować datę i miejsce transakcji, ilość i wartość zakupu, liczbę dziennych transakcji, numer rejestracyjny pojazdu lub okreslenie jednostki sprzętowej. Karty musza być zabezpieczone kodem PIN. m/ karty flotowe muszą umożliwiać dokonywanie płatności za oleje, smary i środki pielęgnacyjne. n/ Wykonawca po podpisaniu umowy dostarczy karty flotowe i określi zasady zgłaszania , utraty lub zniszczenia kart do bezgotówkowego regulowania należności. o/ koszt przygotowania i wydania kart pokrywa Wykonawca
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09100000-0, 09132100-4, 09134100-8, 09120000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Stał % upust

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

I. Ogłoszenie

II. SIWZ

1. Zał.nr 1 Formularz oferty- zadanie nr 1

2. Zał.nr 1 Formularz oferty- zadanie nr 2

3. Zał. nr 2 Oświadcz. dot. speł.war.udz.w post.

4. Zał. nr 3 Oświadcz. dot. przesłan.wyklucz.

5. Zał. nr 4 Oświadcz. dot. przynależn.do gr.kapitał.

6. Zał. nr 5 Wykaz stacji paliw

7. Zał. nr 6 Wykaz cen jednostk. brutto na dzień...

8. Zał. nr 7 Wzór umowy